De Stads­kas win­naar stu­dent chal­len­ge

Op 24 maart is tij­dens een span­nen­de avond in Alme­re de win­naar van de Stu­dent Chal­len­ge bekend gewor­den. Na een nek-aan-nek­ra­ce in een onli­ne poll, het stem­men door het publiek op de avond zelf en een jury­be­raad is team De Stads­kas er van­door gegaan met een start­ka­pi­taal van €5000,- om hun plan tot rea­li­teit te maken.

De Stads­kas wordt een mobie­le tuin­bouw­kas die in de zeven jaar tus­sen nu en 2022 de stad met het Flo­ri­a­d­e­ter­rein let­ter­lijk en figuur­lijk gaat ver­bin­den. De kas, een podi­um voor inno­va­tie­ve idee­ën uit de tuin­bouw, ver­plaatst zich van­af het stads­hart naar de Flo­ri­a­de 2022 Alme­re, ter­wijl het een spoor ach­ter­laat van groen. Zo laat zij de inwo­ners van Alme­re op een laag­drem­pe­li­ge manier ken­nis­ma­ken met de Flo­ri­a­de. Daar­naast biedt de kas fysie­ke ruim­te aan ver­schil­len­de cul­tu­re­le ini­ti­a­tie­ven. De Stads­kas was een ant­woord op het vraag­stuk van het ver­bin­den van de stad met de Flo­ri­a­de, in opdracht van City­mall Alme­re.

Het team ach­ter De Stads­kas zal de komen­de tijd een plan van aan­pak schrij­ven om het pro­ject op te star­ten. Het start­ka­pi­taal wat Sarah-Lin­da, Joost, Maxi­me, Mei­re, Lucia, Clai­re en Mar­rit heb­ben gewon­nen zal alle­maal in de onder­ne­ming wor­den gesto­ken. Het team kreeg te horen dat zij had­den gewon­nen tij­dens een onder­ne­mers­bij­een­komst in Back­sta­ge in Alme­re: Meer­bu­si­ness Unli­mi­ted. Na een onli­ne stem­ron­de van het publiek op de web­si­te van de Urban Gree­ners, een live stem­ron­de tij­dens de bij­een­komst en beraad van een jury bestaan­de uit Wil Bek­ke­ring (direc­tie­lid CAH Vilen­tum), René Pee­ters (wet­hou­der jeugd, maat­schap­pe­lijk ont­wik­ke­ling, onder­wijs en sport Gemeen­te Alme­re), Henk Meij­er (pro­ject­di­rec­teur Flo­ri­a­de), Ger­da Lens­e­link (KNHM Fle­vo­land) en Koen Kaljee (eige­naar Drijf­veer / Urban Gree­ners), werd de win­naar van de Stu­dent Chal­len­ge bekend gemaakt.

De Stu­dent Chal­len­ge

De Stu­dent Chal­len­ge was een ini­ti­a­tief van de Urban Gree­ners en de Konink­lij­ke Neder­land­se Hei­de­maat­schap­pij (KNHM). Tij­dens het 48 uur duren­de pro­gram­ma in novem­ber wer­den drie teams gevormd die elk een pro­ject­voor­stel deden, wat zij na het win­nen van de Stu­dent Chal­len­ge echt zou­den kun­nen uit­voe­ren. De twee ande­re teams, Bam­Bou­le­vard (opdracht­ge­ver Meta­bo­lic) en de Alme­re Bur­ger (opdracht­ge­ver Kop­pert Cress), heb­ben geen start­ka­pi­taal gewon­nen.

Bekijk hier een film­pje van De Stads­kas op Vimeo.