Berichten

Als we over de toekomst een ding zeker weten, dan is het: hij zal anders zijn dan het heden, dan vandaag. Dat geldt eens temeer voor de vergroening van onze steden: de Groene Stad van morgen ziet er anders uit dan de stad van vandaag. De enige manier om ons voor te bereiden op de nieuwe kennis en inzichten die op ons afkomen – waar we zo nu en dan zelf bijdragen aan kunnen leveren – is contact met al diegenen die, net als wij, werken aan een Groene Toekomst – een Future Green City.
Om die reden werken wij, als ‘Groene Stad’, er graag aan mee dat zoveel mogelijk professionals en andere in onze Groene Toekomst geïnteresseerden toegang krijgen tot het ‘event’ Future Green City, dat van 29 november tot en met 1 december 2016 plaatsvindt in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Vanuit allerlei disciplines zullen vooraanstaande vertegenwoordigers hun visie geven op de toekomstige rol van ‘groen’ in onze steden.
Onder de sprekers zien we niet alleen wetenschappers zoals Jolanda Maas (VU) en Bob Ursem (TU Delft) maar ook politici en bestuurders zoals Diederik Samsom (PvdA), Mario Jacobs (wethouder Tilburg) en maatschappelijke hoofdrolspelers zoals Hugo Backx (GGD Nederland) en Jeanet Kuilberg (Sociaal Cultureel Planbureau). Het complete programma van Future Green City, dat dit jaar voor de tweede maal wordt georganiseerd, is te raadplegen via deze link en aanmelden kan via deze link.
 

‘Wat willen tuinbezitters nu écht?’
Willen we graag groenere en mooiere tuinen in de woonomgeving, dan begint dat met het begrijpen waarom tuinbezitters doen wat ze doen. Dr. Jeanet Kullberg doet bij het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek op het terrein van wonen en de directe woonomgeving. Van recente datum is haar onderzoek ‘Tussen Groen en Grijs, een verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland’.
Op Future Green City geeft ze op 29 november een lezing over haar onderzoek. Voor het eerst staat tuinieren als factor in de kwaliteit en beleving van de woonomgeving centraal. Stekken is hip; de moestuin in de mode. Overal ontstaan stedelijke oases als buurttuinen en dakakkers, waar bewoners bezig zijn in hun moestuin en daarmee het aanzien van hun buurt verfraaien en buurtgenoten ontmoeten. Tegelijkertijd zien we dat particuliere tuinen in toenemende mate worden ‘ontgroend’.  Een veelheid aan klinkers, tegels en steenslag maakt de omgeving harder, grijzer. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Grijze tuinen zijn minder goed bestand tegen de effecten van klimaatverandering.
Het onderzoek van Jeanet Kullberg sluit aan op actuele discussies over klimaatbestendige inrichting van particuliere tuinen (duurzaamheid) en meer sociale cohesie in de woonomgeving dankzij (buurtmoes)tuinen (leefomgeving). In eerder onderzoek is veel aandacht besteed aan gezondheidseffecten van groen in de buurt. Ook is uit ‘woonwensen’-onderzoek bekend dat veel mensen een groene omgeving hoog waarderen. Maar wat is daarbij hun eigen inbreng? Die vraag wil het SCP beantwoorden met dit onderzoek. In de inleiding staat een historisch overzicht van de rol van tuinen in onze woonomgeving en wordt ingegaan op de discussies over of het wenselijk is bewoners te laten beschikken over een eigen tuin als onderdeel van de alledaagse woonomgeving. Tevens wordt beschreven welk belang er werd gehecht aan tuinieren; in latere hoofdstukken wordt vergeleken hoe bewoners daar tegenwoordig over denken. Ook heeft de onderzoeker gegevensbestanden die niet direct over tuinen of tuinieren gaan, maar mogelijk toch zinvolle informatie bevatten, geraadpleegd. De bestanden zijn nagelopen, waarbij de hamvraag was: groen of grijs: veel planten of veel stenen? Dit heeft geleid tot inzicht in de factoren die invloed hebben op de inrichting van tuinen. Ook werd meer zicht verworven op tuinieren als vrijetijdsbesteding en de verhouding daarvan met bijvoorbeeld sporten of televisiekijken. Opnieuw was er dan een verschil zichtbaar tussen ‘groen’ en ‘grijs’, maar dit keer in de betekenis van leeftijd. Het zijn vooral ouderen die actief zijn in het groen. Ten slotte zocht het SCP naar drijfveren van tuiniers – vooral degenen die met planten in de weer zijn –, naar het ontstaan van die belangstelling en het effect daarop van de commercie en media. Daarvoor hebben ze actieve tuinliefhebbers geïnterviewd.
De wens om in Nederland groenere en mooiere tuinen in de woonomgeving te realiseren, begint met het begrijpen waarom tuiniers en tuinbezitters de dingen doen die ze doen of die juist nalaten. Het onderzoek ‘Tussen groen en grijs’ geeft daarop antwoord. SCP-onderzoekster Jeannet Kullberg zal daar op dinsdag 29 november tijdens Future Green City meer over vertellen.
 

