Boom­feest­dag 2015: Bomen & Water!

Op woens­dag 18 maart 2015 wordt de 59ste edi­tie van de Boom­feest­dag gevierd met als the­ma ‘Bomen & Water’. Een meer dan actu­eel the­ma en dat niet alleen van­we­ge de Water­schaps-ver­kie­zin­gen die ook op deze datum wor­den gehou­den. Daar­bij is water niet alleen de eer­ste levens­be­hoef­te voor men­sen, maar ook voor de natuur: zon­der water is er name­lijk geen leven. In een gezon­de natuur spe­len bomen een belang­rij­ke rol, omdat zij met haar wor­tels name­lijk de grond vast­hou­den. En in onze vol­ge­bouw­de ste­den zor­gen ze ervoor dat het over­tol­lig hemel­wa­ter wordt opge­no­men. Het plan­ten van bomen komt dus ten goe­de aan een goe­de water­ber­ging en water­be­heer­sing.
Water speelt een steeds belang­rij­ke­re rol in onze maat­schap­pij en de poli­tiek: denk hier­bij aan de kli­maat­ver­an­de­rin­gen in rela­tie tot het steeds hoger wor­den van de zee­spie­gel. Dit komt mede door mon­di­a­le pro­ble­men rond­om groot­scheep­se bomen­kap, dat haar effect ook op ons land heeft. Het voor­jaar wordt ook steeds dro­ger door de kli­maats­ver­an­de­rin­gen. De grond­wa­ter­stand is dan laag, waar­door voor­al jon­ge bomen pro­ble­men krij­gen om “aan te slaan”. Hier­mee dient reke­ning gehou­den te wor­den in de nazorg, door het geven van water bij pas geplan­te bomen. Deze nazorg moet der­hal­ve struc­tu­reel onder­deel zijn van de gemeen­te-begro­ting, anders is het kapi­taals­ver­nie­ti­ging. Water is dus onmis­baar bij de groei van bomen, omdat alle bio­che­mi­sche pro­ces­sen in de boom zich afspe­len in een wate­rig mili­eu. Er is een dui­de­lijk ver­band tus­sen opna­me van kool­zuur en de water­af­gif­te tij­dens de hete dagen. Als er onvol­doen­de water in de bodem aan­we­zig is en ook te wei­nig lucht­voch­tig­heid, heeft dat effect op de groei van de bomen.
Alme­re
De aftrap van de Boom­feest­dag wordt dit jaar gege­ven in Fle­vo­land, de jong­ste pro­vin­cie van Neder­land. De gemeen­te Alme­re is heel blij dat het Boom­feest­dag­be­stuur er voor heeft geko­zen om na 18 jaar weer naar Fle­vo­land te komen. Alme­re is een groe­ne stad; gro­te bos­sen en par­ken, meren en stads­land­goed De Kemp­haan. En ook de beroem­de Oost­vaar­ders­plas­sen lig­gen vlak­bij Alme­re.
Groe­ne stad
Alme­re is ont­wor­pen door land­schaps­ar­chi­tec­ten. Een stad waar­in de ont­wer­pers het groen van de natuur en het blauw van het water van­af het begin heb­ben opge­no­men in het ont­werp van de stad. Veel groen tus­sen en in de wij­ken. Inmid­dels heeft Alme­re bij­na 200.000 inwo­ners.
De Flo­ri­a­de
Alme­re vindt groen belang­rijk. Daar­om wordt de Flo­ri­a­de 2022 gehou­den in Alme­re. Maar nu eerst de Boom­feest­dag op 18 maart 2015!
 
Bron: Nati­o­na­le Boom­feest­dag