Futu­re Green City in het teken van groe­ne oplos­sin­gen

Na een suc­ces­vol­le edi­tie in 2015, vindt dit jaar van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber weer het Futu­re Green City vake­vent 2016 plaats.
Het event vindt plaats in de Bra­ban­t­hal­len, Den Bosch. Vorig jaar trok het event 2175 geïn­te­res­seer­den. Doel is om dat bezoe­kers­aan­tal dit jaar te over­tref­fen. De bezoe­kers die vorig jaar op het event afkwa­men had­den een geva­ri­eer­de ach­ter­grond. Deze ver­schil­de van ken­nis­cen­tra, bedrij­ven en over­he­den tot net­wer­ken van pro­fes­si­o­nals in de (open­ba­re) ruim­te.
Ook dit jaar is er weer een afwis­se­lend en inte­res­sant pro­gram­ma opge­steld met inspi­re­ren­de spre­kers uit aller­lei dis­ci­pli­nes. Onder ande­re Die­de­rik Samsom (frac­tie­voor­zit­ter PvdA in de Twee­de Kamer), Hugo Backx (GGD Neder­land), Jolan­da Maas (weten­schap­per), Bob Ursem (TU Delft), Mario Jacobs (wet­hou­der van de Gemeen­te Til­burg) en Jeanet Kull­berg (Soci­aal Cul­tu­reel Plan­bu­reau) zul­len het woord nemen.
De spre­kers zul­len voor­na­me­lijk ingaan op alle nieu­we moge­lijk­he­den m.b.t. tot groen, de bouw, infra bodem, mili­eu ener­gie en water. Het event staat dit jaar in het teken van groe­ne oplos­sin­gen in een ver­ste­de­lijk­te wereld. Gedu­ren­de drie dagen kun­nen bezoe­kers onder meer tal van lezin­gen bij­wo­nen en ken­nis opdoen over de leef­ba­re, duur­za­me, vita­le en groe­ne stad van de toe­komst.
Het doel van Futu­re Green City is om te inspi­re­ren op het gebied van nieu­we visies, moge­lijk­he­den en tech­nie­ken die hier­mee te maken heb­ben. Men­sen die naar het vake­vent komen wil­len geïn­spi­reerd en geïn­for­meerd wor­den over de nieu­we moge­lijk­he­den en oplos­sin­gen voor de leef­ba­re stad van de toe­komst.