Berichten

Go Greener! De slogan van de Floriade, die in 2022 in het hart van Almere plaatsvindt- is dinsdag 12 mei – met het Masterplan Floriade met gepaste trots bekend gemaakt. Het Masterplan vormt een vruchtbare en solide basis voor de Floriade; inhoudelijk en financieel. Het Masterplan verankert de eerder uitgesproken ambities van de tuinbouwsector en gemeente Almere voor de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Het gaat daarbij om inhoudelijke plannen voor het evenement, de weg ernaartoe en de nalatenschap voor de stad Almere. Centraal staan urgente mondiale vraagstukken als voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning, die aansluiten bij de innovatiekracht van de tuinbouwsector en de wens van Almere om de een ‘groene’ stad te zijn.

Het Masterplan Floriade is inhoudelijk vormgegeven op basis van het bidboek Floriade 2022 Growing Green Cities, de verkenningen die de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd, het advies Veerman en de kaders die afgelopen januari door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Naast inhoudelijke plannen en beslispunten bevat het plan een geactualiseerde businesscase en draagt het mogelijkheden aan waarmee de toekomstige Floriade BV kan starten en groeien. Het Masterplan wordt op dit moment ter instemming voorgelegd aan de raad.

Levend laboratorium

De ambitie van Almere om een ‘groene’ stad te zijn en de vernieuwingsdrang van de tuinbouwsector, komen samen in het Masterplan Floriade. “Het Floriadeterrein wordt met haar boulevard, plantenbibliotheek (arboretum), innovatiewerkplaats en Groene Campus een levend laboratorium. Hier worden nieuwe technologieën onderzocht en toegepast op het gebied van voedsel, energie, water, afval en mobiliteit”, licht verantwoordelijk wethouder Henk Mulder toe. “We bundelen hierin kennis en expertise met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Provincie Flevoland en kennisinstellingen als TNO. Sterker nog, iedere Almeerder kan met een kansrijk initiatief een bijdrage leveren aan de Floriade en het groener maken van Almere. Ons motto ‘Go Greener’, geldt voor de gehele stad. Zowel in aanloop naar –‘The Making of’ – als tijdens het evenement. Maar ook in de verdere toekomst”, benadrukt Mulder. “De Floriade is een aanzet voor een toekomstige woonwijk; een groene tegenhanger voor het stadscentrum aan de overkant van het Weerwater.”

Groene principes

Volgens Mulder bevestigt de Floriade de transformatie van Almere van een bedachte tuinstad naar een organisch groeiende, (ver)groene(nende) stad. “De eerste stappen in deze beweging hebben we in 2009 gezet door samen met de Amerikaanse architect William Mc Donough zeven Almere Principles te verwoorden. We zijn dan ook zeer verheugd dat Mc Donough voor de Floriade de vertaling  heeft gemaakt van deze zeven regels naar uitgangspunten voor Growing Green Cities voor het Masterplan.

Economische spin-off

De Floriade Almere 2022 leidt tot omvangrijke economische activiteit in Almere en de regio. Wethouder Mark Pol van financiën en economische ontwikkeling legt uit: “Uit onderzoek naar de sociaal- economische effecten is een directe economische spin-off berekend van 370 tot 410 miljoen euro. Hiervan zal ongeveer 40 procent; dus ruim 150 miljoen direct op Almere neerslaan in bestedingen op het Floriadeterrein en in het stadscentrum zelf. De komst van circa twee miljoen bezoekers naar de Floriade zal positieve gevolgen hebben voor de bedrijven en winkels in ons stadscentrum.”

Werkgelegenheidsproject

De Floriade levert naar verwachting 2000 arbeidsjaren in banen op en is hiermee een belangrijk werkgelegenheidsproject voor de stad. De banen die door de Floriade ontstaan, zijn met name interessant voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een uitkering. In het kader van ‘iedereen doet mee’ krijgen vooral deze mensen een kans. Denkbare banen zijn enquêteurs, hoveniers, horecapersoneel, beveiligingspersoneel en verkeersregelaars. Het doel is om tijdens het evenement 1000 personen aan het werk te helpen en dat ze door deze ervaring een permanente baan kunnen vinden.

