Het belang van bomen in de stad

Bomen heb­ben een veel gro­ter belang voor de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving dan je op het eer­ste gezicht zou den­ken. Niet alleen ver­fraai­en ze de omge­ving, ze kun­nen ook een gro­te bij­dra­ge leve­ren aan de ver­be­te­ring van de vaak slech­te lucht­kwa­li­teit in onze ste­den. De laat­ste tijd wordt veel geschre­ven over fijn­stof en de risico’s daar van voor de volks­ge­zond­heid. Het in stand hou­den en ver­be­te­ren van de bomen­stand in de stad is een goe­de metho­de om fijn­stof te bestrij­den.
Dit is belang­rijk omdat de ver­bor­gen kos­ten van een slech­te lucht­kwa­li­teit enorm zijn. Een onder­zoek in opdracht van het Ast­ma­fond uit 2005 trekt als con­clu­sie dat de effec­ten van lucht­ver­vui­ling de maat­schap­pij per jaar mini­maal 4 mil­jard euro kos­ten. Het groot­ste deel daar­van is het gevolg van medi­sche kos­ten en vroeg­tij­di­ge sterf­te door lang­du­ren­de bloot­stel­ling aan fijn­stof.
De posi­tie­ve effec­ten op de lucht­kwa­li­teit is een van de belang­rijk­ste rede­nen om bomen in de stad zo veel moge­lijk te hand­ha­ven, maar er zijn nog veel meer voor­de­len ver­bon­den aan een groe­ne stad.
Lucht­kwa­li­teit
Plan­ten en bomen dra­gen aan­zien­lijk bij aan de ver­wij­de­ring van fijn­stof, scha­de­lij­ke oxi­den en ozon uit de lucht . In een onder­zoek van Alter­ra (Oos­ter­baan et al 2006) werd vast­ge­steld dat bij­na de gehe­le pro­duk­tie aan fijn­stof van een auto­weg door het proef­ge­bied werd weg­ge­van­gen door de aan­we­zi­ge vege­ta­tie. Ook een Ame­ri­kaans onder­zoek (Nowak, 2002) liet zien dat bomen ton­nen aan fijn­stof kun­nen weg­van­gen. Deze onder­zoe­kers becij­fer­den dat de stads­be­plan­ting daar­door vele mil­joe­nen dol­lars waard is.
Micro­kli­maat, ener­gie­be­spa­ring en geluids­dem­ping
Bomen geven scha­duw en beper­ken tem­pe­ra­tuur­ex­tre­men. Ze bevoch­ti­ging de lucht die daar­door koe­ler en aan­ge­na­mer aan­voelt. Dit beperkt in de zomer de nood­zaak tot koe­len. Door­dat in de luw­te van bomen de wind­snel­he­den lager zijn ver­min­de­ren de war­me­te­ver­lie­zen van gebou­wen wat ‘s win­ters ener­gie bespaart. Ten­slot­te dem­pen bomen ver­keers­la­waai en leve­ren een ster­ke ver­min­de­ring van gelui­das­over­last op.
Water­be­heer
Bomen ver­be­te­ren de struc­tuur van de bodem en zor­gen dat er meer water wordt kan wor­den vast­ge­hou­den wat ver­min­de­ring van water­over­last kan geven.
Woon en Leef­ge­not
Wonen in een goed inge­rich­te wijk met mooi en func­ti­o­neel groen is het recht van iede­re bur­ger. Het geeft woon­sfeer, leef- en woon­ge­not en het daagt uit tot “bui­ten zijn”. De aan­we­zig­heid van groen heeft een posi­tie­ve invloed op de licha­me­lij­ke en psy­chi­sche gezond­heid van men­sen, en geeft ruim­te voor ont­span­ning en bewe­ging. Ten­slot­te tonen onder­zoe­ken aan dat groen de waar­de van vast­goed met 6 tot 15% laat toe­ne­men. Dit bete­kend dus ook een hoge­re belas­ting­op­brengst voor de (loka­le) over­heid
Bio­di­ver­si­teit
Straat­boom­be­plan­tin­gen zijn voor­al gun­sti­ge van­we­ge de omvang van elke indi­vi­du­e­le boom. Elke boom is een eco­sys­teem op zich­zelf en is daar­mee een ide­a­le schuil­plaats en voed­sel­bron voor aller­lei fau­na.
Bron: sme-ede.nl