Kij­ken naar groen ver­hoogt de con­cen­tra­tie

De Groe­ne Stad is ver­heugd over de uit­kom­sten van een onder­zoek dat gedaan is aan de Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne. Dit onder­zoek toont name­lijk aan dat het kij­ken naar groen, con­cen­tra­tie ver­ho­gend is.
Dat een groe­ne omge­ving- of zelfs alleen maar het kij­ken ernaar ‑veel posi­tie­ve effec­ten op ons heeft, is bekend. Zo erva­ren men­sen min­der stress en voe­len zij zich vei­li­ger in een groe­ne omge­ving. Aan dat rij­tje kan nu dus ook een ver­hoogd con­cen­tra­tie­ver­mo­gen wor­den toe­ge­voegd.
Werk­wij­ze onder­zoek
Het onder­zoek ging als volgt in zijn werk. Hon­derd­vijf­tig stu­den­ten kre­gen de opdracht om op een knop druk­ken ter­wijl er op een beeld­scherm getal­len voor­bij flit­sten, ten­zij dat cij­fer een drie was. Hal­ver­we­ge de opdracht kre­gen ze 40 secon­den pau­ze. De helft van de groep mocht naar een afbeel­ding van een dak met begroei­ing kij­ken, de ande­re helft bekeek een afbeel­ding van een kaal, beton­nen dak.
Na deze pau­ze ble­ken de stu­den­ten die het groe­ne dak had­den gezien beter te pres­te­ren. Ze maak­ten min­der fou­ten en waren een stuk gecon­cen­treer­der dan de proef­per­so­nen die het beton­nen dak had­den beke­ken.
De uit­kom­sten van dit onder­zoek geven vol­gens onder­zoe­ker Kate Lee aan dat een kort moment ‘groen’ ver­moei­de mede­wer­kers al een boost kan geven. Dus, last van stress of span­ning op het werk? Een blik uit het raam kan al won­de­ren doen!