Groe­ne Agen­da van start!

Groe­ne zie­ken­huisom­ge­ving voor gezon­de­re pati­ën­ten en bezoe­kers en voor gezon­der per­so­neel
Vier jaar onder­zoek naar groe­ne inter­ven­ties voor een opti­maal gezond­heids­ef­fect
Kli­nisch psy­cho­lo­gen van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam gaan samen met bureau Natuur­voor­men­sen onder­zoek doen naar de effec­ten van natuur­lijk inge­rich­te, groe­ne omge­vin­gen in en rond­om zie­ken­hui­zen op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van pati­ën­ten, per­so­neel en bezoe­kers. In eer­der onder­zoek is aan­ge­toond dat groen een posi­tief effect heeft op de gezond­heid. De komen­de vier jaar gaan de onder­zoe­kers bestu­de­ren hoe groen in en rond zie­ken­hui­zen opti­maal kan bij­dra­gen aan de gezond­heid. De eer­ste resul­ta­ten wor­den in mei 2016 ver­wacht. Nieuws over het onder­zoek is te vol­gen via www.groenegezondeziekenhuizen.nl en het Twit­ter­ac­count @GroenGezond.
Het onder­zoek is aan­ge­vraagd door Flo­ra­Hol­land en stich­ting iVer­de als onder­deel van hun geza­men­lij­ke pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da, dat wordt gefi­nan­cierd door de Top­sec­tor Tuin­bouw en Uit­gangs­ma­te­ri­a­len en het Pro­duct­schap Tuin­bouw. Het pro­ject wordt uit­ge­voerd in samen­wer­king met zie­ken­huis Ter­gooi, het Goois Natuur­re­ser­vaat, Rei­nier de Graaf zie­ken­huis en het Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en Duur­zaam­heid (IVN). Het IVN zal een ken­nis­net­werk opzet­ten van zie­ken­hui­zen en groe­ne part­ners waar­in erva­ring van zie­ken­hui­zen en groe­ne orga­ni­sa­ties wordt ver­za­meld en alle opge­da­ne ken­nis zal wor­den gedeeld.
Hoe draagt groen opti­maal bij aan gezond­heid in zie­ken­hui­zen?
De laat­ste jaren is uit onder­zoek geble­ken dat groen een posi­tief effect heeft op de gezond­heid. Deze ken­nis komt voor­al uit onder­zoek bij gezon­de proef­per­so­nen. Er is nog maar wei­nig onder­zoek gedaan onder pati­ën­ten in zie­ken­hui­zen, zeker in Neder­land. Uit bui­ten­lands onder­zoek blijkt dat groen in zie­ken­hui­zen poten­ti­eel kan bij­dra­gen aan het ver­min­de­ren van erva­ren pijn, stress en nega­tie­ve gevoe­lens. Het is ech­ter onbe­kend hoe groe­ne inter­ven­ties er pre­cies uit zou­den moe­ten zien om een opti­maal gezond­heids­ef­fect te berei­ken.
Groe­ne toe­pas­ba­re inter­ven­ties
“Ons onder­zoek levert groe­ne toe­pas­ba­re inter­ven­ties op die een kos­ten­be­spa­rend effect kun­nen heb­ben door­dat pati­ën­ten snel­ler her­stel­len en min­der lang in het zie­ken­huis hoe­ven te lig­gen”, zegt VU-weten­schap­per Jolan­da Maas. Het onder­zoek richt zich spe­ci­fiek op het ach­ter­ha­len van de effec­ti­vi­teit van een zeven­tal inter­ven­ties die uit­ge­voerd wor­den bij zie­ken­huis Ter­gooi, het Goois Natuur­re­ser­vaat en het Rei­nier de Graaf zie­ken­huis. Voor­beel­den van de te onder­zoe­ken inter­ven­ties zijn de Che­mo­t­uin, een Groe­ne kas, een beweeg­pro­gram­ma in het Goois Natuur­re­ser­vaat, een arran­ge­ment voor wan­del­coa­ching ‚een groe­ne inrich­ting van de afde­ling Oude­ren­ge­nees­kun­de en een onder­zoek naar de meer­waar­de van de IVN-Natuur­ont­dek­ker op de afde­ling Kin­der­ge­nees­kun­de.