Onder­zoek toont aan: bomen­rij­ke straat goed voor gezond­heid

Wonen in een groe­ne wijk met veel bomen in de straat zorgt er voor dat bewo­ners zich gezon­der voe­len. Dat blijkt uit een onder­zoek van de Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go, zo meldt het Neder­land­se Gezond­heids­net. De weten­schap­pers keken naar de bevol­king van Tor­on­to, een gro­te stad in Cana­da. Ze onder­zoch­ten het ver­band tus­sen een groe­ne omge­ving […]

Onder­zoek toont aan: groen dak en zon­ne­pa­ne­len per­fec­te com­bi­na­tie

Zon­ne­pa­ne­len en groe­ne daken blij­ken een pri­ma com­bi­na­tie. Zon­ne­pa­ne­len wer­ken effi­ci­ën­ter en op het dak ont­staat een geva­ri­eer­de flo­ra en fau­na. Dat blijkt uit onder­zoek van de Zurich Uni­ver­si­ty of Applied Sci­en­ces in de Zwit­ser­se stad Bazel. De stu­die beves­tigt het idee dat zon­ne­pa­ne­len beter func­ti­o­ne­ren als ze op een laag vege­ta­tie staan. Plan­ten bren­gen water­damp in […]

Onder­zoek toont aan: men­sen gezon­der en geluk­ki­ger door groe­ne omge­ving

Men­sen in een groe­ne woon­om­ge­ving voe­len zich gezon­der en geluk­ki­ger dan bewo­ners in wij­ken met min­der groen. Dat blijkt uit onder­zoek van pro­mo­ven­da Yang Zhang van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen onder 223 bewo­ners van de Gro­ning­se wij­ken Cor­pus den Hoorn-Noord en De Hoog­te. Zhang, pro­mo­ven­da bij de afde­ling Pla­no­lo­gie van de Facul­teit Ruim­te­lij­ke Weten­schap­pen, selec­teer­de voor […]

Tien bij­en­ho­tels op een rij in Arche­on voor onder­zoek

Aan de wit­te muur van de Romein­se tem­pel in Arche­on in Alp­hen aan den Rijn han­gen 10 bij­en­ho­tels. Deze han­gen daar in het kader van een weten­schap­pe­lijk onder­zoek van EIS Ken­nis­cen­trum Insec­ten (part­ner van Natu­ra­lis in Lei­den). De bij­en­ho­tels bestaan uit blok­ken hout met geboor­de gaten. Wil­de bij­en maken gebruik van deze gaten om er […]

Onder­zoek toont aan: Min­der sterf­ge­val­len in groe­ne wij­ken

Hoe meer groen in de leef­om­ge­ving, hoe beter men­sen zich voe­len en hoe klei­ner de kans op een ontij­di­ge dood. Dat blijkt uit de samen­vat­ting die Mag­da­le­na van den Berg, pro­mo­ven­da soci­a­le genees­kun­de bij het VU Medisch Cen­trum in Amster­dam, maak­te van al het inter­na­ti­o­na­le onder­zoek dat op dit gebied is ver­sche­nen. Van den Berg […]