Futu­re Green City (29 nov — 1 dec) gra­tis toe­gan­ke­lijk voor Groe­ne Stad lezers

Als we over de toe­komst een ding zeker weten, dan is het: hij zal anders zijn dan het heden, dan van­daag. Dat geldt eens temeer voor de ver­groe­ning van onze ste­den: de Groe­ne Stad van mor­gen ziet er anders uit dan de stad van van­daag. De eni­ge manier om ons voor te berei­den op de nieu­we ken­nis en inzich­ten die op ons afko­men — waar we zo nu en dan zelf bij­dra­gen aan kun­nen leve­ren — is con­tact met al die­ge­nen die, net als wij, wer­ken aan een Groe­ne Toe­komst — een Futu­re Green City.
Om die reden wer­ken wij, als ‘Groe­ne Stad’, er graag aan mee dat zoveel moge­lijk pro­fes­si­o­nals en ande­re in onze Groe­ne Toe­komst geïn­te­res­seer­den toe­gang krij­gen tot het ‘event’ Futu­re Green City, dat van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber 2016 plaats­vindt in de Bra­ban­t­hal­len te ’s‑Hertogenbosch. Van­uit aller­lei dis­ci­pli­nes zul­len voor­aan­staan­de ver­te­gen­woor­di­gers hun visie geven op de toe­kom­sti­ge rol van ‘groen’ in onze ste­den.
Onder de spre­kers zien we niet alleen weten­schap­pers zoals Jolan­da Maas (VU) en Bob Ursem (TU Delft) maar ook poli­ti­ci en bestuur­ders zoals Die­de­rik Samsom (PvdA), Mario Jacobs (wet­hou­der Til­burg) en maat­schap­pe­lij­ke hoofd­rol­spe­lers zoals Hugo Backx (GGD Neder­land) en Jeanet Kuil­berg (Soci­aal Cul­tu­reel Plan­bu­reau). Het com­ple­te pro­gram­ma van Futu­re Green City, dat dit jaar voor de twee­de maal wordt geor­ga­ni­seerd, is te raad­ple­gen via deze link en aan­mel­den kan via deze link.