Beter in het Groen dank­zij nieu­we zoek­func­tie

Men­sen met dia­be­tes, een hart- en vaat­aan­doe­ning, depres­sie of bij­voor­beeld een burn-out vin­den nu nog mak­ke­lij­ker bege­leid aan­bod in de natuur. Beter in het Groen heeft een nieu­we zoek­func­tie! Na een eer­ste zoek­re­sul­taat van het gezon­de aan­bod in de buurt kan met ‘ver­fijn zoek­op­dracht’ gezocht wor­den naar aan­bod waar exper­ti­se aan­we­zig is voor de bege­lei­ding van men­sen met spe­ci­fie­ke gezond­heids­klach­ten of ‑beper­kin­gen.
Beter in het Groen is er voor ieder­een. Weke­lijks mel­den nieu­we ini­ti­a­tie­ven zich aan, dus de kans om pas­send aan­bod in de buurt te vin­den wordt steeds gro­ter. In de pro­vin­cies Noord-Hol­land en Utrecht is de keu­ze het grootst met gemid­deld 13,4 en 17,5 ini­ti­a­tie­ven bin­nen 10 km afstand van de gemeen­te. Met dank aan de pro­vin­cie Noord-Hol­land is de extra zoek­func­tie moge­lijk gemaakt. Hier­mee is inge­speeld op een wens van pati­ën­ten­or­ga­ni­sa­ties en huis­art­sen om nog gerich­ter te kun­nen zoe­ken.
Met de ver­fijn­de zoek­func­tie streeft Beter in het Groen ernaar om alle gezon­de ini­ti­a­tie­ven in het groen nog beter in kaart te bren­gen en te laten aan­slui­ten op de per­soon­lij­ke behoef­ten van de gebrui­kers.
Bron: beterinhetgroen.nl