Onder­zoek naar bij­dra­ge van groe­ne daken aan de bio­di­ver­si­teit

Het nut en belang van groe­ne daken is aan­ge­toond; ze bespa­ren ener­gie door de iso­le­ren­de wer­king en hou­den water lan­ger vast. Ook bevor­de­ren ze bio­di­ver­si­teit, maar daar­over is nog te wei­nig bekend. De Vlin­der­stich­ting en de Vogel­be­scher­ming daar­om zijn een laag­drem­pe­lig onder­zoek gestart. Doel is te ach­ter­ha­len wat nu daad­wer­ke­lijk de bij­dra­ge van groe­ne daken aan de natuur is.
De orga­ni­sa­ties vra­gen gebrui­kers van een groen dak 3 keer per jaar gedu­ren­de 5 minu­ten op het dak te gaan kij­ken en te note­ren wat er is te zien. De resul­ta­ten kun­nen zij vast­leg­gen in een onli­ne enquê­te.
Bron: Bran­che­ver­e­ni­ging VHG