Na een succesvolle editie in 2015, vindt dit jaar van 29 november tot en met 1 december weer het Future Green City vakevent 2016 plaats.
Het event vindt plaats in de Brabanthallen, Den Bosch. Vorig jaar trok het event 2175 geïnteresseerden. Doel is om dat bezoekersaantal dit jaar te overtreffen. De bezoekers die vorig jaar op het event afkwamen hadden een gevarieerde achtergrond. Deze verschilde van kenniscentra, bedrijven en overheden tot netwerken van professionals in de (openbare) ruimte.
Ook dit jaar is er weer een afwisselend en interessant programma opgesteld met inspirerende sprekers uit allerlei disciplines. Onder andere Diederik Samsom (fractievoorzitter PvdA in de Tweede Kamer), Hugo Backx (GGD Nederland), Jolanda Maas (wetenschapper), Bob Ursem (TU Delft), Mario Jacobs (wethouder van de Gemeente Tilburg) en Jeanet Kullberg (Sociaal Cultureel Planbureau) zullen het woord nemen.
De sprekers zullen voornamelijk ingaan op alle nieuwe mogelijkheden m.b.t. tot groen, de bouw, infra bodem, milieu energie en water. Het event staat dit jaar in het teken van groene oplossingen in een verstedelijkte wereld. Gedurende drie dagen kunnen bezoekers onder meer tal van lezingen bijwonen en kennis opdoen over de leefbare, duurzame, vitale en groene stad van de toekomst.
Het doel van Future Green City is om te inspireren op het gebied van nieuwe visies, mogelijkheden en technieken die hiermee te maken hebben. Mensen die naar het vakevent komen willen geïnspireerd en geïnformeerd worden over de nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor de leefbare stad van de toekomst.
 

Na een succesvolle eerste editie in 2015 organiseren Branchevereniging VHG, Vereniging Stadswerk Nederland en de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) dit jaar voor de tweede keer het event Future Green City. Het event vindt plaats van 29 november tot en met 1 december in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch en omvat een inspirerend en informatief programma rond innovatie, groen en duurzaamheid. Gedurende drie dagen kunnen bezoekers onder meer tal van lezingen bijwonen en kennis opdoen over de leefbare, duurzame, vitale en groene stad van de toekomst.
“Binnen enkele decennia leeft het grootste deel van de wereldbevolking in steden”, licht VHG-directeur Egbert Roozen toe. “Dat stelt stevige eisen om de kwaliteit van leven er optimaal te kunnen laten zijn. Groen levert hieraan een onmisbare bijdrage. Groen zorgt voor schone lucht en biedt oplossingen tegen de korte en hevige weersomstandigheden die we als gevolg van de klimaatverandering nu al ervaren. Daarnaast is groen nauw verbonden aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. Groen is een belangrijk onderdeel van de leefbare en levendige stad.”
Behoefte aan inspiratie en informatie
De eerste editie van Future Green City in 2015 vond plaats in het kader van het ‘Jaar van de Ruimte’. Het vakevent trok 2.200 bezoekers, meer dan verwacht, en kreeg een gemiddelde waardering van een 7. Uit de druk bezette theaters bleek de enorme behoefte aan inspiratie en informatie. Meer dan 50% van de bezoekers is betrokken bij concrete investeringen m.b.t. het leefbaar maken, verduurzamen en vergroenen van steden. “Future Green City is het podium waarop we de groene verbindingen in de stad van de toekomst met elkaar zoeken”, aldus Roozen.
Dinsdag = groene en blauwe dag
De eerste beursdag – dinsdag 29 november – staat helemaal in het teken van landschap, groen, water en de stad. Tijdens deze dag staan lezingen op het programma van onder andere Diederik Samsom (fractievoorzitter PvdA in de Tweede Kamer), Hugo Backx (GGD Nederland), Jolanda Maas (wetenschapper), Bob Ursem (TU Delft), Mario Jacobs (wethouder van de Gemeente Tilburg) en Jeanet Kullberg (Sociaal Cultureel Planbureau). ’s Avonds organiseert Branchevereniging VHG een vakavond voor haar leden.

