Terug­blik­ken op Futu­re Green City

Deze week vond voor het eerst Futu­re Green City plaats, een ini­ti­a­tief van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en Ver­e­ni­ging Stads­werk. Tij­dens dit drie­daag­se vake­vent voor opdracht­ge­vers, finan­ciers, beheer­ders, ont­wer­pers en uit­voe­ren­de bedrij­ven stond de leef­ba­re, duur­za­me stad van de toe­komst cen­traal. Dins­dag 24 novem­ber, de eer­ste beurs­dag, stond in het teken van groen en bood een afwis­se­lend […]

Twee­de Kamer­lid Henk Leen­ders spreekt op Futu­re Green City

Op dins­dag 24 novem­ber zal Twee­de Kamer­lid Henk Leen­ders (PvdA) spre­ken op hét groe­ne Vake­vent van het jaar: Futu­re Green City. Het Kamer­lid zal in een pre­sen­ta­tie van 20 minu­ten ingaan op het the­ma ‘Groen lei­der­schap: ‘de rol van poli­tiek in groen’. Van 11:30 tot 11:50 uur is de heer Leen­ders te zien en te beluis­te­ren […]

25 novem­ber: Work­shop bou­wen met groen voor een beter stads­kli­maat

Bouw mee aan de stad van de toe­komst. Maak hui­zen en buur­ten beter besten­dig tegen hit­te, water en droog­te. Groe­ne oplos­sin­gen die inspe­len op een ver­an­de­rend kli­maat geven meer­waar­de aan uw pro­ject, zoals een hoge­re ver­koop­waar­de van hui­zen. Maar wat bete­kent het voor de bouw van een huis, óf voor de inrich­ting van een straat […]

Futu­re Green City: hét totaal­e­vent voor de leef­ba­re stad

Een groe­ne en duur­za­me stad is de toe­komst! Futu­re Green City 2015vindt plaats van 24 t/m 26 novem­ber a.s. in de Bra­ban­t­hal­len ’s‑Hertogenbosch en maakt deel uit van het pro­gram­ma in het kader van Het jaar van de Ruim­te. Het aan­tal inwo­ners van Neder­land groeit jaar­lijks. Steeds meer men­sen wil­len in de ste­den wonen. Maar […]