Stads­be­stuur Eind­ho­ven wil groe­ne­re bin­nen­stad met meer eve­ne­men­ten

De Eind­ho­ven­se bin­nen­stad moet groe­ner wor­den met meer stads­tui­nen, en er moe­ten meer eve­ne­men­ten wor­den gehou­den. Dat vin­den bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders.
Het col­le­ge heeft nieu­we plan­nen voor de bin­nen­stad gemaakt. Daar­bij is ook advies gevraagd aan onder­ne­mers en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties.
De gemeen­te wil voor­al een groe­ne­re bin­nen­stad, met meer tui­nen en par­ken. Daar­bij mag ook water meer ruim­te krij­gen, met een gro­te­re rol voor de rivier­tjes de Dom­mel en de Gen­der. Daar­naast krij­gen voet­gan­gers, fiet­sers en ener­gie­zui­nig open­baar ver­voer voor­rang boven de auto.
Ook moe­ten er meer eve­ne­men­ten naar de bin­nen­stad wor­den gehaald om de leven­dig­heid te ver­gro­ten. Ver­der wil het col­le­ge het cen­trum meer kleur geven door slim­me en inno­va­tie­ve pro­jec­ten ruim baan te geven. Met tech­no­lo­gi­sche snuf­jes zou de bin­nen­stad aan­ge­na­mer of mooi­er moe­ten wor­den gemaakt.
Eind­ho­ven groeit de afge­lo­pen jaren, en het col­le­ge wil uit­ein­de­lijk dat meer men­sen in de bin­nen­stad gaan wonen en wer­ken. Nu al wor­den stu­den­ten­ver­e­ni­gin­gen over­ge­haald om naar het cen­trum te ver­hui­zen, om de leven­dig­heid te ver­gro­ten.
De nieu­we plan­nen voor de bin­nen­stad wor­den na de zomer voor­ge­legd aan de Eind­ho­ven­se gemeen­te­raad.
Bron: studio040.nl