De Belgische architect Vincent Callebaut heeft een nieuw project laten zien: een energieproducerend ‘ruimteschip’ voor bovenop een saaie flatgebouw in Brussel. Daarnaast zal het gebouw ook de voor Callebaut bekende bekleding met planten krijgen.
Het plan valt op omdat het, in tegenstelling tot veel van Callebauts wilde ideeën, haalbaar lijkt. Het gebouw, dat aan het Place Rogier vlakbij de Botanische Tuinen van de Belgische hoofdstad ligt, blijft intact. Callebaut will 10.000 planten in de gevel plaatsen om het geheel te doen lijken op de botanische tuin nabij.
Cocon
Opvallender dan de nieuwe groene gevel zijn de plannen voor het dak. Callebaut ontwierp een vreemdsoortig object dat bovenop het rechthoekige gebouw komt te liggen en waarin winkels, bedrijven of appartementen kunnen komen. Deze Chrysalis (het engels/latijnse woord voor een cocon van een vlinder) bestaat uit hout en staal, is ovaalvormig en geeft het gebouw een hele nieuwe uitstraling – alsof er een ruimteschip is geland dat het oorspronkelijke bouwwerk langzaam overneemt door het in groene planten te omsluiten.
Zon en wind
Volgens Callebaut zijn de Chrysalis en groene bedekking niet alleen maar mooi. Hij berekende dat de planten 50 ton CO2 per jaar absorberen uit de lucht én de isolatie van de woningen verbeteren, waardoor er minder gestookt hoeft te worden. Door de cocon bovenop vervolgens met zonnepanelen te bedekken en windmolens te plaatsen moet het gebouw zelfvoorzienend worden. De geplande 42 turbines moeten volgens de ontwerptekeningen ook op de Chrysalis komen te staan.
Bron: deingenieur.nl

Van 29 november tot en met 1 december 2016 vindt de tweede editie van Future Green City plaats in de Brabanthallen s’-Hertogenbosch.
Vorig jaar bezochten maar liefst 2.175 bezoekers de eerste editie van Future Green City, een vakevent met als doel om een leefbare, toekomstbestendige stad te creëren. Innovatie, groen en duurzaamheid vormen de rode draad op het event, zowel op het beursgedeelte als in de theaterprogramma’s en workshops.
Ook de komende editie belooft weer heel interessant te worden. Met actuele thema’s en boeiende sprekers. Gespecialiseerde bedrijven en architectenbureaus zullen hun aanbod op het gebied van (ge)bouwen, water, groen, infra, energie en milieu presenteren tijdens het event.
Het vakevent is een initiatief van de verenigingen VHG en Stadswerk Nederland en dit jaar heeft VVM, netwerk van milieuprofessionals zich ook als initiatiefnemer aangesloten. Het ontwikkelen van en bouwen aan de groene, leefbare stad met toekomst vraagt een multi-disciplinaire aanpak. Future Green City wordt dan ook ondersteund door een uitgebreide adviescommissie bestaande uit gemeenten, kennisinstituten en vertegenwoordigers van stichtingen en (branche)verenigingen waarvoor het creëren van de stad van de toekomst van groot belang is.
Bron: futuregreencity.nl

