Groe­ne School­plei­nen voor minis­ter Schip­pers

Minis­ter Edith Schip­pers van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn & Sport was op woens­dag 22 juni te gast bij de Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring van MKB-Neder­land. Zij schets­te bij deze gele­gen­heid in het kort haar beleid om bij­voor­beeld de zorg­kos­ten te beteu­ge­len en meer inspan­nin­gen te doen in pre­ven­tie. Bij dat laat­ste stip­te zij onder ande­re het pro­gram­ma Alles is Gezond­heid aan, waar­in tal van orga­ni­sa­ties samen ini­ti­a­tie­ven nemen. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, haak­te hier aan op haar betoog. VHG heeft in het kader van dit pro­gram­ma de Hand­lei­ding Groe­ne School­plei­nen ont­wik­keld.
De weten­schap­pe­lij­ke resul­ta­ten uit het onder­zoek van Jolan­da Maas, waar­uit blijkt dat groen onder meer een posi­tief effect heeft op de leer­pres­ta­ties van kin­de­ren, zijn in de hand­lei­ding ver­der uit­ge­werkt naar con­cre­te tips en voor­beel­den. Egbert com­pli­men­teer­de de minis­ter voor het ini­ti­a­tief van Alles is Gezond­heid en schets­te wat de hove­niers- en groen­voor­zie­ners­bran­che met de Groe­ne School­plei­nen doen. Hij bood haar ver­vol­gens de hand­lei­ding aan. MKB-voor­zit­ter Micha­ël van Straal­en gaf aan dit een mooi voor­beeld te vin­den van de betrok­ken­heid van bran­ches.
Bron: