De Groe­ne Stad steunt Groen “Hed­ge­fund” Zui­d­as

Inves­te­rin­gen in groen leve­ren op ter­mijn een hoog ren­de­ment op voor de hele samen­le­ving, want ze dra­gen bij aan een pret­ti­ge­re leef­om­ge­ving en bete­re gezond­heid. Dat blijkt uit onder­zoek van o.a. Pro­fes­sor Jaap Sei­dell en Dr. Jolan­da Maas, bei­den ver­bon­den aan de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam. De Groe­ne Stad steunt net als deze beken­de weten­schap­pers de crowd­fun­dings­ac­tie ‘Groen Hed­ge­fund op de Zui­d­as’.
Waar­om een crowd­fun­ding­ac­tie?
De Alma­t­uin op de Amster­dam­se Zui­d­as (nu genaamd de Boel­e­t­uin) was vroe­ger een prach­ti­ge plek van school­tuin­tjes en natuur. Omwo­nen­den en kan­toor­me­de­wer­kers von­den hier rust en ont­span­ning. Daar­bij gebruik­ten weten­schap­pers de tuin om hun inno­va­tief onder­zoek naar de invloed van groen op onze gezond­heid uit te voe­ren en te delen.
Ech­ter, in febru­a­ri is op een gedeel­te van de tuin een par­keer­ter­rein aan­ge­legd. Hier­bij is helaas geen reke­ning gehou­den met de impact op de rest van het gebied, waar­door de natuur­lij­ke sfeer in de tuin is ver­stoord.
Het Groe­ne Leven Lab
De Stich­ting Het Groe­ne Leven Lab faci­li­teert groe­ne ini­ti­a­tie­ven van weten­schap­pers en bur­gers die bij­dra­gen aan een gezon­de, groe­ne en duur­za­me samen­le­ving. Zij plei­ten ervoor de voor­ma­li­ge Alma­t­uin, eens een unie­ke oase van rust mid­den op de Zui­d­as, weer zo groen moge­lijk maken.
Het “Hed­ge­fund”
Het Hed­ge­fund – de naam zegt het al – zal inves­te­ren in een heg die langs het par­keer­ter­rein wordt geplant, zodat de tuin haar bij­zon­de­re, natuur­lij­ke sfeer terug­krijgt. Deze heg zal de auto’s ver­ber­gen en boven­dien zal zo de tuin het hele jaar groen zijn.
Al van­af €5 kan men aan­deel­hou­der wor­den van het Hed­ge­fund, je koopt dan 1/10 meter heg. Wan­neer je ech­ter een hele meter koopt (à €50), ont­vang je een waar­de­be­wijs dat je bewust inves­teert in een groe­ne en gezon­de toe­komst voor ieder­een.
Link naar de dona­tie­pa­gi­na