Park om de Hoek mid­del tegen 85.000 een­za­me Amster­dam­mers

Amster­dam­mers heb­ben een voor­heen ver­steen­de plek op de Wibautstraat zelf ver­an­derd in een buurt­park. Het is de start van een nieu­we manier van samen­wer­ken tus­sen bewo­ners, bedrij­ven en over­heid om de open­ba­re ruim­te beter vorm te geven.

Amster­dam heeft meer dan 300 poten­ti­ë­le loca­ties voor buurt­par­ken. Dit zijn vaak ver­steen­de plek­ken die geen func­tie heb­ben en niet uit­no­di­gen tot een bezoek. Met de beperk­te open­ba­re ruim­te in de stad is het nood­zaak om der­ge­lij­ke loca­ties juist goed te benut­ten. ‘Dat begint bij het ont­werp­pro­ces’, aldus pro­ject­lei­der Raksha Hoost van con­cep­t­ont­wik­ke­laar De Gezon­de Stad. ‘In het pro­ject Park om de Hoek gaan bewo­ners, publie­ke en pri­va­te par­tij­en samen aan de ont­werp­ta­fel zit­ten. Dit zorgt ervoor dat de open­ba­re ruim­te beter aan­sluit op de wen­sen en behoef­ten van de gebrui­ker.’
Ste­de­lin­gen aan zet
Amster­dam­mers bepa­len waar in de stad nieu­we par­ken wor­den aan­ge­legd via de web­si­te www.parkomdehoek.nl. Ini­ti­a­tief­ne­mers hel­pen elkaar via het plat­form en De Gezon­de Stad geeft bege­lei­ding bij het ont­wik­ke­len van een Park om de Hoek. Buurt­be­wo­ners pak­ken na de rea­li­sa­tie zelf het onder­houd en beheer van het park op.
Par­ken om de Hoek nodi­gen uit tot ont­moe­ting in een stad waar ruim 85.000 Amster­dam­mers een­zaam zijn. Een groe­ne plek in de buurt zorgt ook voor een fij­ne en gezon­de leef­om­ge­ving, en biedt een bij­dra­ge aan ste­de­lij­ke uit­da­gin­gen zoals hit­te­stress en water­over­last. De ambi­tie is om een tool­kit voor de rea­li­sa­tie van groe­ne ont­moe­tings­plek­ken in ste­den te ont­wik­ke­len. Hoost: ‘Het moet voor ieder­een moge­lijk en een­vou­dig zijn om een Park om de Hoek in zijn of haar buurt te rea­li­se­ren.’
De Ruy­sch­t­uin
De Green Jun­kies-plan­ten in bio­di­ver­si­teits­park De Ruy­sch­t­uin zor­gen voor een lucht­zui­ve­ren­de wer­king op de druk­ke Wibautstraat. Daar­naast zor­gen het groen en de half­ver­har­ding voor een water­ber­gen­de func­tie. De Ruy­sch­t­uin wordt op 19 okto­ber fees­te­lijk geo­pend door Ivar Manu­el (stads­deel­voor­zit­ter Oost).
Bron: stadszaken.nl