Dr. Jeanet Kull­berg: ‘Wat wil­len tuin­be­zit­ters nu écht?’

‘Wat wil­len tuin­be­zit­ters nu écht?’ Wil­len we graag groe­ne­re en mooi­e­re tui­nen in de woon­om­ge­ving, dan begint dat met het begrij­pen waar­om tuin­be­zit­ters doen wat ze doen. Dr. Jeanet Kull­berg doet bij het Soci­aal Cul­tu­reel Plan­bu­reau onder­zoek op het ter­rein van wonen en de direc­te woon­om­ge­ving. Van recen­te datum is haar onder­zoek ‘Tus­sen Groen en Grijs, […]

Futu­re Green City in het teken van groe­ne oplos­sin­gen

Na een suc­ces­vol­le edi­tie in 2015, vindt dit jaar van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber weer het Futu­re Green City vake­vent 2016 plaats. Het event vindt plaats in de Bra­ban­t­hal­len, Den Bosch. Vorig jaar trok het event 2175 geïn­te­res­seer­den. Doel is om dat bezoe­kers­aan­tal dit jaar te over­tref­fen. De bezoe­kers die vorig jaar […]

Futu­re green city 2016 biedt plat­form voor groe­ne ver­bin­din­gen

Na een suc­ces­vol­le eer­ste edi­tie in 2015 orga­ni­se­ren Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land en de Ver­e­ni­ging van Mili­eu­pro­fes­si­o­nals (VVM) dit jaar voor de twee­de keer het event Futu­re Green City. Het event vindt plaats van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber in de Bra­ban­t­hal­len te ’s‑Hertogenbosch en omvat een inspi­re­rend en infor­ma­tief pro­gram­ma rond […]

Ruim­te­schip maakt Brus­sels flat­ge­bouw groen en duur­zaam

De Bel­gi­sche archi­tect Vin­cent Cal­l­e­baut heeft een nieuw pro­ject laten zien: een ener­gie­pro­du­ce­rend ‘ruim­te­schip’ voor boven­op een saaie flat­ge­bouw in Brus­sel. Daar­naast zal het gebouw ook de voor Cal­l­e­baut beken­de bekle­ding met plan­ten krij­gen. Het plan valt op omdat het, in tegen­stel­ling tot veel van Cal­l­e­bauts wil­de idee­ën, haal­baar lijkt. Het gebouw, dat aan het […]

Inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid lei­dend bij Futu­re Green City 2016

Van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber 2016 vindt de twee­de edi­tie van Futu­re Green City plaats in de Bra­ban­t­hal­len s’-Hertogenbosch. Vorig jaar bezoch­ten maar liefst 2.175 bezoe­kers de eer­ste edi­tie van Futu­re Green City, een vake­vent met als doel om een leef­ba­re, toe­komst­be­sten­di­ge stad te cre­ë­ren. Inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid vor­men de rode draad […]

Futu­re Green City krijgt ook een edi­tie in 2016

De eer­ste edi­tie in 2015 vond plaats in het kader van het ‘Jaar van de Ruim­te’. Het eve­ne­ment trok 2.200 bezoe­kers. Dat was meer dan ver­wacht. De gemid­del­de waar­de­ring was een rap­port­cij­fer 7. Uit de druk bezet­te the­a­ters bleek de gro­te behoef­te aan inspi­ra­tie en infor­ma­tie. Meer dan 50% van de bezoe­kers is betrok­ken bij […]

Neder­land­se aan­pak show­ca­se in inter­na­ti­o­na­le groe­ne wereld op Green City Con­fe­ren­ce

Het Neder­land­se werk van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG in het kader van het agen­de­ren van het belang van groen en de ont­wik­ke­ling van de groe­ne sec­tor wordt inter­na­ti­o­naal gezien als zeer voor­uit­stre­vend. Dat bleek uit de reac­ties van de deel­ne­mers aan de Green City Con­fe­ren­ce, die op woens­dag 16 maart jongst­le­den is gehou­den in het Cana­de­se Van­cou­ver. […]

Minis­ter Schultz bekijkt oogst van Futu­re Green City

Minis­ter Mela­nie Schultz van Infra­struc­tuur & Mili­eu heeft op dins­dag 15 decem­ber belang­stel­lend ken­nis geno­men van de resul­ta­ten van Futu­re Green City. Dat deed zij tij­dens de slot­ma­ni­fes­ta­tie van het Jaar van de Ruim­te, waar Stads­werk en Bran­che­ver­e­ni­ging VHG samen de oogst van het drie­daag­se event pre­sen­teer­den.  Tij­dens het Futu­re Green City event, dat van […]

Lan­ce­ring tool De Gezon­de Stad

Het inge­­ni­eurs- en advies­bu­reau Mova­res gebruik­te het eve­ne­ment Futu­re Green City om zijn nieu­we tool te lan­ce­ren: De Gezon­de Stad. Vol­gens ste­den­bouw­kun­di­ge Nico­le van der Waart biedt deze tool ste­den hulp om hun gebouw­de omge­ving ook leef­baar te hou­den. “Steeds meer men­sen trek­ken naar de ste­den toe. Dit gaat ech­ter ten kos­te van de gezond­heid, […]