Businesscase

Drie jaar na toewijzing van de Floriade aan Almere, zijn er grote stappen gezet. Berekeningen zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp met diverse kwaliteitsniveaus. Wethouder Pol vervolgt: “Hierdoor kunnen we vandaag een Masterplan presenteren met een degelijke business case. Onze focus ligt op een inhoudelijk gezonde en solide basis, die de komende jaren verder kan worden uitgebouwd met basisvoorzieningen en iconen die nodig zijn voor een wereldexpo van formaat. “We hanteren in onze businesscase een kansenstrategie waarmee we inzetten om – door inkomsten uit vastgoedontwikkeling, sponsoring of subsidies – elementen aan de basis toe te kunnen voegen”, legt Pol uit.

De wethouder licht toe dat de business case is geactualiseerd. “Gezien de huidige marktomstandigheden kiezen we ervoor ons niet rijker te rekenen dan we zijn en een realistische prudente begroting te hanteren.

Steun vanuit het Rijk

De gemeente en de NTR werken intensief samen aan de Floriade Almere 2022. Andere belangrijke partners hierbij zijn, naast de bewoners en ondernemers van Almere, de provincie Flevoland, de regio, het Rijk, de gemeente Amsterdam, diverse grote kennisinstellingen en de Vrienden van de Floriade. Wethouder Mulder: “Het Rijk heeft  inmiddels toegezegd vijf tot tien miljoen euro aan de Floriade bij te dragen. Dat is goed nieuws. Net als de uitgesproken intentie van gemeente Amsterdam om de Floriade internationaal te positioneren als ‘Floriade 2022 Growing Green Cities- Amsterdam Almere’. Want naast Almere zal ook de rest van regio Amsterdam profiteren van het evenement.”

Behandeling in de raad

Het Masterplan is aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan bevat alle noodzakelijke informatie en uitwerkingen, die worden gehanteerd om het uitvoeringsbesluit te nemen, tot  het oprichten van de Floriade onderneming, het sluiten van contracten met samenwerkende partners en de concrete voorbereidingen en investeringen op het Floriadeterrein. Na behandeling in de gemeenteraad zal de Floriade BV worden opgericht, waarin The Making Of’, de exploitatie en de organisatie van het evenement worden ondergebracht.

Op 24 maart is tijdens een spannende avond in Almere de winnaar van de Student Challenge bekend geworden. Na een nek-aan-nekrace in een online poll, het stemmen door het publiek op de avond zelf en een juryberaad is team De Stadskas er vandoor gegaan met een startkapitaal van €5000,- om hun plan tot realiteit te maken.

De Stadskas wordt een mobiele tuinbouwkas die in de zeven jaar tussen nu en 2022 de stad met het Floriadeterrein letterlijk en figuurlijk gaat verbinden. De kas, een podium voor innovatieve ideeën uit de tuinbouw, verplaatst zich vanaf het stadshart naar de Floriade 2022 Almere, terwijl het een spoor achterlaat van groen. Zo laat zij de inwoners van Almere op een laagdrempelige manier kennismaken met de Floriade. Daarnaast biedt de kas fysieke ruimte aan verschillende culturele initiatieven. De Stadskas was een antwoord op het vraagstuk van het verbinden van de stad met de Floriade, in opdracht van Citymall Almere.

Het team achter De Stadskas zal de komende tijd een plan van aanpak schrijven om het project op te starten. Het startkapitaal wat Sarah-Linda, Joost, Maxime, Meire, Lucia, Claire en Marrit hebben gewonnen zal allemaal in de onderneming worden gestoken. Het team kreeg te horen dat zij hadden gewonnen tijdens een ondernemersbijeenkomst in Backstage in Almere: Meerbusiness Unlimited. Na een online stemronde van het publiek op de website van de Urban Greeners, een live stemronde tijdens de bijeenkomst en beraad van een jury bestaande uit Wil Bekkering (directielid CAH Vilentum), René Peeters (wethouder jeugd, maatschappelijk ontwikkeling, onderwijs en sport Gemeente Almere), Henk Meijer (projectdirecteur Floriade), Gerda Lenselink (KNHM Flevoland) en Koen Kaljee (eigenaar Drijfveer / Urban Greeners), werd de winnaar van de Student Challenge bekend gemaakt.

De Student Challenge

De Student Challenge was een initiatief van de Urban Greeners en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Tijdens het 48 uur durende programma in november werden drie teams gevormd die elk een projectvoorstel deden, wat zij na het winnen van de Student Challenge echt zouden kunnen uitvoeren. De twee andere teams, BamBoulevard (opdrachtgever Metabolic) en de Almere Burger (opdrachtgever Koppert Cress), hebben geen startkapitaal gewonnen.

