In gesprek met… land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen

Aan­staan­de woens­dag is hij één van de spre­kers tij­dens de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le: inter­na­ti­o­naal bekend land­schaps­ar­chi­tect en “mis­ter Flo­ri­a­de” Niek Roozen. In Zwol­le zal Roozen spre­ken over de waar­de van groen in ste­den, een onder­werp dat naad­loos past bin­nen het the­ma van de dag: ‘Cli­ma­te, Acti­ve, Cities’. Dat Roozen recht van spre­ken heeft, moge dui­de­lijk zijn. Al van­af de Flo­ri­a­de in 2002 – waar­op de term ‘Groe­ne Stad’ werd gelan­ceerd – en eigen­lijk al ver daar­voor, past hij de ‘groe­ne stad filo­so­fie’ toe in zijn ont­wer­pen voor groen­pro­jec­ten over de hele wereld. In de aan­loop naar TEDx­Zwol­le ver­telt Niek Roozen over zijn werk als land­schaps­ar­chi­tect, zijn pro­jec­ten in Chi­na en lich­ten we een tip­je van de slui­er op over in de inhoud van zijn TED­talk woens­dag.
Met een bol­len­kwe­ker als vader en een moe­der die van bloem­schik­ken hield, kon het haast niet anders dat zoon Niek ook in het groen terecht zou komen. Roozen: ‘Mijn ach­ter­grond en mijn fas­ci­na­tie voor teke­nen resul­teer­den uit­ein­de­lijk in een oplei­ding tot land­schaps­ar­chi­tect. Na het afron­den van mijn stu­die, ben ik mijn eigen bureau begon­nen en tot de dag van van­daag doe ik dit nog steeds met veel ple­zier.’
Neder­land­se inzen­din­gen Flo­ri­a­des
Al van­af 1982 is de naam van Niek Roozen ver­bon­den met de jaar­lijk­se wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling ‘Flo­ri­a­de’: een begrip in de groe­ne wereld. Vol­gens de tra­di­tie wordt de Flo­ri­a­de eens in de tien jaar in een Neder­land­se plaats gehou­den. Van­af de edi­tie in ‘82, gehou­den in het Amster­dam­se Gaas­per­park, is Roozen betrok­ken bij de Flo­ri­a­des. Zo werd hij door de over­heid meer­de­re malen gevraagd om de Neder­land­se inzen­ding voor de beroem­de ten­toon­stel­ling in het bui­ten­land te ver­zor­gen en was hij hoofd­ont­wer­per van de Flo­ri­a­de in de Haar­lem­mer­meer in 2002. Het was bij zo’n bui­ten­land­se inzen­ding, om pre­cies te zijn tij­dens het Inter­na­ti­o­nal Gar­den Fes­ti­val in Kun­ming in Chi­na, dat Roozen in con­tact kwam met Chi­ne­se vak­ge­no­ten en opdracht­ge­vers. Een stap die zijn ver­de­re car­ri­è­re een apar­te wen­ding heeft gege­ven.
Wat wij kun­nen leren van Chi­ne­se groe­ne ste­den
Roozen: ‘Hoe­wel je het bij Chi­na wel­licht niet zou ver­wach­ten, wordt er de laat­ste jaren hard gewerkt aan het ver­groe­nen van de Chi­ne­se mil­joe­nen­ste­den. Ons bureau is sinds eind jaren ‘90 actief in Chi­na. Eerst ont­wor­pen we voor­al the­ma­ti­sche par­ken, maar al gauw gin­gen we ons steeds meer bezig hou­den met de com­ple­te groe­ne ont­wik­ke­ling van ste­den. Er wordt in Chi­na enorm geïn­ves­teerd in groe­ne stads­ont­wer­pen, daar kun­nen wij in Neder­land zelfs nog wel een voor­beeld aan nemen. Wat je in Chi­na ziet gebeu­ren, is dat er echt op gro­te schaal naar ‘groen’ geke­ken wordt. De posi­tie­ve effec­ten van een groot stads­park, bij­voor­beeld als je kijkt naar het tegen­gaan van hit­te­stress in de stad, zijn gro­ter dan de voor­de­len van een aan­tal klei­ne par­ken opge­teld.’
TEDx­Zwol­le
Woens­dag zal Roozen voor een zaal van 800 man staan met zijn TEDx­Talk over de nood­zaak van groe­ne ste­den en het bij­zon­der zijn erva­rin­gen in Chi­na. Hoe­wel een gezon­de dosis span­ning nor­maal is, is hij ‑gewend om voor groe­pen zijn ver­haal te doen- niet erg zenuw­ach­tig. Wel heeft hij er erg veel zin in. Roozen: ‘TEDx­Zwol­le is een prach­tig ini­ti­a­tief, waar­van ik trots ben dat ik er een onder­deel van mag zijn dit jaar. Op de vraag of er één spe­ci­fie­ke TEDX­Talk is waar hij naar uit kijkt, ant­woordt hij: ‘De kracht van een TEDx eve­ne­ment zit hem juist in het geheel van onder­wer­pen en de spre­kers, die de orga­ni­sa­tie heeft gese­lec­teerd. Ik ver­heug me dus niet per se op één onder­werp, maar kijk uit naar de hele dag!’
 
 
De Groe­ne Stad zal woens­dag a.s. aan­we­zig zijn tij­dens TEDx­Zwol­le en via Twit­ter ver­slag doen van de dag en de ver­schil­len­de spre­kers. Houd @degroenestad in de gaten om niets te hoe­ven mis­sen!