Onder­zoek naar groen op de werk­plek

Alter­ra start in het kader van het Top­sec­tor onder­zoek de Groe­ne Agen­da een breed onder­zoek bin­nen bedrij­ven. Doe mee met dit meer­ja­ri­ge onder­zoek en ver­dien een scho­ne werk­plek en inzicht in de kracht van plan­ten.
Waar­om dit onder­zoek?
Het bin­nen­kli­maat van veel gebou­wen is slecht. Plan­ten kun­nen een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan het oplos­sen van deze pro­ble­men. Plan­ten bren­gen vocht in de lucht, kun­nen de lucht rei­ni­gen van onge­wens­te stof­fen, en cre­ë­ren een fij­ne omge­ving. Dit kan eco­no­mi­sche bespa­rin­gen ople­ve­ren, zowel via de tech­ni­sche kant (min­der kunst­ma­ti­ge kli­maat­be­heer­sing, ener­gie­be­spa­ring) als via ver­be­terd wel­zijn en pres­ta­tie van gebrui­kers van een gebouw (bv. door ver­be­ter­de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit en lager ziek­te­ver­zuim).
Behoef­te aan har­de getal­len
Waar­om laat groot­scha­li­ge toe­pas­sing van plan­ten op zich wach­ten? Er zijn onvol­doen­de har­de getal­len en nog te wei­nig inno­va­tie­ve en toe­pas­ba­re groen oplos­sin­gen. Het ont­breekt aan bekend­heid en goed gefun­deer­de kos­ten baten ana­ly­ses voor bedrij­ven die hun bin­nen­ruim­ten groe­ner wil­len maken.
De kos­ten en baten van meer groen
In een con­sor­ti­um van ken­nis­in­stel­lin­gen en bedrij­ven is Alter­ra een onder­zoek ge-start, dat moet lei­den tot meer inten­sie­ve en goed afge­stem­de toe­pas­sing van groen in gebou­wen voor duur­za­me inrich­ting en een gezond leef- en werk­kli­maat. We kij­ken niet alleen naar wat plan­ten in fysisch opzicht aan de lucht­kwa­li­teit in gebou­wen bij­dra­gen, maar ook wat hun invloed is op het wel­zijn en gezond­heid van mede­wer­kers. Wat zijn de daad­wer­ke­lij­ke effec­ten van een groot­scha­li­ge toe­pas­sing van plan­ten op het bin­nen­mi­li­eu? Daar­bij staat een ana­ly­se van de kos­ten en baten voor­op. Kun je bespa­ren op de tra­di­ti­o­ne­le en- ener­gie­vre­ten­de lucht­be­han­de­lings­sys­te­men? Kun­nen plan­ten het ziek­te­ver­zuim terug-drin­gen of het con­cen­tra­tie­ver­mo­gen en de pro­duc­ti­vi­teit bevor­de­ren?
U kunt mee­doen
Bent u een bedrijf die het fysiek en men­taal wel­be­vin­den van de mede­wer­kers op een groe­ne manier wil oppak­ken? En die over­weegt om groen aan te bren­gen in de bin­nen­ruim­te maar dit nog niet heeft gedaan? Doen uw werk­ne­mers veel zit­tend of men­taal inspan­nend werk zon­der zicht op groen? Dan is uw bedrijf wel­licht geschikt als proef-loca­tie in dit pro­ject.
Neem, bij belang­stel­ling con­tact op met
Dr. A. (Anne­mie­ke) Smit
Alter­ra  — Wage­nin­gen UR
team Natuur & Samen­le­ving
0317 486 498
annemieke.smit@wur.nl