Elke geboor­te een nieu­we boom

Bre­da krijgt een geboor­te­bos. Bin­nen vier maan­den moet het col­le­ge een plek daar­voor heb­ben gevon­den
Dat heeft de Breda­se gemeen­te­raad beslo­ten. In het geboor­te­bos wordt bij de geboor­te van elke Bre­danaar een boom geplant.
Het bos draagt bij aan de groe­ne stad die Bre­da is en wil blij­ven. En dient om de betrok­ken­heid van de inwo­ners te ver­gro­ten bij natuur en mili­eu. Ver­der past het in de gemeen­te­lij­ke doel­stel­ling om in 2044 niet meer bij te dra­gen aan opwar­ming van de aar­de.
Bron: gemeente.nu