Floriade Almere 2022: Go Greener

Go Greener! De slogan van de Floriade, die in 2022 in het hart van Almere plaatsvindt- is dinsdag 12 mei – met het Masterplan Floriade met gepaste trots bekend gemaakt. Het Masterplan vormt een vruchtbare en solide basis voor de Floriade; inhoudelijk en financieel. Het Masterplan verankert de eerder uitgesproken ambities van de tuinbouwsector en gemeente Almere voor de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Het gaat daarbij om inhoudelijke plannen voor het evenement, de weg ernaartoe en de nalatenschap voor de stad Almere. Centraal staan urgente mondiale vraagstukken als voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning, die aansluiten bij de innovatiekracht van de tuinbouwsector en de wens van Almere om de een ‘groene’ stad te zijn.

Het Masterplan Floriade is inhoudelijk vormgegeven op basis van het bidboek Floriade 2022 Growing Green Cities, de verkenningen die de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd, het advies Veerman en de kaders die afgelopen januari door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Naast inhoudelijke plannen en beslispunten bevat het plan een geactualiseerde businesscase en draagt het mogelijkheden aan waarmee de toekomstige Floriade BV kan starten en groeien. Het Masterplan wordt op dit moment ter instemming voorgelegd aan de raad.

Levend laboratorium

De ambitie van Almere om een ‘groene’ stad te zijn en de vernieuwingsdrang van de tuinbouwsector, komen samen in het Masterplan Floriade. “Het Floriadeterrein wordt met haar boulevard, plantenbibliotheek (arboretum), innovatiewerkplaats en Groene Campus een levend laboratorium. Hier worden nieuwe technologieën onderzocht en toegepast op het gebied van voedsel, energie, water, afval en mobiliteit”, licht verantwoordelijk wethouder Henk Mulder toe. “We bundelen hierin kennis en expertise met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Provincie Flevoland en kennisinstellingen als TNO. Sterker nog, iedere Almeerder kan met een kansrijk initiatief een bijdrage leveren aan de Floriade en het groener maken van Almere. Ons motto ‘Go Greener’, geldt voor de gehele stad. Zowel in aanloop naar –‘The Making of’ – als tijdens het evenement. Maar ook in de verdere toekomst”, benadrukt Mulder. “De Floriade is een aanzet voor een toekomstige woonwijk; een groene tegenhanger voor het stadscentrum aan de overkant van het Weerwater.”

Groene principes

Volgens Mulder bevestigt de Floriade de transformatie van Almere van een bedachte tuinstad naar een organisch groeiende, (ver)groene(nende) stad. “De eerste stappen in deze beweging hebben we in 2009 gezet door samen met de Amerikaanse architect William Mc Donough zeven Almere Principles te verwoorden. We zijn dan ook zeer verheugd dat Mc Donough voor de Floriade de vertaling  heeft gemaakt van deze zeven regels naar uitgangspunten voor Growing Green Cities voor het Masterplan.

Economische spin-off

De Floriade Almere 2022 leidt tot omvangrijke economische activiteit in Almere en de regio. Wethouder Mark Pol van financiën en economische ontwikkeling legt uit: “Uit onderzoek naar de sociaal- economische effecten is een directe economische spin-off berekend van 370 tot 410 miljoen euro. Hiervan zal ongeveer 40 procent; dus ruim 150 miljoen direct op Almere neerslaan in bestedingen op het Floriadeterrein en in het stadscentrum zelf. De komst van circa twee miljoen bezoekers naar de Floriade zal positieve gevolgen hebben voor de bedrijven en winkels in ons stadscentrum.”

Werkgelegenheidsproject

De Floriade levert naar verwachting 2000 arbeidsjaren in banen op en is hiermee een belangrijk werkgelegenheidsproject voor de stad. De banen die door de Floriade ontstaan, zijn met name interessant voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een uitkering. In het kader van ‘iedereen doet mee’ krijgen vooral deze mensen een kans. Denkbare banen zijn enquêteurs, hoveniers, horecapersoneel, beveiligingspersoneel en verkeersregelaars. Het doel is om tijdens het evenement 1000 personen aan het werk te helpen en dat ze door deze ervaring een permanente baan kunnen vinden.

Businesscase

Drie jaar na toewijzing van de Floriade aan Almere, zijn er grote stappen gezet. Berekeningen zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp met diverse kwaliteitsniveaus. Wethouder Pol vervolgt: “Hierdoor kunnen we vandaag een Masterplan presenteren met een degelijke business case. Onze focus ligt op een inhoudelijk gezonde en solide basis, die de komende jaren verder kan worden uitgebouwd met basisvoorzieningen en iconen die nodig zijn voor een wereldexpo van formaat. “We hanteren in onze businesscase een kansenstrategie waarmee we inzetten om – door inkomsten uit vastgoedontwikkeling, sponsoring of subsidies – elementen aan de basis toe te kunnen voegen”, legt Pol uit.

De wethouder licht toe dat de business case is geactualiseerd. “Gezien de huidige marktomstandigheden kiezen we ervoor ons niet rijker te rekenen dan we zijn en een realistische prudente begroting te hanteren.

Steun vanuit het Rijk

De gemeente en de NTR werken intensief samen aan de Floriade Almere 2022. Andere belangrijke partners hierbij zijn, naast de bewoners en ondernemers van Almere, de provincie Flevoland, de regio, het Rijk, de gemeente Amsterdam, diverse grote kennisinstellingen en de Vrienden van de Floriade. Wethouder Mulder: “Het Rijk heeft  inmiddels toegezegd vijf tot tien miljoen euro aan de Floriade bij te dragen. Dat is goed nieuws. Net als de uitgesproken intentie van gemeente Amsterdam om de Floriade internationaal te positioneren als ‘Floriade 2022 Growing Green Cities- Amsterdam Almere’. Want naast Almere zal ook de rest van regio Amsterdam profiteren van het evenement.”

Behandeling in de raad

Het Masterplan is aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan bevat alle noodzakelijke informatie en uitwerkingen, die worden gehanteerd om het uitvoeringsbesluit te nemen, tot  het oprichten van de Floriade onderneming, het sluiten van contracten met samenwerkende partners en de concrete voorbereidingen en investeringen op het Floriadeterrein. Na behandeling in de gemeenteraad zal de Floriade BV worden opgericht, waarin The Making Of’, de exploitatie en de organisatie van het evenement worden ondergebracht.