Groe­ne sub­si­die voor buurt­na­tuur- en buurt­wa­ter in Noord-Bra­bant

Het Buurt­na­tuur- en Buurt­wa­ter­fonds is een rege­ling voor buurt­ge­rich­te natuur- en water­pro­jec­ten in Noord-Bra­bant. De rege­ling is inge­steld door de pro­vin­cie Noord-Bra­bant en de water­schap­pen Aa en Maas, Bra­bant­se Del­ta en De Dom­mel. Het Cul­tuur­fonds voert de rege­ling uit.
Natuur­ver­e­ni­gin­gen, stich­tin­gen en ZZP-ers kun­nen sub­si­die aanvragen.Projecten lopen uit­een van stads­land­bouw tot krui­den­tuin en van gevel­tuin­tjes tot het ver­be­te­ren van de water­huis­hou­ding in de buurt.
Het gaat om klein­scha­li­ge natuur- en water­pro­jec­ten die samen met bewo­ners wor­den gere­a­li­seerd. Pro­jec­ten die zor­gen voor posi­tie­ve effec­ten op het kli­maat, het water­be­wust­zijn, edu­ca­tie en een gezon­de, duur­za­me leef­om­ge­ving.
Op jaar­ba­sis is er €180.000 voor buurt­na­tuur- en buurt­wa­ter­pro­jec­ten beschik­baar. De hoog­te van de sub­si­die is 60% van de sub­si­di­a­be­le kos­ten, tot een maxi­mum van €10.000.
Meer infor­ma­tie over de rege­ling vindt u hier