Flo­ri­a­de wint nati­o­na­le inno­va­tie­prijs 2012

Tij­dens de uit­rei­king van de Gou­den Eeuw Awards mocht Paul Beck, alge­meen direc­teur Flo­ri­a­de 2012, de Nati­o­na­le Inno­va­tie­prijs 2012 in ont­vangst nemen.

Vol­gens de jury is de Flo­ri­a­de in Ven­lo een unie­ke, span­nen­de en actie­ve bele­ving, geba­seerd op de bij­dra­ge van de tuin­bouw aan onze kwa­li­teit van leven. Dit in com­bi­na­tie met de regi­o­na­le cul­tuur en de regi­o­na­le kwa­li­tei­ten van het land­schap. De Flo­ri­a­de staat voor een inno­va­tie­ve en duur­za­me samen­hang tus­sen mens en natuur. De Flo­ri­a­de leert de mens terug te keren naar de natuur en te leren van de natuur. Door Flo­ri­a­de 2012 wor­den de con­su­men­ten zich meer bewust van de invloed van bomen, plan­ten, bloe­men, groen­ten en fruit (de tuin­bouw­sec­tor) op de kwa­li­teit van het leven.

Eer­de­re win­naars van de Nati­o­na­le Inno­va­tie­prijs zijn: Neder­lands Open­lucht­mu­se­um voor Hol­landRa­ma, de Efte­ling en het WNF voor Pand­aDroom, Dol­fi­na­ri­um voor De Droom­wens en Spheri­um eer­ste Spa­ce­tra­de Cen­ter.

Bron:
Flo­ri­a­de