Futu­re Green City krijgt ook een edi­tie in 2016

De eer­ste edi­tie in 2015 vond plaats in het kader van het ‘Jaar van de Ruim­te’. Het eve­ne­ment trok 2.200 bezoe­kers. Dat was meer dan ver­wacht. De gemid­del­de waar­de­ring was een rap­port­cij­fer 7. Uit de druk bezet­te the­a­ters bleek de gro­te behoef­te aan inspi­ra­tie en infor­ma­tie. Meer dan 50% van de bezoe­kers is betrok­ken bij con­cre­te inves­te­rin­gen met betrek­king tot het leef­baar maken, ver­duur­za­men en ver­groe­nen van ste­den. Futu­re Green City 2016 vindt plaats van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber in de Bra­ban­t­hal­len ’s‑Hertogenbosch en wordt met een hal uit­ge­breid.
Op Futu­re Green City 2016 staat een inte­gra­le aan­pak van het rea­li­se­ren van de leef­ba­re, toe­komst­be­sten­di­ge stad cen­traal. Met expo­san­ten op het gebied van de bouw, infra, water, mili­eu en groen. Van soli­tai­re bomen tot groe­ne daken en gevels. Van groe­ne geluids­scher­men tot slim­me mobi­li­teits­sys­te­men. Van opvang en her­ge­bruik regen­wa­ter tot natuur­vrien­de­lij­ke oevers. Van cir­cu­lai­re eco­no­mie, duur­za­me bouw­con­cep­ten tot ener­gie­neu­traal stads­deel.
Het eve­ne­ment kent een mix van expo­si­ties, bij­voor­beeld over inno­va­tie­ve stads­ont­wik­ke­ling, pro­duct­in­no­va­tie en groen­con­cep­ten, uit­een­lo­pen­de voor­drach­ten en een beurs. Op de komen­de edi­tie zul­len ook thema’s als smart city, archi­tec­tuur, duur­za­me ener­gie en cir­cu­lai­re eco­no­mie aan­dacht krij­gen. Futu­re Green City 2016 richt zich op ieder­een die vak­ma­tig actief is bij de ont­wik­ke­ling en inrich­ting van de stad.
Bron: groeneruimte.nl