‘Flo­ri­a­de maakt Alme­re tot ide­a­le Green City’

De Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) heeft van­daag bekend­ge­maakt dat Alme­re de 7e edi­tie van de Flo­ri­a­de mag orga­ni­se­ren. Daar­mee ver­kiest de tuin­bouw­raad Alme­re boven de gemeen­ten Amster­dam, Gro­nin­gen en de regio Bos­koop. De blijd­schap is groot op het ‘nieuwe land’, en niet zon­der reden. Met de Flo­ri­a­de krijgt Alme­re er een inter­na­ti­o­naal cul­tuur- en recre­a­tie­park bij, waar­in natuur cen­traal staat. In de making of van de Flo­ri­a­de zul­len inno­va­ties, zowel voor de tuin­bouw als voor groe­ne ste­den, wor­den gedeeld en in de prak­tijk wor­den gebracht. Voor Alme­re bete­kent de toe­ken­ning van de Flo­ri­a­de, mid­den in de eco­no­mi­sche cri­sis, de groot­ste inves­te­rings­im­puls in haar geschie­de­nis; enkel de direc­te inves­te­rin­gen bedra­gen al €360 mil­joen.

In janu­a­ri van dit jaar liet de NTR het Almeer­se gemeen­te­be­stuur weten dat Neder­lands’ jong­ste stad “voldoende moge­lijk­heid biedt voor een ver­nieu­wen­de Flo­ri­a­de 2022”. Met ‘Growing Green Cities’, het con­cept dat de gemeen­te Alme­re en de pro­vin­cie Fle­vo­land heb­ben neer­ge­legd, blijkt die ver­wach­ting te zijn waar­ge­maakt; de (selec­tie­com­mis­sie van de) NTR heeft zich van­daag uit­ge­spro­ken vóór een Flo­ri­a­de in Alme­re, op het breuk­vlak van het groot­ste pro­duc­tie- en het groot­ste con­sump­tie­ge­bied van Neder­land, van ‘Growing Green’ en ‘Green Cities’.

Waar­ge­wor­den sprook­je
Wet­hou­der Adri Dui­ves­teijn, voor­zit­ter van de Stuur­groep Flo­ri­a­de, noemt de toe­ken­ning van de NTR een waar­ge­wor­den sprook­je: “Het is als­of er ster­ren­stof over het cen­trum van Alme­re wordt uit­ge­strooid, als­of alles meer glans krijgt; Alme­re krijgt er een magi­sche nieu­we plek bij, een groe­ne Cité Idéale.”

Jan-Nico Appel­man, gede­pu­teer­de Eco­no­mi­sche Zaken, beschouwt de Flo­ri­a­de als een eco­no­mi­sche mul­ti­plier, waar­bij de tra­di­tie van Fle­vo­land – ruim­te­schep­pend, vol ver­nieu­wings­drang – vol­le­dig tot z‘n recht komt: “Het bij­zon­de­re is dat de Flo­ri­a­de in de komen­de tien jaar een ont­moe­ting moge­lijk maakt tus­sen de tuin­bouw­sec­tor, de weten­schap, het bedrijfs­le­ven en de stad.”

Wat bete­kent de keu­ze van de NTR?
In de plan­nen van Alme­re is de Flo­ri­a­de geen een­ma­lig eve­ne­ment, maar vormt het de start van een nieu­we, blij­ven­de stads­wijk in het cen­trum van de stad, met de naam Alme­re Flo­ri­a­de. Deze wijk krijgt het karak­ter van het Biënnalepark in Vene­tië en de func­tie van het recre­a­tie­park Tivoli in Kopen­ha­gen. Het wordt daar­mee een inter­na­ti­o­naal cultuur‑, natuur- en recre­a­tie­park, dat tot in de leng­te der dagen een van­zelf­spre­ken­de plek van samen­komst zal zijn. Ste­den­bouw­kun­di­ge Winy Maas (MVRDV), eer­der al ver­ant­woor­de­lijk voor de Con­cept Struc­tuur­vi­sie Alme­re 2.0 en de ont­wik­ke­lings­stra­te­gie voor Alme­re Oos­ter­wold, teken­de voor het ont­werp van deze stads­wijk. Hij ont­wierp Alme­re Flo­ri­a­de als een pro­to­ty­pe Green City; als een plek die voed­sel en ener­gie pro­du­ceert, die water zui­vert, afval her­ge­bruikt en mis­schien zelfs autar­kisch zal zijn.

