Spe­len tot je groen ziet in Molen­vliet

Het wijk­park Molen­vliet krijgt bin­nen­kort de func­tie van speel­bos. “Het park wordt nau­we­lijks gebruikt en dat is jam­mer”, zegt com­bi­na­tie­func­ti­o­na­ris Ron Ver­meij. Hij gaat samen met zijn nieu­we col­le­ga buurt­sport­coach Jeroen Merk aan de slag met het speel­bos.
Merk is uit­ein­de­lijk ver­ant­woor­de­lijk. “Hij wordt het gezicht van het speel­bos”, ver­telt Ver­meij die van­uit Beweeg­team Woer­den al vele pro­jec­ten in Woer­den-West rea­li­seer­de. “Wij star­ten op en wer­ken er naar­toe dat het speel­bos op eigen benen kan staan.” Maar zover is het nog lang niet. “We zijn nu bezig met beleid en plan­nen maken,” zegt Merk.
“In het speel­bos gaan we gebruik maken van de natuur.” Hut­ten bou­wen, speur­toch­ten maken, ver­stop­per­tje spe­len, van sim­pe­le tot span­nen­de din­gen. Ver­meij: “Als bij­voor­beeld een bedrijf een sta­pel pal­lets neer­gooit, gaan we daar hut­ten van bou­wen, er zomers zelfs een nacht­je sla­pen om die ver­vol­gens aan het eind in de fik te ste­ken.”
Ze wil­len het hele park gebrui­ken en er komt dus ook geen hek omheen. “Het is gewoon open­baar en we heb­ben geen toe­stel­len of appa­ra­ten nodig.” Van­uit de gemeen­te heb­ben ze toe­stem­ming om dit alle­maal op te zet­ten. “Wet­hou­der Stolk is erg enthou­si­ast. We krij­gen zelfs de vrije hand om het park wat op te fleu­ren met nieu­we beplan­ting bij­voor­beeld”, ver­klaart Merk.
Omdat ze geen spul­len neer­zet­ten is het ook niet ver­plicht om omwo­nen­den in te lich­ten, maar dat doen ze wel. De man­nen hou­den een infor­ma­tie­avond om zo de bewo­ners op de hoog­te te stel­len en ze erbij te betrek­ken “We vin­den het belang­rijk dat dit speel­bos door de wijk gedra­gen wordt”, zegt Merk.
Ze begin­nen een­vou­dig en gaan steeds uit­brei­den. Zo wil­len ze het in mei 2015 gestar­te moes­park naar het eiland in het wijk­park te halen. Er wordt nu onder­zocht of de grond geschikt en vei­lig is om groen­te te ver­bou­wen. Naast kin­de­ren is er plek genoeg om het wijk­park ook voor ande­re doel­groe­pen aan­trek­ke­lij­ker te maken.
“Je kent die trim­ba­nen van vroe­ger nog wel met appa­ra­ten van hout, boom­stamsprin­gen, dat soort din­gen. Zoiets wil­len we hier ook maken.” En hier­mee komen er ook voor de Stich­ting Woer­den Actief moge­lijk­he­den. “We lopen al een paar jaar met het idee rond om een beweeg­tuin voor seni­o­ren op te rich­ten”, ver­telt Maar­ten Stig­gel­bout.
“Door dit ini­ti­a­tief kun­nen we hier­bij aan­ha­ken waar­door het moge­lijk is dat meer doel­groe­pen van het wijk­park gebruik maken.” Stig­gel­bout denkt inder­daad aan een soort trim­baan. “Een rou­te door het park met onder­weg aller­lei oefe­nin­gen.” Stig­gel­bout ziet op ter­mijn op meer plek­ken dit soort trim­ba­nen ver­schij­nen, en dan in samen­wer­king met sport­ver­e­ni­gin­gen of ande­re par­tij­en. “Onze rol is voor­al onder­steu­nen en mee­den­ken, ook op het gebied van finan­cie­ring.”
Bron: woerdensecourant.nl