Neder­land­se aan­pak show­ca­se in inter­na­ti­o­na­le groe­ne wereld op Green City Con­fe­ren­ce

8209_2016-AIPH-Green-City-web-promo-2
Het Neder­land­se werk van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG in het kader van het agen­de­ren van het belang van groen en de ont­wik­ke­ling van de groe­ne sec­tor wordt inter­na­ti­o­naal gezien als zeer voor­uit­stre­vend. Dat bleek uit de reac­ties van de deel­ne­mers aan de Green City Con­fe­ren­ce, die op woens­dag 16 maart jongst­le­den is gehou­den in het Cana­de­se Van­cou­ver. Direc­teur Egbert Roozen was uit­ge­no­digd als key­no­te spea­ker om de Neder­land­se aan­pak te pre­sen­te­ren. Hij sprak na oud-bur­ge­mees­ter Mike Har­court, die de ope­nings­speech ver­zorg­de als grond­leg­ger van het groen-stad-beleid in Van­cou­ver. Het con­gres werd geor­ga­ni­seerd door de Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH) en de Cana­di­an Nur­sery Lands­ca­pe Asso­ci­a­ti­on.
Van­cou­ver wordt inter­na­ti­o­naal gezien als het voor­beeld van hoe de groe­ne stad van de toe­komst eruit zal zien. Er is in de afge­lo­pen jaren, dank­zij de hel­de­re keu­ze van het gemeen­te­be­stuur om de stad van­uit eco­no­misch oog­punt te ver­groe­nen met natuur­lijk groen, veel gebeurd. De oud-bur­ge­mees­ter licht­te tij­dens het con­gres toe, dat er bewust is geko­zen voor een ste­vig ander beleid. Hij is trots op waar de stad nu staat en ziet dat groen in Van­cou­ver zijn vruch­ten afwerpt.
Egbert Roozen kon met zijn pre­sen­ta­tie aan­slui­ten op het loka­le niveau. Groen is een uit­ge­spro­ken lokaal the­ma. Roozen bracht zijn erva­rin­gen in bij de poli­tie­ke lob­by op Euro­pees, nati­o­naal, regi­o­naal en lokaal niveau. Er zijn veel maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen, waar­voor het natuur­lij­ke groen een oplos­sing kan bie­den. Het is belang­rijk om pro­ac­tief aan te haken bij thema’s als kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving, gezond­heid van men­sen en bio­di­ver­si­teit. Bij het tast­baar maken van de groe­ne link op lokaal niveau is het VHG con­cept De Leven­de Tuin een mooi ver­trek­punt. Het con­cept geeft con­cre­te hand­vat­ten voor een duur­za­me inrich­ting van par­ti­cu­lie­re tui­nen en het open­ba­re groen. Roozen schets­te hoe De Leven­de Tuin geborgd is in het vak­man­schap van de hove­nier en de groen­voor­zie­ner. Ook stip­te hij het belang van samen­wer­king met ande­re (maat­schap­pe­lij­ke) orga­ni­sa­ties in het kader van het Mani­fest De Leven­de Tuin en De Groe­ne Stad aan om de bewe­ging naar ver­groe­ning en ver­duur­za­ming extra kracht bij te zet­ten. Groen moet ook inno­ve­ren. Roozen bena­druk­te hier­bij het belang van weten­schap­pe­lijk onder­zoek en het omzet­ten van de resul­ta­ten in tast­ba­re hand­vat­ten zoals de hand­lei­ding voor de Groe­ne School­plei­nen. Hij sloot af met te stel­len, dat groen onder­deel is van tal van oplos­sin­gen voor maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen. Om de effec­ten daar­van maxi­maal te kun­nen benut­ten, moet groen een pro­mi­nen­te plaats heb­ben in de ont­wik­kel- en bouw­ke­ten. Niet aan het eind van de keten, maar aan het begin. Groen is niet lan­ger deco­ra­tie of een kos­ten­post, maar levert baten en is een basis­voor­waar­de voor de kwa­li­teit van leven.
Tij­dens het con­gres kwa­men nog diver­se spre­kers aan bod, die de eco­no­mi­sche waar­de van groen en het effect van groe­ne daken en gevels in beeld brach­ten. De laat­ste spre­ker was een pro­fes­sor uit Peking, die het Chi­ne­se sys­teem van tuin­ste­den in beeld bracht waar­mee ste­den in dat land wor­den aan­ge­moe­digd meer groen toe te pas­sen voor een duur­za­me ont­wik­ke­ling en ver­be­te­ring van de leef­baar­heid in de stad.
De Green City Con­fe­ren­ce was onder­deel van een meer­daags pro­gram­ma, waar­in ken­nis­de­ling en dis­cus­sie cen­traal ston­den. De Cana­di­an Nur­sery Lands­ca­pe Asso­ci­a­ti­on gebruik­te de dagen voor­af­gaand aan het con­gres om een stra­te­gi­sche koers op te stel­len voor hun lob­by­be­leid. Daar­bij is gebruik gemaakt van het Neder­land­se voor­beeld.