Flo­ri­a­de Alme­re 2022: Go Gree­ner

Go Gree­ner! De slo­gan van de Flo­ri­a­de, die in 2022 in het hart van Alme­re plaats­vindt- is dins­dag 12 mei — met het Mas­ter­plan Flo­ri­a­de met gepas­te trots bekend gemaakt. Het Mas­ter­plan vormt een vrucht­ba­re en soli­de basis voor de Flo­ri­a­de; inhou­de­lijk en finan­ci­eel. Het Mas­ter­plan ver­an­kert de eer­der uit­ge­spro­ken ambi­ties van de tuin­bouw­sec­tor en gemeen­te Alme­re voor de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling.

Het gaat daar­bij om inhou­de­lij­ke plan­nen voor het eve­ne­ment, de weg ernaar­toe en de nala­ten­schap voor de stad Alme­re. Cen­traal staan urgen­te mon­di­a­le vraag­stuk­ken als voed­sel­voor­zie­ning, kli­maat­ver­an­de­ring en ener­gie­win­ning, die aan­slui­ten bij de inno­va­tie­kracht van de tuin­bouw­sec­tor en de wens van Alme­re om de een ‘groe­ne’ stad te zijn.

Het Mas­ter­plan Flo­ri­a­de is inhou­de­lijk vorm­ge­ge­ven op basis van het bid­boek Flo­ri­a­de 2022 Gro­wing Green Cities, de ver­ken­nin­gen die de afge­lo­pen twee jaar zijn uit­ge­voerd, het advies Veer­man en de kaders die afge­lo­pen janu­a­ri door de gemeen­te­raad zijn vast­ge­steld. Naast inhou­de­lij­ke plan­nen en beslis­pun­ten bevat het plan een geac­tu­a­li­seer­de busi­nes­sca­se en draagt het moge­lijk­he­den aan waar­mee de toe­kom­sti­ge Flo­ri­a­de BV kan star­ten en groei­en. Het Mas­ter­plan wordt op dit moment ter instem­ming voor­ge­legd aan de raad.

Levend labo­ra­to­ri­um

De ambi­tie van Alme­re om een ‘groe­ne’ stad te zijn en de ver­nieu­wings­drang van de tuin­bouw­sec­tor, komen samen in het Mas­ter­plan Flo­ri­a­de. “Het Flo­ri­a­d­e­ter­rein wordt met haar bou­le­vard, plan­ten­bi­bli­o­theek (arbo­re­tum), inno­va­tie­werk­plaats en Groe­ne Cam­pus een levend labo­ra­to­ri­um. Hier wor­den nieu­we tech­no­lo­gie­ën onder­zocht en toe­ge­past op het gebied van voed­sel, ener­gie, water, afval en mobi­li­teit”, licht ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Henk Mul­der toe. “We bun­de­len hier­in ken­nis en exper­ti­se met het bedrijfs­le­ven, onder­wijs­in­stel­lin­gen, Pro­vin­cie Fle­vo­land en ken­nis­in­stel­lin­gen als TNO. Ster­ker nog, iede­re Almeer­der kan met een kans­rijk ini­ti­a­tief een bij­dra­ge leve­ren aan de Flo­ri­a­de en het groe­ner maken van Alme­re. Ons mot­to ‘Go Gree­ner’, geldt voor de gehe­le stad. Zowel in aan­loop naar –‘The Making of’ — als tij­dens het eve­ne­ment. Maar ook in de ver­de­re toe­komst”, bena­drukt Mul­der. “De Flo­ri­a­de is een aan­zet voor een toe­kom­sti­ge woon­wijk; een groe­ne tegen­han­ger voor het stads­cen­trum aan de over­kant van het Weer­wa­ter.”

Groe­ne prin­ci­pes

Vol­gens Mul­der beves­tigt de Flo­ri­a­de de trans­for­ma­tie van Alme­re van een bedach­te tuin­stad naar een orga­nisch groei­en­de, (ver)groene(nende) stad. “De eer­ste stap­pen in deze bewe­ging heb­ben we in 2009 gezet door samen met de Ame­ri­kaan­se archi­tect Wil­li­am Mc Donough zeven Alme­re Prin­ci­ples te ver­woor­den. We zijn dan ook zeer ver­heugd dat Mc Donough voor de Flo­ri­a­de de ver­ta­ling  heeft gemaakt van deze zeven regels naar uit­gangs­pun­ten voor Gro­wing Green Cities voor het Mas­ter­plan.

