‘Han­ging bas­kets’ popu­lair in Hen­ley on Tha­mes

De Groe­ne Stad wil ook stil­staan bij klein­scha­li­ge ini­ti­a­tie­ven. Een paar weken gele­den wer­den we getrof­fen door een ini­ti­a­tief in Hen­ley on Tha­mes, een klein stad­je in Oxford­shi­re. Onder­ne­mers en par­ti­cu­lie­ren bestel­den bin­nen een paar dagen een klei­ne hon­derd ‘han­ging bas­kets’. Dat aan­tal zal nog flink toe­ne­men. Ze bevat­ten niet alleen kleu­ri­ge, maar ook ‘hairy’ […]

De Nati­o­na­le Adap­ta­tie Stra­te­gie 2018/2019

Op 4 april 2018 heeft de minis­ter van Infra­struc­tuur en Water­staat, Cora van Nieu­wen­hui­zen Wij­ben­ga, samen met de bewinds­lie­den van Bin­nen­land­se Zaken, Medi­sche Zorg en Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit het Uit­voe­rings­plan 2018–2019 Nati­o­na­le Kli­maat­adap­ta­tie Stra­te­gie (UPNAS) aan­ge­bo­den aan de Twee­de Kamer. Het UPNAS omvat het hele kli­maat­adap­ta­tie­be­leid voor Neder­land voor de komen­de jaren. In dit […]

Infor­ma­tie­ve video! Heb­ben we bomen nodig?

Boom­kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant heb­ben een edu­ca­tie­ve ani­ma­tie­film gelan­ceerd. De film geeft infor­ma­tie over de groe­ne (bomen)kraamkamer rond­om de N65 en laat zien dat met goe­de keu­zes in groen de groot­ste kli­ma­to­lo­gi­sche, eco­no­mi­sche en soci­aal-maat­­schap­pe­­lij­­ke thema’s van van­daag beter opge­lost kun­nen wor­den. De kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant (www.greenportmb.nl) heb­ben een bij­zon­de­re en onder­hou­den­de […]

Proef een aan fijn­stof ver­slaaf­de plant in Amster­dam

In Amster­dam komt een proef met een plant die “ ver­slaafd” is aan fijn­stof om de lucht­kwa­li­teit in stads­deel zuid. In de Pre­si­dent Ken­ne­dy­laan aan de zuid­kant van de stad wordt 10 dage lang een test­op­stel­ling met plan­ten en een trans­pa­ran­te wind­tun­nel geplaatst op groen­stro­ken. In de opstel­ling wordt een extra hari­ge vari­ant van kam­per­foe­lie […]

Wil jij bomen in je buurt? Doe dan snel mee!

Waar zou jij — bij jou in de wijk — een boom wil­len plaat­sen? Groen staat niet alleen mooi, het heeft ook een posi­tief effect op de buurt: bomen bren­gen ver­koe­ling, leg­gen fijn­stof vast en men­sen voe­len zich er zelfs gezon­der door. Help je mee de bes­te plek­ken te vin­den? Daar wor­den tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag […]

De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging

‘Ieder­een kan bij­dra­gen aan een gezon­de en groe­ne omge­ving’ De Leven­de Tuin wordt een bewe­ging. Daar­toe heb­ben ini­ti­a­tief­ne­mers Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel van­daag met een kern­groep van orga­ni­sa­ties een eer­ste stap gezet. Met het onder­te­ke­nen van het Mani­fest De Leven­de Tuin onder­stre­pen de part­ners dat zij zich actief zul­len inzet­ten om con­su­men­ten, bedrij­ven en […]

Een groe­ne heg als alter­na­tief voor schut­ting

Peter Bon­gers is al ruim der­tig jaar actief in de boom­kwe­ke­rij. Met pas­sie en gedre­ven­heid bestiert hij zijn bedrijf in het Bra­bant­se Boe­kel. Kwa­li­teit en inno­va­tie zijn de kern­waar­den van het bedrijf, zo valt op de site te lezen. Peter Bon­gers, eige­naar en oprich­ter, heeft zijn bedrijf door de jaren heen dan ook zien ver­an­de­ren. […]

Amster­dam werkt aan smo­galarm

Amster­dam gaat deze zomer onder­zoek doen naar de invoe­ring van een lokaal smo­galarm, naar aan­lei­ding van een voor­stel van de Par­tij voor de Die­ren. Vol­gens deze par­tij infor­meert Neder­land zijn inwo­ners nau­we­lijks actief over lucht­ver­vui­ling, ter­wijl de gezond­heid van risi­co­groe­pen zoals long­pa­ti­ën­ten extra te lij­den heeft onder de aan­we­zig­heid van bij­voor­beeld fijn­stof en stik­stof­oxi­den. Juist bij […]

Groe­ne daken zijn de toe­komst!

Meer dan 40% van de Neder­land­se bevol­king woont in ste­den en de ver­wach­ting is dat dit per­cen­ta­ge zal blij­ven toe­ne­men. Hoe­wel deze men­sen er bewust voor geko­zen heb­ben om in de stad te gaan wonen, heb­ben zij wel dege­lijk behoef­te aan een groe­ne bui­ten­ruim­te. Ster­ker nog: zij wil­len het liefst alle­maal tege­lijk gebruik maken van […]

Ver­volg­on­der­zoek naar afvan­gen van fijn­stof door bomen

Bomen van­gen fijn­stof uit de lucht. De vraag is alleen of het zoden aan de dijk zet. In het Bin­nen­veld bij Wage­nin­gen doet Annet­te Pronk van Plant Research Inter­na­ti­o­nal (PRI) proe­ven om daar iets zin­nigs over te kun­nen zeg­gen. De proef betreft een opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie en richt […]