Minis­ter Schultz bekijkt oogst van Futu­re Green City

Minis­ter Mela­nie Schultz van Infra­struc­tuur & Mili­eu heeft op dins­dag 15 decem­ber belang­stel­lend ken­nis geno­men van de resul­ta­ten van Futu­re Green City. Dat deed zij tij­dens de slot­ma­ni­fes­ta­tie van het Jaar van de Ruim­te, waar Stads­werk en Bran­che­ver­e­ni­ging VHG samen de oogst van het drie­daag­se event pre­sen­teer­den. 
Tij­dens het Futu­re Green City event, dat van 24 tot en met 26 novem­ber plaats­vond, was een illu­stra­tor aan­we­zig die dage­lijks een gete­kend ver­slag met kre­ten en illu­stra­ties maak­te. Op gro­te pane­len is onder ande­re in beeld gebracht: ‘de stad van de toe­komst vraagt om lef’, ‘delen is het nieu­we heb­ben’, ‘cre­a­tie­ve proef­tui­nen’ en ‘op tijd klaar zijn met de fysie­ke voor­be­rei­ding van ons land’. De minis­ter toon­de zich zeer geïn­te­res­seerd in de uit­kom­sten van drie dagen inspi­re­ren over groen, inno­va­tie, men­sen en water in de stad van de toe­komst. Bij een aan­tal kre­ten plak­te zij stic­kers om hier­mee aan te geven, dat hier wat haar betreft een mooi ver­volg bij past.
Ruim 2000 bezoe­kers
Futu­re Green City 2015, het vake­vent voor de leef­ba­re, toe­komst­be­sten­di­ge stad is geor­ga­ni­seerd op ini­ti­a­tief van Stads­werk en Bran­che­ver­e­ni­ging VHG in de Bra­ban­t­hal­len ’s‑Hertogenbosch. In totaal ont­ving het 2.175 bezoe­kers. Dat was meer dan ver­wacht. Het event met ruim hon­derd expo­san­ten en meer dan vijf­tig spre­kers is gehou­den in het kader van het Jaar van de Ruim­te. Inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid vorm­den de rode draad op Futu­re Green City; van bouw­kun­di­ge, infra­struc­tu­re­le, ener­gie­be­spa­ren­de, water- tot groe­ne oplos­sin­gen. Er waren ook expo­si­ties, onder meer van Green Jun­kies, met plan­ten die over extra lucht­zui­ve­ren­de eigen­schap­pen beschik­ken.
Futu­re Green City werd voor­na­me­lijk bezocht door ver­te­gen­woor­di­gers van gemeen­ten en ande­re over­he­den, archi­tec­ten, advi­seurs en vak­men­sen uit de groen­sec­tor. De ini­ti­a­tief­ne­mers Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en 2XPO kij­ken terug op een geslaagd event.
 
Bron: VHG