De Groe­ne Agen­da

Onder­zoek is één van de zaken waar­in de Groe­ne Stad inves­teert. De waar­de van leef­ba­re, gezon­de en attrac­tie­ve ste­den onder­bou­wen we door regel­ma­tig bij te dra­gen aan weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken en publi­ca­ties. In het kader van het Pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da wer­ken ken­nis­in­stel­lin­gen, uni­ver­si­tei­ten en onder­ne­mers samen aan groe­ne inno­va­ties. De uit­kom­sten zijn samen­ge­vat in een […]

Dr. Jolan­da Maas: ‘stu­den­ten heb­ben behoef­te aan een groe­ne­re stu­die­om­ge­ving’

Onder­zoek Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten bracht groen­be­hoef­te van stu­den­ten in kaart Op een idyl­li­sche groe­ne plek van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam – de Boel­e­t­uin  — spre­ken wij Jolan­da Maas en Nico­le van den Bogerd over hun onder­zoek ‘Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten’. Jolan­da Maas is seni­or researcher op de afde­ling kli­ni­sche psy­cho­lo­gie van de VU. Met een team […]

Onder­zoek toont aan: Stu­den­ten heb­ben behoef­te aan een groe­ne en gezon­de stu­die­om­ge­ving

Afge­lo­pen zomer heb­ben onder­zoe­kers Nico­le van den Bogerd, Coo­s­je Dijkstra, hoog­le­raar Jaap Sei­dell (Gezond­heids­we­ten­schap) en onder­zoe­ker Jolan­da Maas (Kli­ni­sche Psy­cho­lo­gie) van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam (VU) het pro­ject ‘Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten’ afge­rond. Uit dit onder­zoek onder ruim 700 stu­den­ten van acht Neder­land­se uni­ver­si­tei­ten blijkt dat stu­den­ten te wei­nig groen en fruit eten en dat 42 […]

Zelfs foto’s van plan­ten heb­ben rust­ge­vend effect op werk­ne­mers

Ver­schil­len­de stu­dies heb­ben al aan­ge­toond dat plan­ten op kan­toor een posi­tief effect heb­ben op de stem­ming, het zelf­ver­trou­wen en stress van werk­ne­mers. Veel werk­ne­mers heb­ben daar­om een plant of bloem(en) op kan­toor staan om zich geluk­ki­ger te voe­len. Een nieu­we stu­die toont nu ech­ter aan dat zelfs enkel de aan­we­zig­heid van een afbeel­ding van een […]

Open huis plan­ten­on­der­zoek in Week­end van de Weten­schap

Tij­dens het Week­end van de Weten­schap, zater­dag 1 en zon­dag 2 okto­ber 2016, zet­ten Wage­ning­se plan­ten­on­der­zoe­kers op twee ver­schil­len­de loca­ties de deu­ren open. Op zater­dag 1 okto­ber is het open huis op de Bleis­wijk­se glas­­tuin­­bouw-loca­­tie van Wage­nin­gen UR. Op zon­dag 2 okto­ber is ieder­een van har­te wel­kom op Wage­nin­gen Cam­pus. Het Week­end van de Weten­schap […]

Onder­zoek naar bij­dra­ge van groe­ne daken aan de bio­di­ver­si­teit

Het nut en belang van groe­ne daken is aan­ge­toond; ze bespa­ren ener­gie door de iso­le­ren­de wer­king en hou­den water lan­ger vast. Ook bevor­de­ren ze bio­di­ver­si­teit, maar daar­over is nog te wei­nig bekend. De Vlin­der­stich­ting en de Vogel­be­scher­ming daar­om zijn een laag­drem­pe­lig onder­zoek gestart. Doel is te ach­ter­ha­len wat nu daad­wer­ke­lijk de bij­dra­ge van groe­ne daken […]

Groen voor Grijs voor kwets­ba­re oude­ren

Steeds meer onder­zoek toont aan dat natuur­be­le­ving goed is voor de fysie­ke en men­ta­le gezond­heid van men­sen. Tege­lijk wil de rijks­over­heid dat oude­ren steeds lan­ger thuis blij­ven wonen. Dit betreft vaak ook kwets­ba­re oude­ren, die lij­den aan demen­tie, depres­sie of een­zaam­heid. Het pro­ject ‘Groen voor Grijs’ onder­zoekt wat groen kan bij­dra­gen aan de kwa­li­teit van […]

Onder­zoek toont aan: groen heeft een her­stel­len­de en rust­ge­ven­de wer­king

Her­stel­len van stress en gees­te­lij­ke ver­moeid­heid? Ga niet win­ke­len of naar het café, maar spoed je naar een park. Inter­na­ti­o­naal onder­zoek onder lei­ding van de Leid­se psy­cho­loog Henk Staats beves­tigt de her­stel­len­de en rust­ge­ven­de wer­king van ‘groen’. Rui­sen­de bla­de­ren, fris­groen gras en vogel­ge­kwet­ter wor­den in één adem genoemd met rust­ge­vend en pret­tig. Henk Staats, soci­aal en […]

Onder­zoek naar groen op de werk­plek

Alter­ra start in het kader van het Top­sec­tor onder­zoek de Groe­ne Agen­da een breed onder­zoek bin­nen bedrij­ven. Doe mee met dit meer­ja­ri­ge onder­zoek en ver­dien een scho­ne werk­plek en inzicht in de kracht van plan­ten. Waar­om dit onder­zoek? Het bin­nen­kli­maat van veel gebou­wen is slecht. Plan­ten kun­nen een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan het oplos­sen van […]

Onder­zoek naar effect bloe­men en plan­ten op oude­ren

In het Noord-Bra­­bant­­se Oister­wijk start bin­nen­kort het pro­ject ‘Groen voor Grijs’ om uit te zoe­ken wat daar het effect is van bloe­men en plan­ten op de gezond­heid van kwets­ba­re oude­ren. In de wijk wordt het groen aan­ge­pakt en ver­vol­gens het wel­zijn van de seni­o­ren gevolgd. Dat gebeurt samen met onder­zoe­kers van de Wage­ning­se uni­ver­si­teit. Steeds […]