Almeer­se plan­nen voor Flo­ri­a­de 2022 nader toe­ge­licht

Gis­te­ren bezocht de selec­tie­com­mis­sie van de Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) Alme­re, om nade­re vra­gen te stel­len over het bid­book dat de gemeen­te op 3 juli pre­sen­teer­de. Het bezoek is onder­deel van een tour langs de ste­den die zich kan­di­daat heb­ben gesteld voor de orga­ni­sa­tie van de Flo­ri­a­de 2022; Alme­re had de pri­meur.

Tij­dens het gesprek was aan­dacht voor zowel het ruim­te­lijk ont­werp als het con­cept ‘Gro­wing Green Cities’. Ste­den­bouw­kun­di­ge Winy Maas (MVRDV) licht­te toe hoe de ver­dub­bel­de A6 – die, zo is onlangs vast­ge­legd in een samen­wer­king­over­een­komst tus­sen Rijks­wa­ter­staat en de gemeen­te Alme­re, uiter­lijk in 2020 zal wor­den opge­le­verd – zal wor­den inge­past. De tui­nen van het ‘tui­nen­ta­pijt’ zul­len daar­bij het aan­ge­zicht van de Flo­ri­a­de bepa­len. Maas pre­sen­teer­de ook een nieuw sfeer­beeld waar­in het ont­werp by night te zien is. “Om u te laten zien wat u niet kunt laten lopen”, gaf wet­hou­der Adri Dui­ves­teijn aan.

Focus van ‘Gro­wing Green Cities’
Dui­ves­teijn sprak over de inter­na­ti­o­na­le focus van ‘Gro­wing Green Cities’. “De zorg voor vita­le, aan­trek­ke­lij­ke ste­den – ons lei­den­de the­ma – is een uni­ver­seel vraag­stuk. Wij hopen ste­den wereld­wijd te mobi­li­se­ren om eigen best prac­ti­ces in te bren­gen. Het is dan ook pret­tig te zien dat onze plan­nen voor de Flo­ri­a­de in bin­nen- en in bui­ten­land aan­slaan; het lijkt een soli­de basis voor onze inter­na­ti­o­na­le ken­nis­uit­wis­se­ling.” 

Die uit­wis­se­ling start op 20 sep­tem­ber aan­staan­de, met het con­gres ‘Gro­wing Green Cities I’, op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo. Meer infor­ma­tie is te vin­den op www.floriadealmere.nl.

Almeer­se Flo­ri­a­de­plan
Onder het mot­to ‘Gro­wing Green Cities, A Call To Acti­on’, heeft Alme­re de NTR uit­ge­no­digd om in de komen­de tien jaar samen te bou­wen aan een pro­to­ty­pe Green City, waar de Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor zich tij­dens de Flo­ri­a­de 2022 aan de wereld kan pre­sen­te­ren. Deze groe­ne Cité Idé­a­le, met het kwa­li­teits­ni­veau van de Inter­na­ti­o­na­le Bauaus­stel­lung in Ber­lijn of het Emscher­park, komt in het hart van de stad, direct aan de ver­dub­bel­de A6 en langs de oevers van het Weer­wa­ter te lig­gen. In de plan­nen van Alme­re heeft de Flo­ri­a­de geen tij­de­lijk karak­ter, maar vormt het de basis van een nieu­we, blij­ven­de stads­wijk – Alme­re Flo­ri­a­de – als park van cul­tuur en ont­span­ning voor de men­sen in de stad.

Dia­loog opzet­ten met tuin­bouw­sec­tor, stads­be­wo­ners, bestuur­ders en pro­fes­si­o­nals 
Een belang­rij­ke pij­ler onder de Almeer­se plan­nen – met name de ‘making of’ de Flo­ri­a­de 2022 – is een tien jaar duren­de samen­wer­king, in woord en daad. In woord, omdat Alme­re een dia­loog wil opzet­ten met de tuin­bouw­sec­tor, stads­be­wo­ners, bestuur­ders en pro­fes­si­o­nals van ste­de­lij­ke regio’s wereld­wijd, zodat ken­nis en kun­de op het ter­rein van Gro­wing Green Cities – nu nog ver­spreid over de wereld aan­we­zig – kun­nen wor­den samen­ge­bracht. In daad, omdat Alme­re, de pro­vin­cie Fle­vo­land en de Metro­pool­re­gio Amster­dam in de komen­de tien jaar let­ter­lijk zul­len ver­groe­nen; best prac­ti­ces zul­len hier ook in de prak­tijk wor­den gebracht, als een living lab voor de Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor.