Zelfs foto’s van plan­ten heb­ben rust­ge­vend effect op werk­ne­mers

Ver­schil­len­de stu­dies heb­ben al aan­ge­toond dat plan­ten op kan­toor een posi­tief effect heb­ben op de stem­ming, het zelf­ver­trou­wen en stress van werk­ne­mers. Veel werk­ne­mers heb­ben daar­om een plant of bloem(en) op kan­toor staan om zich geluk­ki­ger te voe­len. Een nieu­we stu­die toont nu ech­ter aan dat zelfs enkel de aan­we­zig­heid van een afbeel­ding van een plant het stress­ge­hal­te op de werk­vloer kan ver­la­gen.
De stu­die van het VU Uni­ver­si­teit Medisch Cen­ter in Neder­land toont aan dat zelfs afbeel­din­gen van schaar­se vege­ta­tie stress op het werk en een te hoge hart­slag kun­nen ver­la­gen.
Ze ver­ge­le­ken hoe 46 stu­den­ten rea­geer­den op geïn­du­ceer­de span­ning voor en na het waar­ne­men van afbeel­din­gen van plan­ten of ste­de­lij­ke land­schap­pen. Wat bleek? ”Vijf minu­ten kij­ken naar een groen land­schap kan het her­stel van stress al bevor­de­ren, wat wordt weer­ge­ge­ven via een ver­hoog­de para­sym­pa­ti­sche acti­vi­teit”, aldus het onder­zoeks­ver­slag.
“Deze bevin­din­gen ver­ster­ken en ver­die­pen het groei­en­de bewijs dat groe­ne ruim­te in de leef­om­ge­ving zeer voor­de­lig is voor de gezond­heid.”
Living wall, op de film Ava­tar geïn­spi­reerd
Dat groen inte­gre­ren op de werk­vloer voor­de­len met zich mee­brengt heb­ben ze bij Hita­chi Data Sys­tems, een IT-bedrijf in Zaven­tem, goed begre­pen. Het bedrijf inte­greer­de niet enkel groen in zijn inte­ri­eur door mid­del van groe­ne zetels, groe­ne gras­mat­ten en groe­ne schei­dings­wan­den, maar liet ook een living wall instal­le­ren die geïn­spi­reerd is op de film Ava­tar, door tech­no­lo­gie en groen te com­bi­ne­ren.
Bron: jobat.be