Bekijk hier een filmpje van De Stadskas op Vimeo.

Op woensdag 18 maart 2015 wordt de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema ‘Bomen & Water’. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschaps-verkiezingen die ook op deze datum worden gehouden. Daarbij is water niet alleen de eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels namelijk de grond vasthouden. En in onze volgebouwde steden zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing.
Water speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en de politiek: denk hierbij aan de klimaatveranderingen in relatie tot het steeds hoger worden van de zeespiegel. Dit komt mede door mondiale problemen rondom grootscheepse bomenkap, dat haar effect ook op ons land heeft. Het voorjaar wordt ook steeds droger door de klimaatsveranderingen. De grondwaterstand is dan laag, waardoor vooral jonge bomen problemen krijgen om “aan te slaan”. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de nazorg, door het geven van water bij pas geplante bomen. Deze nazorg moet derhalve structureel onderdeel zijn van de gemeente-begroting, anders is het kapitaalsvernietiging. Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen.
Almere
De aftrap van de Boomfeestdag wordt dit jaar gegeven in Flevoland, de jongste provincie van Nederland. De gemeente Almere is heel blij dat het Boomfeestdagbestuur er voor heeft gekozen om na 18 jaar weer naar Flevoland te komen. Almere is een groene stad; grote bossen en parken, meren en stadslandgoed De Kemphaan. En ook de beroemde Oostvaardersplassen liggen vlakbij Almere.
Groene stad
Almere is ontworpen door landschapsarchitecten. Een stad waarin de ontwerpers het groen van de natuur en het blauw van het water vanaf het begin hebben opgenomen in het ontwerp van de stad. Veel groen tussen en in de wijken. Inmiddels heeft Almere bijna 200.000 inwoners.
De Floriade
Almere vindt groen belangrijk. Daarom wordt de Floriade 2022 gehouden in Almere. Maar nu eerst de Boomfeestdag op 18 maart 2015!
 
Bron: Nationale Boomfeestdag

Aanstaande woensdag is hij één van de sprekers tijdens de tweede editie van TEDxZwolle: internationaal bekend landschapsarchitect en “mister Floriade” Niek Roozen. In Zwolle zal Roozen spreken over de waarde van groen in steden, een onderwerp dat naadloos past binnen het thema van de dag: ‘Climate, Active, Cities’. Dat Roozen recht van spreken heeft, moge duidelijk zijn. Al vanaf de Floriade in 2002 – waarop de term ‘Groene Stad’ werd gelanceerd – en eigenlijk al ver daarvoor, past hij de ‘groene stad filosofie’ toe in zijn ontwerpen voor groenprojecten over de hele wereld. In de aanloop naar TEDxZwolle vertelt Niek Roozen over zijn werk als landschapsarchitect, zijn projecten in China en lichten we een tipje van de sluier op over in de inhoud van zijn TEDtalk woensdag.
Met een bollenkweker als vader en een moeder die van bloemschikken hield, kon het haast niet anders dat zoon Niek ook in het groen terecht zou komen. Roozen: ‘Mijn achtergrond en mijn fascinatie voor tekenen resulteerden uiteindelijk in een opleiding tot landschapsarchitect. Na het afronden van mijn studie, ben ik mijn eigen bureau begonnen en tot de dag van vandaag doe ik dit nog steeds met veel plezier.’
Nederlandse inzendingen Floriades
Al vanaf 1982 is de naam van Niek Roozen verbonden met de jaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling ‘Floriade’: een begrip in de groene wereld. Volgens de traditie wordt de Floriade eens in de tien jaar in een Nederlandse plaats gehouden. Vanaf de editie in ‘82, gehouden in het Amsterdamse Gaasperpark, is Roozen betrokken bij de Floriades. Zo werd hij door de overheid meerdere malen gevraagd om de Nederlandse inzending voor de beroemde tentoonstelling in het buitenland te verzorgen en was hij hoofdontwerper van de Floriade in de Haarlemmermeer in 2002. Het was bij zo’n buitenlandse inzending, om precies te zijn tijdens het International Garden Festival in Kunming in China, dat Roozen in contact kwam met Chinese vakgenoten en opdrachtgevers. Een stap die zijn verdere carrière een aparte wending heeft gegeven.
Wat wij kunnen leren van Chinese groene steden
Roozen: ‘Hoewel je het bij China wellicht niet zou verwachten, wordt er de laatste jaren hard gewerkt aan het vergroenen van de Chinese miljoenensteden. Ons bureau is sinds eind jaren ‘90 actief in China. Eerst ontworpen we vooral thematische parken, maar al gauw gingen we ons steeds meer bezig houden met de complete groene ontwikkeling van steden. Er wordt in China enorm geïnvesteerd in groene stadsontwerpen, daar kunnen wij in Nederland zelfs nog wel een voorbeeld aan nemen. Wat je in China ziet gebeuren, is dat er echt op grote schaal naar ‘groen’ gekeken wordt. De positieve effecten van een groot stadspark, bijvoorbeeld als je kijkt naar het tegengaan van hittestress in de stad, zijn groter dan de voordelen van een aantal kleine parken opgeteld.’
TEDxZwolle
Woensdag zal Roozen voor een zaal van 800 man staan met zijn TEDxTalk over de noodzaak van groene steden en het bijzonder zijn ervaringen in China. Hoewel een gezonde dosis spanning normaal is, is hij -gewend om voor groepen zijn verhaal te doen- niet erg zenuwachtig. Wel heeft hij er erg veel zin in. Roozen: ‘TEDxZwolle is een prachtig initiatief, waarvan ik trots ben dat ik er een onderdeel van mag zijn dit jaar. Op de vraag of er één specifieke TEDXTalk is waar hij naar uit kijkt, antwoordt hij: ‘De kracht van een TEDx evenement zit hem juist in het geheel van onderwerpen en de sprekers, die de organisatie heeft geselecteerd. Ik verheug me dus niet per se op één onderwerp, maar kijk uit naar de hele dag!’
 
