De Groe­ne Agen­da


Onder­zoek is één van de zaken waar­in de Groe­ne Stad inves­teert. De waar­de van leef­ba­re, gezon­de en attrac­tie­ve ste­den onder­bou­wen we door regel­ma­tig bij te dra­gen aan weten­schap­pe­lij­ke onder­zoe­ken en publi­ca­ties.
In het kader van het Pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da wer­ken ken­nis­in­stel­lin­gen, uni­ver­si­tei­ten en onder­ne­mers samen aan groe­ne inno­va­ties. De uit­kom­sten zijn samen­ge­vat in een serie facts­heets die zijn gepu­bli­ceerd op www.degroenestad.nl Voor het onder­stre­pen van het belang van groen in ste­de­lij­ke omge­vin­gen is het van belang ook op inter­na­ti­o­naal niveau te com­mu­ni­ce­ren. Dat doen we o.a. via www.thegreencity.com en door onze publi­ca­ties te ver­ta­len. Recent heeft De Groe­ne Stad geïn­ves­teerd in een Pool­se ver­sie van de facts­heet: ‘Groen: meer dan mooi en gezond’. De meer­waar­de van groen voor de gezond­heid, pro­duc­ti­vi­teit, pres­ta­tie en wel­be­vin­den.