Onder­zoek naar effect bloe­men en plan­ten op oude­ren

In het Noord-Bra­bant­se Oister­wijk start bin­nen­kort het pro­ject ‘Groen voor Grijs’ om uit te zoe­ken wat daar het effect is van bloe­men en plan­ten op de gezond­heid van kwets­ba­re oude­ren. In de wijk wordt het groen aan­ge­pakt en ver­vol­gens het wel­zijn van de seni­o­ren gevolgd. Dat gebeurt samen met onder­zoe­kers van de Wage­ning­se uni­ver­si­teit.
Steeds meer weten­schap­pe­lijk onder­zoek toont aan dat natuur­be­le­ving goed is voor de fysie­ke en men­ta­le gezond­heid van men­sen. Natuur nodigt uit tot bewe­gen, helpt tegen som­ber­heid en is goed voor soci­a­le con­tac­ten. Tege­lijk wil de rijks­over­heid dat oude­ren steeds lan­ger thuis blij­ven wonen. Dit betreft vaak ook kwets­ba­re oude­ren, die lij­den aan demen­tie, depres­sie of een­zaam­heid.
Bele­vings­ge­richt groen
Fase twee van het pro­ject Groen voor Grijs gaat bin­nen­kort van start. “We gaan het effect onder­zoe­ken van een ‘groe­ne inter­ven­tie’, de aan­leg van bele­vings­ge­richt groen en het gebruik ervan”, aldus seni­or-onder­zoe­ker Jana Ver­boom van Alter­ra Wage­nin­gen UR. “Dat doen we door voor de aan­leg van groen, direct erna en eni­ge jaren later, de kwa­li­teit van leven van kwets­ba­re oude­ren in kaart te bren­gen. Maar ook de belas­ting van man­tel­zor­gers en het beroep op pro­fes­si­o­ne­le zorg en voor­zie­nin­gen.”
Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit doet dat samen met de Natu­re Assisted Health Foun­da­ti­on (NAHF), een Neder­lands/­Zweeds-net­werk van uni­ver­si­tei­ten en inno­va­tie­ve bedrij­ven uit de groen­sec­tor dat zich richt op de rela­tie tus­sen natuur en gezond­heid.