 
De Groene Stad zal woensdag a.s. aanwezig zijn tijdens TEDxZwolle en via Twitter verslag doen van de dag en de verschillende sprekers. Houd @degroenestad in de gaten om niets te hoeven missen!
 
 

Tijdens de uitreiking van de Gouden Eeuw Awards mocht Paul Beck, algemeen directeur Floriade 2012, de Nationale Innovatieprijs 2012 in ontvangst nemen.

Volgens de jury is de Floriade in Venlo een unieke, spannende en actieve beleving, gebaseerd op de bijdrage van de tuinbouw aan onze kwaliteit van leven. Dit in combinatie met de regionale cultuur en de regionale kwaliteiten van het landschap. De Floriade staat voor een innovatieve en duurzame samenhang tussen mens en natuur. De Floriade leert de mens terug te keren naar de natuur en te leren van de natuur. Door Floriade 2012 worden de consumenten zich meer bewust van de invloed van bomen, planten, bloemen, groenten en fruit (de tuinbouwsector) op de kwaliteit van het leven.

Eerdere winnaars van de Nationale Innovatieprijs zijn: Nederlands Openluchtmuseum voor HollandRama, de Efteling en het WNF voor PandaDroom, Dolfinarium voor De Droomwens en Spherium eerste Spacetrade Center.

Bron:
Floriade

De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft vandaag bekendgemaakt dat Almere de 7e editie van de Floriade mag organiseren. Daarmee verkiest de tuinbouwraad Almere boven de gemeenten Amsterdam, Groningen en de regio Boskoop. De blijdschap is groot op het ‘nieuwe land’, en niet zonder reden. Met de Floriade krijgt Almere er een internationaal cultuur- en recreatiepark bij, waarin natuur centraal staat. In de making of van de Floriade zullen innovaties, zowel voor de tuinbouw als voor groene steden, worden gedeeld en in de praktijk worden gebracht. Voor Almere betekent de toekenning van de Floriade, midden in de economische crisis, de grootste investeringsimpuls in haar geschiedenis; enkel de directe investeringen bedragen al €360 miljoen.

In januari van dit jaar liet de NTR het Almeerse gemeentebestuur weten dat Nederlands’ jongste stad “voldoende mogelijkheid biedt voor een vernieuwende Floriade 2022”. Met ‘Growing Green Cities’, het concept dat de gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben neergelegd, blijkt die verwachting te zijn waargemaakt; de (selectiecommissie van de) NTR heeft zich vandaag uitgesproken vóór een Floriade in Almere, op het breukvlak van het grootste productie- en het grootste consumptiegebied van Nederland, van ‘Growing Green’ en ‘Green Cities’.

