Onder­zoek toont aan: Stu­den­ten heb­ben behoef­te aan een groe­ne en gezon­de stu­die­om­ge­ving

Afge­lo­pen zomer heb­ben onder­zoe­kers Nico­le van den Bogerd, Coo­s­je Dijkstra, hoog­le­raar Jaap Sei­dell (Gezond­heids­we­ten­schap) en onder­zoe­ker Jolan­da Maas (Kli­ni­sche Psy­cho­lo­gie) van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam (VU) het pro­ject ‘Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten’ afge­rond. Uit dit onder­zoek onder ruim 700 stu­den­ten van acht Neder­land­se uni­ver­si­tei­ten blijkt dat stu­den­ten te wei­nig groen en fruit eten en dat 42 pro­cent van hen veel tot extreem veel stress ervaart. Hier­naast blij­ken stu­den­ten onte­vre­den te zijn over de kwa­li­teit en de hoe­veel­heid groen in hun stu­die­om­ge­ving ter­wijl ze juist een dui­de­lij­ke voor­keur heb­ben voor een uni­ver­si­teits­om­ge­ving met groen.
Aan­lei­ding voor het onder­zoek is de toe­na­me van weten­schap­pe­lijk bewijs dat groen en het eten van groen­te en fruit een posi­tie­ve invloed heeft op de licha­me­lij­ke en psy­chi­sche gezond­heid van men­sen. De afge­lo­pen tijd zijn er dan ook diver­se groen en gezon­de expe­ri­men­ten uit­ge­voerd. Jon­ge­ren tus­sen de 15 en 25 jaar wor­den ech­ter nau­we­lijks in dit soort onder­zoe­ken mee­ge­no­men. Daar­om wordt met het pro­ject ‘Groe­ne gezon­de stu­den­ten’ getracht inzicht te krij­gen in groe­ne behoef­tes van stu­den­ten. VU-onder­zoe­ker Nico­le van den Bogerd: “Veel stu­den­ten eten onge­zond, erva­ren (studie)stress en ande­re psy­chi­sche klach­ten. Ze bren­gen een groot deel van hun tijd door in en rond­om hun school of uni­ver­si­teit, maar komen in deze omge­ving wei­nig tot niet in aan­ra­king komen met groen en met gezond eten. Dat is een gemis­te kans, want juist dit zou wel­eens kun­nen bij­dra­gen aan een gezon­de leef­stijl, beter psy­chisch wel­zijn en moge­lijk ook stu­die­pres­ta­ties van stu­den­ten.”
Behoef­te en voor­keur voor een meer groen inge­rich­te stu­die­om­ge­ving
Onder­deel van het onder­zoek was een stu­die met o.a. foto’s van groe­ne en grij­ze stu­die­om­ge­vin­gen zoals col­le­ge­za­len, klas­lo­ka­len, zelf­stu­die­ruim­tes en de bui­ten­ruim­te. VU-onder­zoe­ker Jolan­da Maas: ”Uit deze stu­die blijkt dat stu­den­ten voor­keur heb­ben voor groen inge­rich­te stu­die­ruim­tes en bui­ten­ruim­te. Ook een expe­ri­ment, waar­in twee klas­lo­ka­len op de VU zijn ver­groend, laat zien dat stu­den­ten een groen inge­rich­te klas­lo­kaal aan­trek­ke­lij­ker vin­den dan een grij­ze zaal”. En hoe­wel stu­den­ten tevre­den zijn over het aan­bod van groen­te en fruit op de cam­pus, geven ze ook aan dat ze meer groen­te en fruit zou­den eten als het meer en betaal­baar aan­ge­bo­den zou wor­den. “En dat is hard nodig”, zegt VU-onder­zoe­ker Coo­s­je Dijkstra ‚“want slechts zeven pro­cent van de res­pon­den­ten in ons onder­zoek haal­de de richt­lijn voor groen­te con­sump­tie.“ Deze resul­ta­ten vra­gen om een ver­volg­on­der­zoek waar­in nage­gaan wordt hoe een groe­ne en gezon­de stu­die­om­ge­ving er pre­cies uit moet zien en welk effect het groe­ner en gezon­der maken van de stu­die­om­ge­ving kan heb­ben.
Over ‘Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten’
Het onder­zoeks­pro­ject is in okto­ber 2015 gestart en heeft als doel om (1) de wen­sen en behoef­ten van stu­den­ten ten aan­zien van een groe­ne gezon­de uni­ver­si­teits­cam­pus te inven­ta­ri­se­ren, (2) na te gaan in hoe­ver­re groe­ne werk­groep zalen bij­dra­gen aan het wel­zijn en stu­die­pres­ta­ties van stu­den­ten en (3) te inven­ta­ri­se­ren of de Green Stu­dent Boot­camp Chal­len­ge, die door het Groe­ne Leven Lab wordt geor­ga­ni­seerd, bij­draagt aan de groen­te en fruit inna­me en het wel­zijn van stu­den­ten. Het pro­ject is gefi­nan­cierd door de Tri­odos Foun­da­ti­on en mede moge­lijk gemaakt met hulp van Roy­al Flo­ra­Hol­land, Fach­jan, Plant­To­taal, Best­plant JM Plants en JK plants.