Grijs, groen en geluk­kig krijgt de beno­dig­de steun om van start te gaan

Drie jaar gele­den werd er door de Nati­o­na­le Post­co­de lote­rij al 2,2 mil­joen toe­ge­kend aan IVN en het Oran­je Fonds om te star­ten met Groen Dich­ter­bij dat als doel heeft om men­sen bij elkaar te bren­gen en de natuur extra ruim­te te geven. Dit jaar werd er een nieu­we aan­vraag toe­ge­kend. Tij­dens het Goed Geld Gala 2015 heeft IVN 1,9 mil­joen euro voor het pro­ject ‘Grijs, Groen en Geluk­kig’ toe­ge­kend gekre­gen. Dit zorgt ervoor dat de IVN de komen­de jaren aan de slag kan met zorg­tui­nen voor oude­ren.
Met Grijs, Groen & Geluk­kig gaat IVN met oude­ren die in en rond zorg­cen­tra wonen de natuur in, en haalt IVN de natuur in huis. Het doel is om tien­dui­zend oude­ren een geluk­ki­ge oude dag te bezor­gen door hen de posi­tie­ve effec­ten van de natuur te laten erva­ren. Dit doen zij door de omge­ving rond­om zorg­in­stel­lin­gen te ver­groe­nen en een natuur­lijk acti­vi­teit­pro­gram­ma aan te bie­den. Met hulp van betrok­ken zorg­ver­le­ners, vrij­wil­li­gers en omwo­nen­den wil IVN oude­ren laten genie­ten van natuur­be­le­ving, bewe­ging en de bui­ten­lucht.
Groe­ne oase
Het zorg­cen­trum wordt een groe­ne oase in de wijk, een trek­pleis­ter voor de gemeen­schap waar je bij wilt horen. IVN brengt een lan­de­lij­ke bewe­ging op gang waar­in het nor­maal en zelfs leuk is om samen met oude­ren regel­ma­tig de natuur in te gaan. De oude­ren krij­gen de aan­dacht en fris­se lucht die ze nodig heb­ben, en wij krij­gen ver­ha­len en wijs­he­den mee die we de rest van ons leven bij ons dra­gen en kun­nen door­ge­ven aan onze eigen kin­de­ren.
bron: groendichterbij.nl