Kan­toor­ka­ra­vaan: met je lap­top de natuur in

Als Chiel van Leeu­wen (29) op zijn werk bij ener­­gie-star­tup Van­de­bron ach­ter zijn com­pu­ter zit, is er de hele dag de kako­fo­nie van het Amster­dam­se Rem­brandt­plein. De rin­ke­len­de trams. De lal­len­de toe­ris­ten. De toe­te­ren­de taxi’s. Rumoer. Altijd rumoer. Maar van­daag is het anders, zo bericht het AD. De noi­se can­ce­ling kop­te­le­foon is wel mee, maar […]

Amster­dam­se basis­school heeft fruit­dool­hof

Voor het pro­ject Fruit4Schools van Wage­nin­gen UR zijn in het Amster­dam­se stads­deel Oost bij ver­schil­len­de basis­scho­len mini­boom­gaard­jes aan­ge­legd. Op het school­plein van de Nel­son Man­de­la­school in de Trans­vaal­buurt werd onlangs ook een boom­gaard geo­pend. Op het school­plein is een prach­ti­ge fruit­boom­gaard in de vorm van een dool­hof aan­ge­legd. De fruit­dool­hof werd op 22 maart fees­te­lijk […]

Twee­der­de van de Neder­lan­ders wil meer bui­ten zijn

Neder­lan­ders bren­gen veel meer tijd bin­nen door dan ze wil­len, zo blijkt uit lan­de­lijk onder­zoek onder ruim dui­zend Neder­lan­ders van 18 jaar en ouder, uit­ge­voerd door Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty en Staats­bos­be­heer in samen­wer­king met Bever. Maar liefst twee der­de van de Neder­lan­ders wil graag meer bui­ten zijn. Dit ter­wijl de mees­te Neder­lan­ders in de win­ter­maan­den bij­na […]

Doe- en beleef­tuin geo­pend in Ear­ne­wâld

De nieu­we klim- en klau­ter­baan in de Doe- en beleef­tuin van het bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park de Alde Fea­nen te Ear­ne­wâld is vrij­dag fees­te­lijk in gebruik geno­men. Dat gebeur­de door kin­de­ren van de Mas­ter Fran­kes­ko­al­le uit Ear­ne­wâld die tij­de­lijk gehuis­vest zijn in het bezoe­kers­cen­trum. Het bezoe­kers­cen­trum van Nati­o­naal Park de Alde Fea­nen te Ear­ne­wâld heeft veel […]

Spe­len tot je groen ziet in Molen­vliet

Het wijk­park Molen­vliet krijgt bin­nen­kort de func­tie van speel­bos. “Het park wordt nau­we­lijks gebruikt en dat is jam­mer”, zegt com­bi­na­tie­func­ti­o­na­ris Ron Ver­meij. Hij gaat samen met zijn nieu­we col­le­ga buurt­sport­coach Jeroen Merk aan de slag met het speel­bos. Merk is uit­ein­de­lijk ver­ant­woor­de­lijk. “Hij wordt het gezicht van het speel­bos”, ver­telt Ver­meij die van­uit Beweeg­team Woer­den […]

Natuur­rij­ke omge­ving van essen­ti­eel belang voor een gezon­de jeugd

Maakt groen in de omge­ving van kin­de­ren echt het ver­schil om gezond op te groei­en, of maakt het niet zoveel uit? Weten­schap­pers zeg­gen in een arti­kel in de Volks­krant onaf­han­ke­lijk van elkaar dat een natuur­rij­ke omge­ving heel belang­rijk is voor een gezon­de jeugd. Maar voor­al als de omlig­gen­de natuur uit­no­digt om te recre­ë­ren. Het klinkt […]

Onder­zoek toont aan: Min­der sterf­ge­val­len in groe­ne wij­ken

Hoe meer groen in de leef­om­ge­ving, hoe beter men­sen zich voe­len en hoe klei­ner de kans op een ontij­di­ge dood. Dat blijkt uit de samen­vat­ting die Mag­da­le­na van den Berg, pro­mo­ven­da soci­a­le genees­kun­de bij het VU Medisch Cen­trum in Amster­dam, maak­te van al het inter­na­ti­o­na­le onder­zoek dat op dit gebied is ver­sche­nen. Van den Berg […]

Grijs, groen en geluk­kig krijgt de beno­dig­de steun om van start te gaan

Drie jaar gele­den werd er door de Nati­o­na­le Post­co­de lote­rij al 2,2 mil­joen toe­ge­kend aan IVN en het Oran­je Fonds om te star­ten met Groen Dich­ter­bij dat als doel heeft om men­sen bij elkaar te bren­gen en de natuur extra ruim­te te geven. Dit jaar werd er een nieu­we aan­vraag toe­ge­kend. Tij­dens het Goed Geld Gala […]

Het belang van bomen in de stad

Bomen heb­ben een veel gro­ter belang voor de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving dan je op het eer­ste gezicht zou den­ken. Niet alleen ver­fraai­en ze de omge­ving, ze kun­nen ook een gro­te bij­dra­ge leve­ren aan de ver­be­te­ring van de vaak slech­te lucht­kwa­li­teit in onze ste­den. De laat­ste tijd wordt veel geschre­ven over fijn­stof en de risico’s daar van […]