Onder­zoek toont aan: bomen­rij­ke straat goed voor gezond­heid

Wonen in een groe­ne wijk met veel bomen in de straat zorgt er voor dat bewo­ners zich gezon­der voe­len.
Dat blijkt uit een onder­zoek van de Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go, zo meldt het Neder­land­se Gezond­heids­net.
De weten­schap­pers keken naar de bevol­king van Tor­on­to, een gro­te stad in Cana­da. Ze onder­zoch­ten het ver­band tus­sen een groe­ne omge­ving en gezond­heid. Hier­voor com­bi­neer­den ze satel­liet­beel­den en infor­ma­tie over bomen met gege­vens uit 31.000 inge­vul­de vra­gen­lijk­sten over hoe men­sen hun gezond­heid in het alge­meen ervaar­den, car­di­o­me­ta­bo­le aan­doe­nin­gen zoals hart­ziek­ten en dia­be­tes en psy­chi­sche klach­ten uit de Ont­a­rio Health Stu­dy.
Gezon­der voe­len
Uit ver­schil­len­de ana­ly­ses bleek dat men­sen die in een wijk wonen met een hoge­re dicht­heid aan bomen in de straat zich een stuk gezon­der voe­len en min­der vaak last heb­ben van car­di­o­me­ta­bo­le ziek­ten. Tien extra bomen per hui­zen­blok ble­ken hoe gezond bewo­ners zich voel­den in onge­veer dezelf­de mate te ver­ho­gen als een inko­mens­stij­ging van 9000 euro per jaar of zeven jaar jon­ger zijn. De onder­zoe­kers cor­ri­geer­den deze resul­ta­ten voor demo­gra­fi­sche fac­to­ren, zoals inko­men, leef­tijd en oplei­ding.
Hoe­wel de onder­zoe­kers een ver­band von­den tus­sen de hoe­veel­heid groen en gezond­heid, is niet bewe­zen dat bomen je gezond­heid ver­be­te­ren of op wel­ke manier ze dat zou­den doen. Moge­lijk ver­ho­gen ze de lucht­kwa­li­teit en mis­schien ver­min­de­ren ze stress of zet­ten ze bewo­ners aan tot bewe­gen.
Bron: cgconcept.be