Meta-stu­die wijst uit: groen helpt echt!

Hoe­wel we uit aller­lei onder­zoek tien­tal­len, zo niet hon­der­den aan­wij­zin­gen kun­nen put­ten dat een groe­ne omge­ving pret­tig en gezond is voor een mens, bestond er nog steeds behoef­te aan een over­koe­pe­lend, geïn­te­greerd onder­zoek, dat al deze deel research als het ware op een rij zet. Dr Mag­de­le­na van den Berg, van het VU Medisch Cen­trum in Amster­dam, pro­mo­veer­de onlangs op een meta-onder­zoek, waar­voor zij veer­tig stu­dies naar het ver­band tus­sen gezond­heid van bewo­ners en groen in de omge­ving naast elkaar leg­de. Haar stel­ling: mis­schien zeg­gen al die stu­dies niet veel, zo los van elkaar, maar samen geven zij dui­de­lijk aan dat er een posi­tief ver­band bestaat: groen helpt.
Dr Van den Berg vond 19 stu­dies die wij­zen op een samen­hang tus­sen meer groen en tot min­der ner­vo­si­teit en som­ber­heid bij de bewo­ners van een wijk. In het alge­meen stelt zij vast dat voor­al men­sen in de lage­re soci­a­le klas­sen pro­fijt heb­ben van groen in hun woon­om­ge­ving, omdat zij min­der moge­lijk­he­den heb­ben voor gezon­de ont­span­ning zoals sport en recre­a­tie in de natuur.