Cana­da trans­for­meert ver­la­ten spoor­weg tot groen fiets­pad

Het stads­be­stuur van de Cana­de­se plaats Van­cou­ver gaat een oude spoor­lijn trans­for­me­ren tot groen fiets- en voet­gan­gers­pad. Het spoor­tra­jedt is voor een bedrag van $ 55 mln (€ 37 mln) over­ge­no­men door de stad. De Arbu­tus Cor­ri­dor is een 9 kilo­me­ter lan­ge ver­la­ten goe­de­ren­spoor­lijn in Van­cou­ver die spoor­weg­maat­schap­pij Cana­di­an Paci­fic (CP) tot aan 2001 exploi­teer­de. Het stads­be­stuur van Van­cou­ver […]

Stads­park van twee mil­joen ook in teken van men­sen­rech­ten­bron

De stad Meche­len reser­veert zo’n twee mil­joen euro voor de aan­leg van een vijf­de park in de bin­nen­stad. Dat komt op de Tin­el­si­te, een stads­ver­nieu­wings­pro­ject. De rea­li­sa­tie van het park is gepland voor 2018 en het krijgt ook een link met men­sen­rech­ten. Zo komt er een Anne Frank­boom.   Het stads­be­stuur heeft het defi­ni­tie­ve ont­werp […]

De meer­waar­de van een groen­dak

Groen­da­ken kleu­ren het stads­beeld in Neder­land lang­za­mer­hand steeds groe­ner. Een groen­dak — vaak een laag van vet­plant­jes — heb­ben vele voor­de­len Toch is het nog niet voor ieder­een dui­de­lijk wat nu de meer­waar­de van een groen­dak is. Niet elk dak is geschikt voor het aan­leg­gen van een groen­dak. Het heeft een water­dich­te en wor­tel­be­sten­di­ge onder­grond nodig. […]

VIDEO: Groen doet goed!

In de eer­ste offi­cie­le Groe­ne Stad You­tu­be video wordt het ver­schil tus­sen een grij­ze en een groe­ne stad op hel­de­re wij­ze inzich­te­lijk gemaakt. De ont­wer­pers van De Natuur­lij­ke Stad teken­den voor het ont­werp. Wat vin­den jul­lie: grijs? of toch lie­ver groen? Bekijk hier onze video!

Woud­lo­persme­dail­les voor jon­ge natuur­be­scher­mers

De twin­tig bes­te natuur­be­scher­mers in de leef­tijd van 4 tot 12 jaar uit Zuid-Hol­­land heb­ben woens­dag 23 sep­tem­ber 2015 van staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken een Woud­lo­persme­dail­le uit­ge­reikt gekre­gen. Zo heb­ben zij bij­voor­beeld zwerf­vuil opge­haald of natuur­toch­ten door de stad geor­ga­ni­seerd. Tij­dens de bij­een­komst bij Scou­ting­groep de Vlie­gen­de Hol­lan­der ont­ving de staats­se­cre­ta­ris ook het eer­ste […]