Groen voor Grijs voor kwets­ba­re oude­ren

Steeds meer onder­zoek toont aan dat natuur­be­le­ving goed is voor de fysie­ke en men­ta­le gezond­heid van men­sen. Tege­lijk wil de rijks­over­heid dat oude­ren steeds lan­ger thuis blij­ven wonen. Dit betreft vaak ook kwets­ba­re oude­ren, die lij­den aan demen­tie, depres­sie of een­zaam­heid.
Het pro­ject ‘Groen voor Grijs’ onder­zoekt wat groen kan bij­dra­gen aan de kwa­li­teit van leven van deze kwets­ba­re oude­ren. “We gaan het effect onder­zoe­ken van een ‘groe­ne inter­ven­tie’, de aan­leg van bele­vings­ge­richt groen en het gebruik ervan,” zegt pro­ject­lei­der Jana Ver­boom. “Dat doen we door voor de aan­leg van groen, direct erna, en eni­ge jaren later de kwa­li­teit van leven van kwets­ba­re oude­ren in kaart te bren­gen, maar ook de belas­ting van man­tel­zor­gers en het beroep op pro­fes­si­o­ne­le zorg en voor­zie­nin­gen.”
Alter­ra doet het onder­zoek samen met de Natu­re Assisted Health Foun­da­ti­on, een Nederlands/Zweeds net­werk van uni­ver­si­tei­ten en inno­va­tie­ve bedrij­ven uit de groen­sec­tor dat zich richt op de rela­tie tus­sen natuur en gezond­heid. In het pro­ject wor­den inno­va­tie­ve groen­con­cep­ten ont­wik­keld voor ver­steen­de wij­ken, en wordt onder­zocht of een groe­ne woon- en leef­om­ge­ving de zorg­vraag van kwets­ba­re oude­ren kan ver­la­gen, voor­ko­men dat man­tel­zor­gers over­be­last raken, en de zorg­kos­ten kan beper­ken.
Door de ver­grij­zing en de bezui­ni­gin­gen in de zorg wor­den inwo­ners steeds meer afhan­ke­lijk van hun soci­a­le omge­ving dicht bij de woning. Groen voor Grijs biedt hier kan­sen voor de bewo­ners. De afge­lo­pen maan­den is de kwets­baar­heid van 200 van de 428 oude­ren (65+) in de Oister­wijk­se wijk Water­hoef bepaald met behulp van de zoge­noem­de Til­burg Frail­ty Indi­ca­tor, door mid­del van inter­views met vrij­wil­li­gers uit de wijk. Van deze 200 oude­ren wil­den 171 oude­ren de komen­de jaren mee­wer­ken aan het onder­zoek.
Voor deze nul­me­ting zijn de vrij­wil­li­gers geïn­stru­eerd door de uni­ver­si­teit van Til­burg. De uni­ver­si­teit en Alter­ra heb­ben daar­naast een meer diep­gaan­de vra­gen­lijst ont­wik­keld, die is voor­ge­legd aan de 117 meest kwets­ba­re oude­ren. Jana Ver­boom: “Bij­zon­der dat zoveel men­sen mee wil­len doen aan het onder­zoek, dat is ver boven het lan­de­lijk gemid­del­de. Het wer­ken met vrij­wil­li­gers uit de wijk bleek een gou­den greep.” Het pro­ject Groen voor Grijs is een van de pro­jec­ten van de Demen­tie Coö­pe­ra­tie Oister­wijk.
De gemeen­te Oister­wijk is kop­lo­per­ge­meen­te in het stre­ven van de Bra­bant­se Pro­gram­ma­raad Zorg­ver­nieu­wing Psy­cho­ge­ri­a­trie om voor 2020 alle gemeen­ten in de Pro­vin­cie Noord-Bra­bant demen­tie­vrien­de­lijk te maken. Oister­wijk heeft een ‘groe­ne-kan­sen­kaart’ gemaakt van de wijk Water­hoef, met plek­ken waar van­uit het oog­punt van bio­di­ver­si­teit en
natuur­ont­wik­ke­ling winst te beha­len valt.
Door stu­den­ten van de HAS is een idee­ën­boek ‘Min­der zor­gen in het groen’ voor de wijk Water­hoef ont­wik­keld. Zowel de groe­ne-kan­sen­kaart als het idee­ën­boek die­nen als inspi­ra­tie­bron voor ont­werp­ses­sies om samen met inwo­ners van de wijk Water­hoef groe­ne plek­ken in de wijk te ont­wer­pen.
bron: Data­bank Gemeen­te­lijk groen­be­heer