De eerste editie in 2015 vond plaats in het kader van het ‘Jaar van de Ruimte’. Het evenement trok 2.200 bezoekers. Dat was meer dan verwacht. De gemiddelde waardering was een rapportcijfer 7. Uit de druk bezette theaters bleek de grote behoefte aan inspiratie en informatie. Meer dan 50% van de bezoekers is betrokken bij concrete investeringen met betrekking tot het leefbaar maken, verduurzamen en vergroenen van steden. Future Green City 2016 vindt plaats van 29 november tot en met 1 december in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch en wordt met een hal uitgebreid.
Op Future Green City 2016 staat een integrale aanpak van het realiseren van de leefbare, toekomstbestendige stad centraal. Met exposanten op het gebied van de bouw, infra, water, milieu en groen. Van solitaire bomen tot groene daken en gevels. Van groene geluidsschermen tot slimme mobiliteitssystemen. Van opvang en hergebruik regenwater tot natuurvriendelijke oevers. Van circulaire economie, duurzame bouwconcepten tot energieneutraal stadsdeel.
Het evenement kent een mix van exposities, bijvoorbeeld over innovatieve stadsontwikkeling, productinnovatie en groenconcepten, uiteenlopende voordrachten en een beurs. Op de komende editie zullen ook thema’s als smart city, architectuur, duurzame energie en circulaire economie aandacht krijgen. Future Green City 2016 richt zich op iedereen die vakmatig actief is bij de ontwikkeling en inrichting van de stad.
Bron: groeneruimte.nl

8209_2016-AIPH-Green-City-web-promo-2
Het Nederlandse werk van Branchevereniging VHG in het kader van het agenderen van het belang van groen en de ontwikkeling van de groene sector wordt internationaal gezien als zeer vooruitstrevend. Dat bleek uit de reacties van de deelnemers aan de Green City Conference, die op woensdag 16 maart jongstleden is gehouden in het Canadese Vancouver. Directeur Egbert Roozen was uitgenodigd als keynote speaker om de Nederlandse aanpak te presenteren. Hij sprak na oud-burgemeester Mike Harcourt, die de openingsspeech verzorgde als grondlegger van het groen-stad-beleid in Vancouver. Het congres werd georganiseerd door de Association of Horticultural Producers (AIPH) en de Canadian Nursery Landscape Association.
Vancouver wordt internationaal gezien als het voorbeeld van hoe de groene stad van de toekomst eruit zal zien. Er is in de afgelopen jaren, dankzij de heldere keuze van het gemeentebestuur om de stad vanuit economisch oogpunt te vergroenen met natuurlijk groen, veel gebeurd. De oud-burgemeester lichtte tijdens het congres toe, dat er bewust is gekozen voor een stevig ander beleid. Hij is trots op waar de stad nu staat en ziet dat groen in Vancouver zijn vruchten afwerpt.
Egbert Roozen kon met zijn presentatie aansluiten op het lokale niveau. Groen is een uitgesproken lokaal thema. Roozen bracht zijn ervaringen in bij de politieke lobby op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Er zijn veel maatschappelijke uitdagingen, waarvoor het natuurlijke groen een oplossing kan bieden. Het is belangrijk om proactief aan te haken bij thema’s als kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid van mensen en biodiversiteit. Bij het tastbaar maken van de groene link op lokaal niveau is het VHG concept De Levende Tuin een mooi vertrekpunt. Het concept geeft concrete handvatten voor een duurzame inrichting van particuliere tuinen en het openbare groen. Roozen schetste hoe De Levende Tuin geborgd is in het vakmanschap van de hovenier en de groenvoorziener. Ook stipte hij het belang van samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties in het kader van het Manifest De Levende Tuin en De Groene Stad aan om de beweging naar vergroening en verduurzaming extra kracht bij te zetten. Groen moet ook innoveren. Roozen benadrukte hierbij het belang van wetenschappelijk onderzoek en het omzetten van de resultaten in tastbare handvatten zoals de handleiding voor de Groene Schoolpleinen. Hij sloot af met te stellen, dat groen onderdeel is van tal van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de effecten daarvan maximaal te kunnen benutten, moet groen een prominente plaats hebben in de ontwikkel- en bouwketen. Niet aan het eind van de keten, maar aan het begin. Groen is niet langer decoratie of een kostenpost, maar levert baten en is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van leven.
Tijdens het congres kwamen nog diverse sprekers aan bod, die de economische waarde van groen en het effect van groene daken en gevels in beeld brachten. De laatste spreker was een professor uit Peking, die het Chinese systeem van tuinsteden in beeld bracht waarmee steden in dat land worden aangemoedigd meer groen toe te passen voor een duurzame ontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid in de stad.
De Green City Conference was onderdeel van een meerdaags programma, waarin kennisdeling en discussie centraal stonden. De Canadian Nursery Landscape Association gebruikte de dagen voorafgaand aan het congres om een strategische koers op te stellen voor hun lobbybeleid. Daarbij is gebruik gemaakt van het Nederlandse voorbeeld.
 

