Park om de Hoek mid­del tegen 85.000 een­za­me Amster­dam­mers

Amster­dam­mers heb­ben een voor­heen ver­steen­de plek op de Wibautstraat zelf ver­an­derd in een buurt­park. Het is de start van een nieu­we manier van samen­wer­ken tus­sen bewo­ners, bedrij­ven en over­heid om de open­ba­re ruim­te beter vorm te geven. Amster­dam heeft meer dan 300 poten­ti­ë­le loca­ties voor buurt­par­ken. Dit zijn vaak ver­steen­de plek­ken die geen func­tie heb­ben […]

Beter in het Groen dank­zij nieu­we zoek­func­tie

Men­sen met dia­be­tes, een hart- en vaat­aan­doe­ning, depres­sie of bij­voor­beeld een burn-out vin­den nu nog mak­ke­lij­ker bege­leid aan­bod in de natuur. Beter in het Groen heeft een nieu­we zoek­func­tie! Na een eer­ste zoek­re­sul­taat van het gezon­de aan­bod in de buurt kan met ‘ver­fijn zoek­op­dracht’ gezocht wor­den naar aan­bod waar exper­ti­se aan­we­zig is voor de bege­lei­ding van […]

Groe­ne School­plei­nen voor minis­ter Schip­pers

Minis­ter Edith Schip­pers van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn & Sport was op woens­dag 22 juni te gast bij de Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring van MKB-Neder­­land. Zij schets­te bij deze gele­gen­heid in het kort haar beleid om bij­voor­beeld de zorg­kos­ten te beteu­ge­len en meer inspan­nin­gen te doen in pre­ven­tie. Bij dat laat­ste stip­te zij onder ande­re het pro­gram­ma Alles is […]

Onder­zoek toont aan: bomen­rij­ke straat goed voor gezond­heid

Wonen in een groe­ne wijk met veel bomen in de straat zorgt er voor dat bewo­ners zich gezon­der voe­len. Dat blijkt uit een onder­zoek van de Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go, zo meldt het Neder­land­se Gezond­heids­net. De weten­schap­pers keken naar de bevol­king van Tor­on­to, een gro­te stad in Cana­da. Ze onder­zoch­ten het ver­band tus­sen een groe­ne omge­ving […]

Buurt­groen gezond? Alleen als je erbij kunt

Niet alleen de aan­we­zig­heid van groen in een wijk, maar voor­al de toe­gan­ke­lijk­heid ervan heeft een posi­tief effect op de gezond­heid van bewo­ners. Van onbruik­baar groen langs par­keer­plaat­sten, wordt nie­mand geluk­kig; van wan­del­par­ken en speel­wei­des wel. Dat blijkt uit pro­mo­tie­on­der­zoek van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­genonder 223 bewo­ners van twee Gro­ning­se wij­ken. Toe­gan­ke­lijk en bruik­baar Yang Zhang, pro­mo­ven­da […]

De Groe­ne Agen­da: weten­schap­pe­lijk onder­zoek voor een gezon­de toe­komst

Groen is gezond. Groen maakt geluk­kig. Groen levert geld op. We weten het alle­maal, maar… weten­schap­pe­lijk onder­zoek blijft nodig om ieder­een te over­tui­gen van het belang van groen. Twee gro­te spe­lers uit de groe­ne sec­tor beslo­ten de kop­pen bij elkaar te ste­ken en geza­men­lijk een voor­stel voor een onder­zoeks­pro­gram­ma in te die­nen bij de Top­sec­tor […]

Meta-stu­die wijst uit: groen helpt echt!

Hoe­wel we uit aller­lei onder­zoek tien­tal­len, zo niet hon­der­den aan­wij­zin­gen kun­nen put­ten dat een groe­ne omge­ving pret­tig en gezond is voor een mens, bestond er nog steeds behoef­te aan een over­koe­pe­lend, geïn­te­greerd onder­zoek, dat al deze deel research als het ware op een rij zet. Dr Mag­de­le­na van den Berg, van het VU Medisch Cen­trum […]

Groe­ne Agen­da van start!

Groe­ne zie­ken­huisom­ge­ving voor gezon­de­re pati­ën­ten en bezoe­kers en voor gezon­der per­so­neel Vier jaar onder­zoek naar groe­ne inter­ven­ties voor een opti­maal gezond­heids­ef­fect Kli­nisch psy­cho­lo­gen van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam gaan samen met bureau Natuur­voor­men­sen onder­zoek doen naar de effec­ten van natuur­lijk inge­rich­te, groe­ne omge­vin­gen in en rond­om zie­ken­hui­zen op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van pati­ën­ten, […]

Kij­ken naar groen ver­hoogt de con­cen­tra­tie

De Groe­ne Stad is ver­heugd over de uit­kom­sten van een onder­zoek dat gedaan is aan de Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne. Dit onder­zoek toont name­lijk aan dat het kij­ken naar groen, con­cen­tra­tie ver­ho­gend is. Dat een groe­ne omge­­ving- of zelfs alleen maar het kij­ken ernaar ‑veel posi­tie­ve effec­ten op ons heeft, is bekend. Zo erva­ren men­sen min­der […]

De Groe­ne Stad steunt Groen “Hed­ge­fund” Zui­d­as

Inves­te­rin­gen in groen leve­ren op ter­mijn een hoog ren­de­ment op voor de hele samen­le­ving, want ze dra­gen bij aan een pret­ti­ge­re leef­om­ge­ving en bete­re gezond­heid. Dat blijkt uit onder­zoek van o.a. Pro­fes­sor Jaap Sei­dell en Dr. Jolan­da Maas, bei­den ver­bon­den aan de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam. De Groe­ne Stad steunt net als deze beken­de weten­schap­pers de […]