Flo­ri­a­de Gro­wing Green Cities

Alme­re wil wereld­ten­toon­stel­ling Flo­ri­a­de 2022 orga­ni­se­ren! In een tien jaar duren­de samen­wer­king met de tuin­bouw­sec­tor in de vol­le breed­te, stads­be­wo­ners, bestuur­ders en pro­fes­si­o­nals van ste­de­lij­ke regio’s wereld­wijd wordt gebouwd aan een wereld­po­di­um dat in alles een illu­stra­tie zal zijn van de Green City, en dat de basis legt voor een nieu­we groe­ne stads­wijk Alme­re Flo­ri­a­de.

Nieu­we stads­wijk Alme­re Flo­ri­a­de wordt pro­to­ty­pe Green City

De gemeen­te Alme­re heeft de Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) uit­ge­no­digd om in de komen­de tien jaar samen te bou­wen aan een pro­to­ty­pe Green City, waar de Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor zich tij­dens de Flo­ri­a­de 2022 aan de wereld kan pre­sen­te­ren. Dat is de kern van het Almeer­se bod voor de Flo­ri­a­de 2022, dat de gemeen­te Alme­re en de […]

Boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd op Flo­ri­a­de

Na afloop van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op de Flo­ri­a­de is gis­te­ren het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd. Uit han­den van Pie­ter Schalk, voor­zit­ter van de bege­lei­dings­com­mis­sie van het gebruiks­waar­de onder­zoek laan­bo­men ont­ving Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, het eer­ste exem­plaar. In het onder­zoeks­pro­ject ‘Gebruiks­waar­de­on­der­zoek […]

Con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op Flo­ri­a­de

Op 20 en 27 juni orga­ni­seert de LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men in het pro­gram­ma van De Groe­ne Stad het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’. Het con­gres vindt plaats op de Flo­ri­a­de in Ven­lo. Dit con­gres wordt mede geor­ga­ni­seerd door het Gebruiks­waar­de­on­der­zoek Laan­bo­men, Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving en Plant Publi­ci­ty Hol­land. […]

Duur­za­me tuin van Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra op Flo­ri­a­de

Op the­ma­veld Green Engi­ne is tij­dens de Flo­ri­a­de de Duur­za­me Tuin van NL Label te bezoe­ken. Afge­lo­pen vrij­dag teken­den de gere­nom­meer­de tuin­ar­chi­tec­ten van NL Label,  Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra, het deel­na­me­con­tract met de Flo­ri­a­de orga­ni­sa­tie. De ambi­tie van de tuin die NL Label gaat rea­li­se­ren op de Flo­ri­a­de is om Neder­land te laten zien […]