Eco­no­mi­sche spin-off

De Flo­ri­a­de Alme­re 2022 leidt tot omvang­rij­ke eco­no­mi­sche acti­vi­teit in Alme­re en de regio. Wet­hou­der Mark Pol van finan­ci­ën en eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling legt uit: “Uit onder­zoek naar de soci­aal- eco­no­mi­sche effec­ten is een direc­te eco­no­mi­sche spin-off bere­kend van 370 tot 410 mil­joen euro. Hier­van zal onge­veer 40 pro­cent; dus ruim 150 mil­joen direct op Alme­re neer­slaan in beste­din­gen op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein en in het stads­cen­trum zelf. De komst van cir­ca twee mil­joen bezoe­kers naar de Flo­ri­a­de zal posi­tie­ve gevol­gen heb­ben voor de bedrij­ven en win­kels in ons stads­cen­trum.”

Werk­ge­le­gen­heids­pro­ject

De Flo­ri­a­de levert naar ver­wach­ting 2000 arbeids­ja­ren in banen op en is hier­mee een belang­rijk werk­ge­le­gen­heids­pro­ject voor de stad. De banen die door de Flo­ri­a­de ont­staan, zijn met name inte­res­sant voor men­sen met een afstand tot de arbeids­markt of een uit­ke­ring. In het kader van ‘ieder­een doet mee’ krij­gen voor­al deze men­sen een kans. Denk­ba­re banen zijn enquê­teurs, hove­niers, hore­ca­per­so­neel, bevei­li­gings­per­so­neel en ver­keers­re­ge­laars. Het doel is om tij­dens het eve­ne­ment 1000 per­so­nen aan het werk te hel­pen en dat ze door deze erva­ring een per­ma­nen­te baan kun­nen vin­den.

Busi­nes­sca­se

Drie jaar na toe­wij­zing van de Flo­ri­a­de aan Alme­re, zijn er gro­te stap­pen gezet. Bere­ke­nin­gen zijn uit­ge­werkt in een ste­den­bouw­kun­dig ont­werp met diver­se kwa­li­teits­ni­veaus. Wet­hou­der Pol ver­volgt: “Hier­door kun­nen we van­daag een Mas­ter­plan pre­sen­te­ren met een dege­lij­ke busi­ness case. Onze focus ligt op een inhou­de­lijk gezon­de en soli­de basis, die de komen­de jaren ver­der kan wor­den uit­ge­bouwd met basis­voor­zie­nin­gen en ico­nen die nodig zijn voor een wereld­ex­po van for­maat. “We han­te­ren in onze busi­nes­sca­se een kan­sen­stra­te­gie waar­mee we inzet­ten om — door inkom­sten uit vast­goed­ont­wik­ke­ling, spon­so­ring of sub­si­dies – ele­men­ten aan de basis toe te kun­nen voe­gen”, legt Pol uit.

De wet­hou­der licht toe dat de busi­ness case is geac­tu­a­li­seerd. “Gezien de hui­di­ge markt­om­stan­dig­he­den kie­zen we ervoor ons niet rij­ker te reke­nen dan we zijn en een rea­lis­ti­sche pru­den­te begro­ting te han­te­ren.

Steun van­uit het Rijk

De gemeen­te en de NTR wer­ken inten­sief samen aan de Flo­ri­a­de Alme­re 2022. Ande­re belang­rij­ke part­ners hier­bij zijn, naast de bewo­ners en onder­ne­mers van Alme­re, de pro­vin­cie Fle­vo­land, de regio, het Rijk, de gemeen­te Amster­dam, diver­se gro­te ken­nis­in­stel­lin­gen en de Vrien­den van de Flo­ri­a­de. Wet­hou­der Mul­der: “Het Rijk heeft  inmid­dels toe­ge­zegd vijf tot tien mil­joen euro aan de Flo­ri­a­de bij te dra­gen. Dat is goed nieuws. Net als de uit­ge­spro­ken inten­tie van gemeen­te Amster­dam om de Flo­ri­a­de inter­na­ti­o­naal te posi­ti­o­ne­ren als ‘Flo­ri­a­de 2022 Gro­wing Green Cities- Amster­dam Alme­re’. Want naast Alme­re zal ook de rest van regio Amster­dam pro­fi­te­ren van het eve­ne­ment.”

Behan­de­ling in de raad

Het Mas­ter­plan is aan­ge­bo­den aan de gemeen­te­raad. Het plan bevat alle nood­za­ke­lij­ke infor­ma­tie en uit­wer­kin­gen, die wor­den gehan­teerd om het uit­voe­rings­be­sluit te nemen, tot  het oprich­ten van de Flo­ri­a­de onder­ne­ming, het slui­ten van con­trac­ten met samen­wer­ken­de part­ners en de con­cre­te voor­be­rei­din­gen en inves­te­rin­gen op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein. Na behan­de­ling in de gemeen­te­raad zal de Flo­ri­a­de BV wor­den opge­richt, waar­in The Making Of’, de exploi­ta­tie en de orga­ni­sa­tie van het eve­ne­ment wor­den onder­ge­bracht.