Man­de­la­b­rug wordt groot­ste groe­ne per­go­la ter wereld

De Man­de­la­b­rug gaat de groot­ste groe­ne per­go­la van de wereld wor­den. Aan de bui­ten­kant komt een per­gol­a­con­struc­tie met groe­ne plan­ten. Dit zal een ech­te afspie­ge­ling wor­den van wat Zoe­ter­meer is, stad tus­sen de par­ken. Dit plan is door de Zoe­ter­meer­se inge­ni­eur Ash­ley Bal­lan­ti­ne als bur­ger­ini­ti­a­tief inge­diend bij de gemeen­te­raad. Hij rea­geert hier­mee op de wens van de RVOZ om de stad wereld­be­roemd te maken.
Zoe­ter­meer is een stad tus­sen het groen en de plan­nen van de RVOZ wil­len de stad wereld­be­roemd maken. Hoe breng je dit bij elkaar? De Zoe­ter­meer­der Ash­ley Bal­lan­ti­ne zocht naar een plan om dit te rea­li­se­ren en dan ook nog eens op een betaal­ba­re en groe­ne manier.
Het plan is om nieu­we sta­len vak­werk span­ten te mon­te­ren aan de bui­ten­kant van de brug. Zo ont­staat er een enor­me groe­ne per­go­la. Wan­neer dit plan wordt gere­a­li­seerd zal dit de groot­ste per­go­la op de wereld wor­den. In zijn plan laat Ash­ley Bal­lan­ti­ne op ver­schil­len­de plek­ken ruim­te over om het licht door te laten. Hij wil hier­door ver­schil­len­de groe­ne plan­ten laten groei­en langs deze per­go­la. Zo zal de Man­de­la­b­rug trans­for­me­ren tot een groe­ne brug die naar zijn mening veel beter de stad Zoe­ter­meer sym­bo­li­seert dan de hui­di­ge brug.
In zijn plan wil Ash­ley vast­hou­den aan de unie­ke vorm van de brug. Het glas wat nu te zien is zal bij­voor­beeld behou­den blij­ven. Daar­naast heeft hij  ver­schil­len­de lad­ders in zijn plan opge­no­men om het was­sen van de ramen en het onder­hou­den van het groen gemak­ke­lijk te maken. Nu is dit erg moei­lijk omdat gla­zen­was­sers moe­ten absei­len van boven­af. Bedoe­ling van de con­struc­tie is dat de plan­ten op de brug het regen­wa­ter dat op de brug terecht zul­len opne­men. Hier­door wordt water­over­last ver­min­derd. Aller­eerst zal er een test­fa­se plaats­vin­den op een klein gedeel­te van de brug alvo­rens wordt over­ge­gaan op de reno­va­tie van de hele brug.
bron: zoetermeeractief.nl