Waargeworden sprookje
Wethouder Adri Duivesteijn, voorzitter van de Stuurgroep Floriade, noemt de toekenning van de NTR een waargeworden sprookje: “Het is alsof er sterrenstof over het centrum van Almere wordt uitgestrooid, alsof alles meer glans krijgt; Almere krijgt er een magische nieuwe plek bij, een groene Cité Idéale.”

Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken, beschouwt de Floriade als een economische multiplier, waarbij de traditie van Flevoland – ruimtescheppend, vol vernieuwingsdrang – volledig tot z‘n recht komt: “Het bijzondere is dat de Floriade in de komende tien jaar een ontmoeting mogelijk maakt tussen de tuinbouwsector, de wetenschap, het bedrijfsleven en de stad.”

Wat betekent de keuze van de NTR?
In de plannen van Almere is de Floriade geen eenmalig evenement, maar vormt het de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de stad, met de naam Almere Floriade. Deze wijk krijgt het karakter van het Biënnalepark in Venetië en de functie van het recreatiepark Tivoli in Kopenhagen. Het wordt daarmee een internationaal cultuur-, natuur- en recreatiepark, dat tot in de lengte der dagen een vanzelfsprekende plek van samenkomst zal zijn. Stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV), eerder al verantwoordelijk voor de Concept Structuurvisie Almere 2.0 en de ontwikkelingsstrategie voor Almere Oosterwold, tekende voor het ontwerp van deze stadswijk. Hij ontwierp Almere Floriade als een prototype Green City; als een plek die voedsel en energie produceert, die water zuivert, afval hergebruikt en misschien zelfs autarkisch zal zijn.

‘Growing Green Cities’
Met het thema ‘Growing Green Cities’ is de richting geduid. Dat de Floriade in 2022 in Almere zal plaatsvinden, betekent ook dat de ontwikkeling van het idee van de ‘Green City’ in de komende tien jaar versneld doorgang zal vinden; talrijke innovaties krijgen een kans in de Flevolandse en Almeerse praktijk. Daarbij wordt actief gezocht naar vernieuwingen die ‘groen’ en ‘rood’, land en stad samen brengen. Zo zal de capaciteitsuitbreiding van de A6, die samen met Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, worden benut om te komen tot een versnelde aanleg van het verdubbelde tracé én om te bezien hoe de weg, op het terrein van landschappelijke inpassing en verduurzaming, een voorbeeldfunctie kan vervullen.

Forse investering
De komst van de Floriade gaat gepaard met forse investeringen. Enkel al bij de directe investeringen gaat het om €360 miljoen (circa €35 miljoen voor de gebiedsontwikkeling, circa €200 miljoen voor vastgoed behorend bij de gebiedsontwikkeling, circa €75 miljoen voor de exploitatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling en circa €50 miljoen voor vastgoed behorend bij de wereldtuinbouwtentoonstelling). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de Rabobank, de Kamer(s) van Koophandel en de Vereniging Bedrijfskring Almere in opdracht van de gemeente Almere hebben uitgevoerd, dat er in Almere en de regio zo’n €300 miljoen zal worden besteed.

A call to action
De Almeerse Floriade wordt vooraf gegaan door een making of, die in het teken staat van een tien jaar durende dialoog, samen met de NTR, om nationale en internationale best practices op het terrein van Growing Green Cities samen te brengen. Flevoland en Almere dienen daarbij als living lab, als plek waar innovaties op grote schaal in de praktijk kunnen worden gebracht.

Dialoog
De dialoog startte vorige week met het congres Growing Green Cities I op het Floriadeterrein in Venlo, toen bijna vijftien partijen – waaronder de (netwerken) Cité Verte, Green City Italia, Green City UK, die Grüne Stadt, the International Association of Horticultural Producers (AIPH), Entente Floriade en Bouwend Nederland – de call to action van Almere ondertekenden, en zich committeerden aan een open uitwisseling van kennis en kunde. Ook op de website www.floriadealmere.nl wordt de call to action onderschreven. Duivesteijn: “Ons thema, ‘Growing Green Cities’, gaat niet over problemen, maar over oplossingen. Die positieve agenda spreekt niet alleen de tuinbouwsector en de steden, maar nadrukkelijk ook de mensen, de stadsbewoners aan; velen willen participeren in een zoektocht naar oplossingen, waarin verstedelijking en vergroening samen gaan. Het is geweldig dat wij die zoektocht, langs de lijn van de Floriade 2022, in de komende tien jaar kunnen doorzetten. Juist een stad als Almere is het voorbeeld, en kan dat ook in de toekomst zijn, van een samengaan van land en de stad, van groen en rood. Een goede combinatie maakt steden aantrekkelijk en leefbaar.” 

