Kan­toor­ka­ra­vaan: met je lap­top de natuur in

Als Chiel van Leeu­wen (29) op zijn werk bij ener­gie-star­tup Van­de­bron ach­ter zijn com­pu­ter zit, is er de hele dag de kako­fo­nie van het Amster­dam­se Rem­brandt­plein. De rin­ke­len­de trams. De lal­len­de toe­ris­ten. De toe­te­ren­de taxi’s. Rumoer. Altijd rumoer. Maar van­daag is het anders, zo bericht het AD. De noi­se can­ce­ling kop­te­le­foon is wel mee, maar hangt het groot­ste deel van de tijd werk­loos om zijn nek. Voor één dag heeft Van Leeu­wen samen met drie collega’s de Amster­dam­se bin­nen­stad ver­ruild voor een werk­plek op Rog­ge­botstae­te: een eco­lo­gisch land­goed — meer dan hon­derd voet­bal­vel­den vol groen — aan het Fle­vo­land­se Vos­se­meer.
Kan­toor­ka­ra­vaan
Amper twee jaar gele­den bedacht de onder­ne­mer met twee kom­pa­nen Kan­toor­ka­ra­vaan. Het con­cept was sim­pel. Wat nu als ze een stoet stijl­vol­le cara­vans begon­nen die het hele jaar het land door zou trek­ken, van natuur­ge­bied naar natuur­ge­bied? Elke cara­van vormt een mobiel kan­toor, bestaan­de uit een aan­tal flex­werk­plek­ken, sim­pel te reser­ve­ren via inter­net. Niet op het elek­tri­ci­teits­net aan­ge­slo­ten, maar toch van alle gemak­ken voor­zien; dank­zij een stel zon­ne­pa­ne­len op het dak is er gewoon draad­loos inter­net, kan de mobie­le tele­foon wor­den opge­la­den en staat er zoals op elk kan­toor een kof­fie­zet­au­to­maat te gor­ge­len.
Muf ver­ga­der­zaak­t­je
Het is zijn gro­te mis­sie als ‘eco­pre­neur’: de moder­ne mens weer in ver­bin­ding bren­gen met de natuur. “Hon­derd­dui­zen­den jaren heb­ben we als men­sen mid­den­in de wil­der­nis geleefd”, doceert Van de Beek. “Pas de laat­ste eeu­wen is dat ver­an­derd. Maar ik geloof oprecht dat we diep van­bin­nen nog alle­maal de behoef­te voe­len in de natuur te zijn. Soms is het een latent ver­lan­gen en moet het vuur­tje een beet­je wor­den aan­ge­wak­kerd. Geluk­kig kan dat. Dank­zij de tech­nie­ken van deze tijd kun­nen we gewoon bereik­baar zijn voor de hele wereld, ter­wijl we mid­den­in de natuur zit­ten. Het is de per­fec­te com­bi­na­tie. Ik zie geen enke­le reden meer waar­om je lie­ver in een muf ver­ga­der­zaal­tje zou gaan wer­ken.”
Stads­tui­nen
Het liefst zou hij met zijn kara­vaan dan ook halt hou­den in de mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land. Maar hij snapt ook wel: hoe beter beschermd de wil­der­nis is, hoe min­der moge­lijk­he­den om er neer te strij­ken. En dus is het zoe­ken naar alter­na­tie­ven. Rog­ge­botstae­te. Het Amster­dam­se bos. Een stel stads­tui­nen.
Samen­wer­kings­ver­ban­den 
Maar waar­om? Wat is de winst van zo’n werk­dag in het groen? Een van de voor­de­len is vol­gens Van de Veen het gemak waar­mee tus­sen de knot­wil­gen en paar­den­bloe­men samen­wer­kings­ver­ban­den ont­staan. “Kijk, Seats2Meet heeft natuur­lijk met afstand de mees­te boe­kin­gen. Maar ik zie dat er bij de loca­ties van Seats4Silence veel gemak­ke­lij­ker con­tact wordt gemaakt tus­sen de aan­we­zi­gen. Op zo’n regu­lie­re flex­plek zit ieder­een met de oog­klep­pen op naar zijn scherm te sta­ren. In de natuur kijk je meer om je heen, staan je zin­tui­gen open, en maak je mak­ke­lij­ker een praat­je. Zo ont­staan vaak heel vrucht­ba­re kruisbestuivingen.“en aan de rand van de hoofd­stad. Een land­goed op de flan­ken van de Velu­we.
Cre­a­ti­vi­teit
En er zijn meer voor­de­len van wer­ken in de natuur. Van de Veen: “In een werk­pro­ces gaat het nooit alleen maar om pro­du­ce­ren. Er zijn ook momen­ten dat je werk is gebaat bij reflec­tie en cre­a­ti­vi­teit. Juist op die dagen zou je de natuur moe­ten opzoe­ken. In de bui­ten­lucht wor­den er ande­re ver­bin­din­gen gemaakt in je hoofd. Je komt op gedach­ten die je op je vas­te werk­plek nooit te bin­nen waren gescho­ten. Tal­lo­ze onder­zoe­ken wezen al uit dat je cre­a­ti­vi­teit, con­cen­tra­tie en pro­duc­ti­vi­teit wor­den bevor­derd door sim­pel­weg in de natuur te zijn.” Van de Beek: “Ook Ein­stein en Nietz­sche zweer­den bij hun dage­lijk­se natuur­wan­de­lin­gen.”
Bron: de ondernemer.nl, Foto: Jaap Schuur­man