De Sto­pe­ra in Amster­dam krijgt een groe­ne gevel

Een klein jaar gele­den dien­de raads­lid Jas­per Groen een voor­stel in om de Amster­dam­se Sto­pe­ra te ver­an­de­ren in ‘Han­gen­de Tui­nen aan de Amstel’. Gis­te­ren besprak de com­mis­sie een voor­stel van het col­le­ge over de ver­bou­wing van de Sto­pe­ra, waar­in het voor­stel van Groen­Links wordt over­ge­no­men. Groen­Links is ver­heugd dat deze ver­groe­nings­slag gemaakt wordt.
Door een groot, beeld­be­pa­lend gebouw als de Sto­pe­ra (Stad­huis en Ope­ra)  van een groe­ne gevel te voor­zien geeft de gemeen­te het goe­de voor­beeld. Groen­Links bepleit daar­bij een gron­di­ge aan­pak; de gro­te ver­ti­ca­le, blin­de, bak­ste­nen opper­vlak­ten van het stad­huis zou­den ver­an­derd moe­ten wor­den in een fraaie, inno­va­tie­ve tuin. Op de vraag van Groen­Links gaf het col­le­ge aan dat het aan­leg­gen van groe­ne gevels wordt mee­ge­no­men bij het opstel­len van de plan­nen voor de ver­groe­ning van de Sto­pe­ra.
Alleen klim­op is daar­bij niet genoeg; Groen­Links pleit­te voor een com­bi­na­tie van aan­trek­ke­lij­ke plan­ten en of begroei­ing die veel CO2 opneemt. Het col­le­ge wil bij de plan­nen voor het groen ook het bre­de­re nut van groen mee­we­gen. Groen­Links pleit er daar­om voor om een bij­zon­de­re plant te gebrui­ken: de zoge­naam­de fijn­stof-afvan­gen­de CO2-junk. De der­de uni­ver­si­teit van Amster­dam, het AMS insti­tuut, doet daar al een proef mee; wat Groen­Links betreft gebrui­ken we de opge­da­ne ken­nis voor de Sto­pe­ra.
Groen­Links heeft heel veel posi­tie­ve reac­ties van buurt­be­wo­ners gekre­gen op het voor­stel om ‘Han­gen­de Tui­nen’ in de bin­nen­stad aan te leg­gen. Groen­Links vindt het van­zelf­spre­kend dat de buurt bij de plan­nen betrok­ken wordt; de wet­hou­der beves­tig­de dat.
Door de Sto­pe­ra te ver­an­de­ren in ‘Han­gen­de Tui­nen aan de Amstel’ slaan we twee vlie­gen in een klap; we ver­an­de­ren de Sto­pe­ra in een aan­trek­ke­lijk gebouw en we maken een begin met het radi­caal ver­groe­nen van de stad. Groen­Links is tevre­den dat het col­le­ge daar­van nu ook over­tuigd is.
Bron: groenlinks.nl