Een ‘liggende kas’ die als glazen toegangspoort van de stad over de Gaasperdammerweg wordt gebouwd, wordt het icoon van de Amsterdamse Floriade in 2022. Tijdens een werkbezoek van de selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) aan Amsterdam Zuidoost, presenteerde de stad de artist impressions van de glazen kas, die het nieuwe ‘Paleis voor de Volksvlijt’ wordt genoemd.

Wethouder Ossel (Groen): “De Floriade in Amsterdam wordt een belangrijke schakel tussen tuinbouw en stad. Deze kas staat daarvoor symbool.” De glazen kas, ontworpen door MTD Landschapsarchitecten wordt een poort die stad en land verbindt. Er zijn smaken, geuren en kleuren uit alle landen te bewonderen. De kas krijgt aan de westzijde een tribune met 2500 zitplaatsen voor theater, manifestaties en optredens. Met een groot terras op de avondzon blijft de ‘liggende kas’ ook na de Floriade een bruisende ontmoetingsplek.

Amsterdamse plannen
De selectiecommissie onder leiding van de heer Zachariasse, bracht woensdagmiddag 29 augustus een bezoek aan Amsterdam om een goed beeld te krijgen van de Amsterdamse plannen voor de Floriade in 2022. De selectiecommissie brengt in de loop van september een advies uit waarna de NTR op 7 oktober bekend zal maken wie de Floriade van 2022 krijgt toegewezen. De andere kandidaten zijn Almere, Boskoop en Groningen.

Innovatiekracht en handelsgeest
Na de ontvangst in het Bijlmerparktheater, waar bestuurslid van het theater Noraly Beyer de selectiecommissie welkom heette, kregen de commissieleden in elektrische Tuk Tuks een rondleiding door het Floriadegebied. Vanuit een hoogwerker van ruim 35 meter hoog
hadden zij een prachtig overzicht over de locaties waar over tien jaar de internationale tuinbouwsector zich kan presenteren aan het publiek. Aan het eind van de rondleiding reden de Tuk Tuk’s het stadion ArenA binnen tot aan de rand van de grasmat. Henk Markerink, directeur van de Amsterdam ArenA, ontving de commissie in wat hij noemde de grootste kas van Nederland. De ArenA heeft recent nog de prijs gekregen van de beste grasmat van Nederland. De techniek waarmee het gras wordt onderhouden wordt inmiddels in de grote stadions over de hele wereld verkocht. Volgens Henk Markerink een symbool voor de Amsterdamse innovatiekracht en handelsgeest.

Food&Flowers
Wethouder Freek Ossel dankte de commissie voor het bezoek aan Amsterdam: “De tuinbouwsector is een belangrijke economische pijler voor Nederland en kent de grootste exportmarkt van het land. Ook voor de regio Amsterdam is de tuinbouwsector van grote betekenis. Food & Flowers is één van de zeven economische sectoren in de Metropoolregio Amsterdam, met topinstellingen op het gebied van research & development en onderwijs. We werken daarin ook samen met de provincie Noord-Holland en de Greenports Noord Holland Noord en Aalsmeer. Al met al vormt de Floriade in Amsterdam een belangrijke schakel tussen tuinbouw en stad op het gebied van onderwijs en onderzoek, arbeidsmarkt en werkgelegenheid en een duurzame economie.”

 

De selectiecommissie van de Floriade 2022 bezocht woensdag Groningen. Deze stad  is een van de vier kandidaten voor de organisatie van het evenement.

In juli was al een bidbook voor het project gepresenteerd. Op Groningens Ontzet bezocht de commissie na een stadswandeling de voormalige suikerfabriek, waar een maquette opgesteld was en het bidbook ter inzage lag. Als de Floriade in de stad gehouden wordt is het terrein van de fabriek het centrale punt.

Onderscheid
Het plan voor de Groninger Floriade onderscheidt zich vooral van de andere drie doordat Groningen ook de binnenstad bij het project betrekt. De commissie maakt begin oktober bekend waar de Floriade echt gaat plaatsvinden.