Flo­ri­a­de Alme­re 2022: Go Gree­ner

Go Gree­ner! De slo­gan van de Flo­ri­a­de, die in 2022 in het hart van Alme­re plaats­­vindt- is dins­dag 12 mei — met het Mas­ter­plan Flo­ri­a­de met gepas­te trots bekend gemaakt. Het Mas­ter­plan vormt een vrucht­ba­re en soli­de basis voor de Flo­ri­a­de; inhou­de­lijk en finan­ci­eel. Het Mas­ter­plan ver­an­kert de eer­der uit­ge­spro­ken ambi­ties van de tuin­bouw­sec­tor en […]

De Stads­kas win­naar stu­dent chal­len­ge

Op 24 maart is tij­dens een span­nen­de avond in Alme­re de win­naar van de Stu­dent Chal­len­ge bekend gewor­den. Na een nek-aan-nek­ra­­ce in een onli­ne poll, het stem­men door het publiek op de avond zelf en een jury­be­raad is team De Stads­kas er van­door gegaan met een start­ka­pi­taal van €5000,- om hun plan tot rea­li­teit te maken. […]

Boom­feest­dag 2015: Bomen & Water!

Op woens­dag 18 maart 2015 wordt de 59ste edi­tie van de Boom­feest­dag gevierd met als the­ma ‘Bomen & Water’. Een meer dan actu­eel the­ma en dat niet alleen van­we­ge de Water­­schaps-ver­­­kie­­zin­­gen die ook op deze datum wor­den gehou­den. Daar­bij is water niet alleen de eer­ste levens­be­hoef­te voor men­sen, maar ook voor de natuur: zon­der water […]

In gesprek met… land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen

Aan­staan­de woens­dag is hij één van de spre­kers tij­dens de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le: inter­na­ti­o­naal bekend land­schaps­ar­chi­tect en “mis­ter Flo­ri­a­de” Niek Roozen. In Zwol­le zal Roozen spre­ken over de waar­de van groen in ste­den, een onder­werp dat naad­loos past bin­nen het the­ma van de dag: ‘Cli­ma­te, Acti­ve, Cities’. Dat Roozen recht van spre­ken heeft, moge […]

‘Flo­ri­a­de maakt Alme­re tot ide­a­le Green City’

De Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) heeft van­daag bekend­ge­maakt dat Alme­re de 7e edi­tie van de Flo­ri­a­de mag orga­ni­se­ren. Daar­mee ver­kiest de tuin­bouw­raad Alme­re boven de gemeen­ten Amster­dam, Gro­nin­gen en de regio Bos­koop. De blijd­schap is groot op het ‘nieuwe land’, en niet zon­der reden. Met de Flo­ri­a­de krijgt Alme­re er een inter­na­ti­o­naal cul­tuur- en recre­a­tie­park bij, […]

Flo­ri­a­de wint nati­o­na­le inno­va­tie­prijs 2012

Tij­dens de uit­rei­king van de Gou­den Eeuw Awards mocht Paul Beck, alge­meen direc­teur Flo­ri­a­de 2012, de Nati­o­na­le Inno­va­tie­prijs 2012 in ont­vangst nemen. Vol­gens de jury is de Flo­ri­a­de in Ven­lo een unie­ke, span­nen­de en actie­ve bele­ving, geba­seerd op de bij­dra­ge van de tuin­bouw aan onze kwa­li­teit van leven. Dit in com­bi­na­tie met de regi­o­na­le cul­tuur […]

Gla­zen stads­poort wordt icoon Flo­ri­a­de Amster­dam 2022

Een ‘lig­gen­de kas’ die als gla­zen toe­gangs­poort van de stad over de Gaas­per­dam­mer­weg wordt gebouwd, wordt het icoon van de Amster­dam­se Flo­ri­a­de in 2022. Tij­dens een werk­be­zoek van de selec­tie­com­mis­sie van de Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) aan Amster­dam Zuid­oost, pre­sen­teer­de de stad de artist impres­si­ons van de gla­zen kas, die het nieu­we ‘Paleis voor de Volks­vlijt’ […]

Selec­tie­com­mis­sie Flo­ri­a­de 2022 bezoekt Gro­nin­gen

De selec­tie­com­mis­sie van de Flo­ri­a­de 2022 bezocht woens­dag Gro­nin­gen. Deze stad  is een van de vier kan­di­da­ten voor de orga­ni­sa­tie van het eve­ne­ment. In juli was al een bid­book voor het pro­ject gepre­sen­teerd. Op Gro­nin­gens Ont­zet bezocht de com­mis­sie na een stads­wan­de­ling de voor­ma­li­ge sui­ker­fa­briek, waar een maquet­te opge­steld was en het bid­book ter inza­ge lag. Als […]

Almeer­se plan­nen voor Flo­ri­a­de 2022 nader toe­ge­licht

Gis­te­ren bezocht de selec­tie­com­mis­sie van de Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) Alme­re, om nade­re vra­gen te stel­len over het bid­book dat de gemeen­te op 3 juli pre­sen­teer­de. Het bezoek is onder­deel van een tour langs de ste­den die zich kan­di­daat heb­ben gesteld voor de orga­ni­sa­tie van de Flo­ri­a­de 2022; Alme­re had de pri­meur. Tij­dens het gesprek was […]

Ambi­tie Amster­dam Flo­ri­a­de 2022 is ver­bin­den van pro­duc­tie en con­sump­tie

Amster­dam heeft meer­vou­di­ge ambi­ties met haar inzen­ding voor de Flo­ri­a­de 2022. Kern van het Amster­dam­se bid is open­heid: een open Flo­ri­a­de die inte­graal deel uit­maakt van de stad, en een open Flo­ri­a­de die samen met de stad, de regio en de tuin­bouw­sec­tor zal wor­den vorm­ge­ge­ven. Met haar inzen­ding beoogt Amster­dam een wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling te orga­ni­se­ren die […]