Natuur­ge­bied De Zum­pe wordt uit­ge­breid

Bin­nen­kort wordt gestart met de inrich­ting van het uit te brei­den natuur­ge­bied De Zum­pe. In okto­ber gaat de schop in de grond voor het eer­ste deel­ge­bied dat onge­veer 40 hec­ta­re groot is. Het gebied, nu 23 hec­ta­re groot, kan bij aan­vang tot wel meer dan vijf keer zo groot wor­den met een tota­le uit­brei­ding tot maxi­maal 120 hec­ta­re. Dit maakt Doe­tin­chem nóg groe­ner, is goed voor de natuur en pret­tig voor inwo­ners en bezoe­kers.
Voor de ont­wik­ke­ling van De Zum­pe wordt gebruik­ge­maakt van een uniek samen­wer­kings­ver­band. In opdracht van pro­vin­cie Gel­der­land treedt gemeen­te Doe­tin­chem, als aller­eer­ste gemeen­te, op als gebieds­re­gis­seur en werkt zij in die rol samen met Water­schap Rijn & IJs­sel, Staats­bos­be­heer, KNNV, Agra­ri­ërs en par­ti­cu­lie­ren om natuur­ge­bied De Zum­pe ver­der uit te brei­den.
Over De Zum­pe
Het natuur­ge­bied De Zum­pe is in 1989 aan­ge­we­zen als Beschermd Natuur­mo­nu­ment. De Zum­pe is een natuur­ge­bied met vele poe­len, slo­ten en moe­ras­sen. De hui­di­ge uit­brei­dings­plan­nen voor­zien niet alleen in inrich­ting van het nieu­we gebied, maar zorgt ook voor ver­ster­king van de samen­hang tus­sen het bestaan­de en het nieu­we deel. Om dit te berei­ken is het nood­za­ke­lijk om de werk­zaam­he­den te begin­nen met de kap van een aan­tal bestaan­de bomen om meer ruim­te vrij te maken. Hier­mee wordt een ver­ho­ging van de natuur­kwa­li­teit in het vol­le­di­ge gebied moge­lijk gemaakt.
Bron: doetinchem.nl