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur & Milieu heeft op dinsdag 15 december belangstellend kennis genomen van de resultaten van Future Green City. Dat deed zij tijdens de slotmanifestatie van het Jaar van de Ruimte, waar Stadswerk en Branchevereniging VHG samen de oogst van het driedaagse event presenteerden. 
Tijdens het Future Green City event, dat van 24 tot en met 26 november plaatsvond, was een illustrator aanwezig die dagelijks een getekend verslag met kreten en illustraties maakte. Op grote panelen is onder andere in beeld gebracht: ‘de stad van de toekomst vraagt om lef’, ‘delen is het nieuwe hebben’, ‘creatieve proeftuinen’ en ‘op tijd klaar zijn met de fysieke voorbereiding van ons land’. De minister toonde zich zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van drie dagen inspireren over groen, innovatie, mensen en water in de stad van de toekomst. Bij een aantal kreten plakte zij stickers om hiermee aan te geven, dat hier wat haar betreft een mooi vervolg bij past.
Ruim 2000 bezoekers
Future Green City 2015, het vakevent voor de leefbare, toekomstbestendige stad is georganiseerd op initiatief van Stadswerk en Branchevereniging VHG in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. In totaal ontving het 2.175 bezoekers. Dat was meer dan verwacht. Het event met ruim honderd exposanten en meer dan vijftig sprekers is gehouden in het kader van het Jaar van de Ruimte. Innovatie, groen en duurzaamheid vormden de rode draad op Future Green City; van bouwkundige, infrastructurele, energiebesparende, water- tot groene oplossingen. Er waren ook exposities, onder meer van Green Junkies, met planten die over extra luchtzuiverende eigenschappen beschikken.
Future Green City werd voornamelijk bezocht door vertegenwoordigers van gemeenten en andere overheden, architecten, adviseurs en vakmensen uit de groensector. De initiatiefnemers Vereniging Stadswerk Nederland, Branchevereniging VHG en 2XPO kijken terug op een geslaagd event.
 
Bron: VHG

Het ingenieurs- en adviesbureau Movares gebruikte het evenement Future Green City om zijn nieuwe tool te lanceren: De Gezonde Stad.
Volgens stedenbouwkundige Nicole van der Waart biedt deze tool steden hulp om hun gebouwde omgeving ook leefbaar te houden. “Steeds meer mensen trekken naar de steden toe. Dit gaat echter ten koste van de gezondheid, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de gemiddelde levensverwachting in steden lager en neemt het aantal (chronische) zieken toe.”
De tool De Gezonde Stad kan steden hulp bieden bij een gezonde inrichting, geeft ze aan. “Hierbij zijn 3 aspecten van belang: een gezonde omgeving, een gezonde levensstijl en welbevinden.” Volgens haar ligt de voornaamste oplossing in het groen. “Voeg natuur toe aan de stad op allerlei manieren. Zo beschikt de spoorwegoverkapping bij NS-station Barendrecht over een dakpark en ligt er een sportveld op het dak van de Amsterdamse studentencampus Amstelhome.”

Tijdens het evenement Future Green City stond de leefbare stad centraal. Het vond plaats van 24 tot en met 26 november in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.
 
Bron: Duurzaamgebouwd