‘Growing Green Cities’
Met het the­ma ‘Growing Green Cities’ is de rich­ting geduid. Dat de Flo­ri­a­de in 2022 in Alme­re zal plaats­vin­den, bete­kent ook dat de ont­wik­ke­ling van het idee van de ‘Green City’ in de komen­de tien jaar ver­sneld door­gang zal vin­den; tal­rij­ke inno­va­ties krij­gen een kans in de Fle­vo­land­se en Almeer­se prak­tijk. Daar­bij wordt actief gezocht naar ver­nieu­win­gen die ‘groen’ en ‘rood’, land en stad samen bren­gen. Zo zal de capa­ci­teits­uit­brei­ding van de A6, die samen met Rijks­wa­ter­staat wordt uit­ge­voerd, wor­den benut om te komen tot een ver­snel­de aan­leg van het ver­dub­bel­de tracé én om te bezien hoe de weg, op het ter­rein van land­schap­pe­lij­ke inpas­sing en ver­duur­za­ming, een voor­beeld­func­tie kan ver­vul­len.

For­se inves­te­ring
De komst van de Flo­ri­a­de gaat gepaard met for­se inves­te­rin­gen. Enkel al bij de direc­te inves­te­rin­gen gaat het om €360 mil­joen (cir­ca €35 mil­joen voor de gebieds­ont­wik­ke­ling, cir­ca €200 mil­joen voor vast­goed beho­rend bij de gebieds­ont­wik­ke­ling, cir­ca €75 mil­joen voor de exploi­ta­tie van de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling en cir­ca €50 mil­joen voor vast­goed beho­rend bij de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling). Daar­naast blijkt uit onder­zoek dat de Rabo­bank, de Kamer(s) van Koop­han­del en de Ver­e­ni­ging Bedrijfs­kring Alme­re in opdracht van de gemeen­te Alme­re heb­ben uit­ge­voerd, dat er in Alme­re en de regio zo’n €300 mil­joen zal wor­den besteed.

A call to acti­on
De Almeer­se Flo­ri­a­de wordt voor­af gegaan door een making of, die in het teken staat van een tien jaar duren­de dia­loog, samen met de NTR, om nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le best prac­ti­ces op het ter­rein van Gro­wing Green Cities samen te bren­gen. Fle­vo­land en Alme­re die­nen daar­bij als living lab, als plek waar inno­va­ties op gro­te schaal in de prak­tijk kun­nen wor­den gebracht.

Dia­loog
De dia­loog start­te vori­ge week met het con­gres Gro­wing Green Cities I op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo, toen bij­na vijf­tien par­tij­en – waar­on­der de (net­wer­ken) Cité Ver­te, Green City Ita­lia, Green City UK, die Grü­ne Stadt, the Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH), Enten­te Flo­ri­a­de en Bou­wend Neder­land – de call to acti­on van Alme­re onder­te­ken­den, en zich com­mit­teer­den aan een open uit­wis­se­ling van ken­nis en kun­de. Ook op de web­si­te www.floriadealmere.nl wordt de call to acti­on onder­schre­ven. Dui­ves­teijn: “Ons the­ma, ‘Growing Green Cities’, gaat niet over pro­ble­men, maar over oplos­sin­gen. Die posi­tie­ve agen­da spreekt niet alleen de tuin­bouw­sec­tor en de ste­den, maar nadruk­ke­lijk ook de men­sen, de stads­be­wo­ners aan; velen wil­len par­ti­ci­pe­ren in een zoek­tocht naar oplos­sin­gen, waar­in ver­ste­de­lij­king en ver­groe­ning samen gaan. Het is gewel­dig dat wij die zoek­tocht, langs de lijn van de Flo­ri­a­de 2022, in de komen­de tien jaar kun­nen door­zet­ten. Juist een stad als Alme­re is het voor­beeld, en kan dat ook in de toe­komst zijn, van een samen­gaan van land en de stad, van groen en rood. Een goe­de com­bi­na­tie maakt ste­den aan­trek­ke­lijk en leefbaar.”