Twee­der­de van de Neder­lan­ders wil meer bui­ten zijn

Neder­lan­ders bren­gen veel meer tijd bin­nen door dan ze wil­len, zo blijkt uit lan­de­lijk onder­zoek onder ruim dui­zend Neder­lan­ders van 18 jaar en ouder, uit­ge­voerd door Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty en Staats­bos­be­heer in samen­wer­king met Bever. Maar liefst twee der­de van de Neder­lan­ders wil graag meer bui­ten zijn. Dit ter­wijl de mees­te Neder­lan­ders in de win­ter­maan­den bij­na negen­tig pro­cent van de tijd of meer bin­nen door­bren­gen. Weers­om­stan­dig­he­den en wei­nig tijd zijn ver­re­weg de belang­rijk­ste rede­nen om er in het win­ter­sei­zoen niet op uit te gaan
Ruim twee­der­de van de Neder­lan­ders gaat wel­eens de hele dag de deur niet uit in de win­ter­maan­den. Een kwart blijft zelfs min­stens één dag per week bin­nen, hoe­wel slechts 17 pro­cent het een fijn idee vindt om de hele dag bin­nen door te bren­gen. De vrije tijd die we in de win­ter­maan­den wel bui­ten ver­toe­ven, beste­den we vaak aan wan­de­len, fiet­sen en tui­nie­ren.
De bevin­din­gen komen voort uit een enquê­te onder 1069 Neder­lan­ders van 18 jaar en ouder. De steek­proef is gewo­gen repre­sen­ta­tief op de ken­mer­ken geslacht, leef­tijd, oplei­ding en regio. De enquê­te is eind febru­a­ri 2016 afge­no­men. Het onder­zoek is uit­ge­voerd door dr. Mar­jo­lein Kloek van Staats­bos­be­heer onder super­vi­sie van prof. dr. Mat­thijs Schou­ten, hoog­le­raar Natuur­be­heer aan Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty. Het veld­werk is uit­ge­voerd door onder­zoeks­bu­reau Memo.
Hele dag bin­nen
De tijd die we bui­ten door­bren­gen hangt onder ande­re samen met leef­tijd. Jon­ge­ren van 18 tot 25 jaar zijn vaker een hele dag bin­nen dan men­sen in ande­re leef­tijds­ca­te­go­rie­ën. “Jon­ge­ren geven vaak aan het ‘te druk’ te heb­ben om naar bui­ten te gaan. Stu­de­ren, car­ri­è­re en het onder­hou­den van soci­a­le con­tac­ten staan naar bui­ten gaan en ont­span­nen in de natuur in de weg. Maar juist voor deze groep is het heel belang­rijk om er even tus­sen­uit te gaan, ener­gie op te doen en weer even tot jezelf te komen”, aldus prof. dr. Mat­thijs Schou­ten. Slecht weer en geen tijd vor­men de belang­rijk­ste belem­me­rin­gen om naar bui­ten te gaan. ‘Te lui’, ‘geen idee over wat bui­ten te doen’, ‘geen gezel­schap’ en ‘gezond­heid’ zijn ande­re veel­ge­noem­de rede­nen waar­om Neder­lan­ders min­der bui­ten komen dan ze eigen­lijk wil­len. Men­sen met een hond gaan er aan­zien­lijk vaker op uit dan men­sen zon­der hond: slechts een kwart van de men­sen zon­der hond gaat elke dag naar bui­ten, ter­wijl dit geldt voor de helft van de men­sen met een hond in de huis­hou­ding.
Bui­ten­men­sen
Hoe­wel de mees­te Neder­lan­ders in de win­ter­maan­den 21 uur per dag of meer bin­nen door­bren­gen, geeft het over­gro­te deel (78%) aan graag bui­ten te zijn. Slechts vier pro­cent is niet graag bui­ten. Iets meer dan de helft van de Neder­lan­ders (51%) noemt zich­zelf zelfs een bui­ten­mens. Bui­ten­men­sen wor­den voor­al geas­so­ci­eerd met vrije­tijds­be­ste­din­gen als wan­de­len, fiet­sen en kam­pe­ren, met ‘groe­ne’ gebie­den als natuur, bos en tuin en met posi­tie­ve gevoe­lens zoals vrij­heid, genie­ten en rust. Men­sen die graag naar bui­ten gaan en men­sen die zich­zelf een bui­ten­mens noe­men, komen meer bui­ten dan ande­ren. Men­sen ouder dan 45 jaar noe­men zich­zelf iets vaker een bui­ten­mens en gaan lie­ver naar bui­ten dan jon­ge­re men­sen.
Bui­ten gezond
Het groot­ste deel van de Neder­lan­ders (92%) vindt dat het gezond is om bui­ten te zijn. Deze intu­ï­tie­ve ken­nis wordt beves­tigd door een groei­end aan­tal weten­schap­pe­lij­ke stu­dies op dit gebied. De meest genoem­de reden om er in de vrije tijd op uit te gaan is dan ook om gezond bezig te zijn. Op de twee­de plaats staat ‘genie­ten van de natuur’, gevolgd door ‘tot rust komen’, ‘gezel­lig samen zijn’ en ‘om op te laden’. ‘De tuin onder­hou­den’ wordt als reden om naar bui­ten te gaan vaker genoemd naar­ma­te de leef­tijd toe­neemt, en voor­al door 45-plus­sers, ter­wijl ‘een spor­tie­ve uit­da­ging’ voor­al geldt voor 18 tot 35-jari­gen. Ook ‘gezel­lig samen zijn’ is voor jong­vol­was­se­nen een veel­ge­noemd motief om naar bui­ten te gaan. Naar bui­ten gaan ‘om op te laden’ wordt het meest genoemd door 25 tot 54-jari­gen.
Bron: wageningenur.nl