Ruim­te­schip maakt Brus­sels flat­ge­bouw groen en duur­zaam

De Bel­gi­sche archi­tect Vin­cent Cal­l­e­baut heeft een nieuw pro­ject laten zien: een ener­gie­pro­du­ce­rend ‘ruim­te­schip’ voor boven­op een saaie flat­ge­bouw in Brus­sel. Daar­naast zal het gebouw ook de voor Cal­l­e­baut beken­de bekle­ding met plan­ten krij­gen.
Het plan valt op omdat het, in tegen­stel­ling tot veel van Cal­l­e­bauts wil­de idee­ën, haal­baar lijkt. Het gebouw, dat aan het Pla­ce Rogier vlak­bij de Bota­ni­sche Tui­nen van de Bel­gi­sche hoofd­stad ligt, blijft intact. Cal­l­e­baut will 10.000 plan­ten in de gevel plaat­sen om het geheel te doen lij­ken op de bota­ni­sche tuin nabij.
Cocon
Opval­len­der dan de nieu­we groe­ne gevel zijn de plan­nen voor het dak. Cal­l­e­baut ont­wierp een vreemd­soor­tig object dat boven­op het recht­hoe­ki­ge gebouw komt te lig­gen en waar­in win­kels, bedrij­ven of appar­te­men­ten kun­nen komen. Deze Chry­sa­lis (het engels/latijnse woord voor een cocon van een vlin­der) bestaat uit hout en staal, is ovaal­vor­mig en geeft het gebouw een hele nieu­we uit­stra­ling — als­of er een ruim­te­schip is geland dat het oor­spron­ke­lij­ke bouw­werk lang­zaam over­neemt door het in groe­ne plan­ten te omslui­ten.
Zon en wind
Vol­gens Cal­l­e­baut zijn de Chry­sa­lis en groe­ne bedek­king niet alleen maar mooi. Hij bere­ken­de dat de plan­ten 50 ton CO2 per jaar absor­be­ren uit de lucht én de iso­la­tie van de wonin­gen ver­be­te­ren, waar­door er min­der gestookt hoeft te wor­den. Door de cocon boven­op ver­vol­gens met zon­ne­pa­ne­len te bedek­ken en wind­mo­lens te plaat­sen moet het gebouw zelf­voor­zie­nend wor­den. De geplan­de 42 tur­bi­nes moe­ten vol­gens de ont­werp­te­ke­nin­gen ook op de Chry­sa­lis komen te staan.
Bron: deingenieur.nl