Berichten

De Groene Stad wil ook stilstaan bij kleinschalige initiatieven. Een paar weken geleden werden we getroffen door een initiatief in Henley on Thames, een klein stadje in Oxfordshire. Ondernemers en particulieren bestelden binnen een paar dagen een kleine honderd ‘hanging baskets’. Dat aantal zal nog flink toenemen. Ze bevatten niet alleen kleurige, maar ook ‘hairy’ planten. De planten zijn geselecteerd om gassen en fijnstof afkomstig van auto’s te absorberen. De luchtvervuiling in het centrum van dit pittoreske stadje ligt wat betreft stikstofdioxide 50% hoger dan de Air Quality England doelstelling van 40 microgram per kubieke meter.

Sinds het begin van de actie in 2013 zijn er al meer dan 1000 mandjes verkocht. De prijs is £ 62 per hangmand. De foto werd begin mei/ april gemaakt toen er nog bloemenmanden hingen. Rond deze tijd worden ze vervangen door de ‘hanging baskets’ die in de zomer zullen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in het centrum van het stadje dat beroemd is vanwege de jaarlijkse roeiwedstrijden op de Theems. In de herfst gaan ze in de ‘winterstalling’.

Op 4 april 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga, samen met de bewindslieden van Binnenlandse Zaken, Medische Zorg en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Uitvoeringsplan 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatie Strategie (UPNAS) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het UPNAS omvat het hele klimaatadaptatiebeleid voor Nederland voor de komende jaren. In dit artikel vindt u informatie over de inhoud van de UPNAS, toegespitst op de rol die ‘groen’ kan spelen voor de klimaatbestendigheid in stedelijke omgevingen.
De voorloper NAS-2016
De voorloper van de UPNAS 2018-2019 is de Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016. Daarin werden de zes urgente klimaatrisico’s van Nederland benoemd en in kaart gebracht:

 1. Mensen ervaren meer hittestress;
 2. Vitale delen en kwetsbare functies vallen vaker uit;
 3. Er ontstaat regelmatig oogstschade in de land-en tuinbouw;
 4. Biodiversiteitsverlies door verschuiving en verandering in klimaatzones;
 5. Gezondheidsverlies en/of arbeidsverlies door een toename in infecties en exotische ziektes;
 6. Cumulatieve effecten.

Doel en uitdagingen van UPNAS 2018-2019
Het doel van het UPNAS is dat het klimaatadaptatie beleid en de uitvoering ervan overgenomen worden door maatschappelijke organisaties, ondernemingen en overheden. Daarbij is het van belang dat de UPNAS de bewustwording van vele partijen bevordert en dat die partijen samen de kennis vergroten over klimaatadaptatie. Deze investeringen in klimaatadaptatie zijn noodzakelijk voor een toekomstige gezonde, veilige en vitale Nederlandse samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de waterproblematiek door de stijgende zeespiegel of door de vaak voorkomende extreme neerslag. Ook hogere temperaturen en drogere zomers vragen om beheersmaatregelen. Het eerste, de waterproblematiek, is een bekend probleem, waarvoor het achtste Deltaprogramma (2018) is opgesteld. Maar de nieuwe klimaatrisico’s, de hogere temperaturen en drogere zomers, ook wel de hittestress genoemd, vragen aandacht. Zij schaden de volksgezondheid en vergroten de kans op ziektes en infecties.
Verscheidene gevolgen van de klimaatveranderingen zijn in kaart gebracht (NAS 2016), met de in de UPNAS toegevoegde water- en warmteoverlast in gebouwde omgevingen. De aanpak van de klimaat uitdagingen wordt in UPNAS 2018-2019 verdeeld over zes speerpunten:

 1. Hittestress:
 2. Infrastructuur;
 3. Landbouw;
 4. Natuur;
 5. Gebouwde omgeving;
 6. Samen werken aan provinciale en regionale strategieën en visies.

Welke rol kan groen spelen in klimaatadaptatie?
De algemene strekking van het UPNAS is dat er samen wordt geïnvesteerd in praktijk, beleid en onderzoek naar klimaatadaptatie. Meer groen op daken of in openbare ruimtes kan bijvoorbeeld helpen bij het beheersen van de urgente klimaatrisico’s in bebouwde omgevingen. De steeds warmere en drogere weersomstandigheden beïnvloeden de basisbehoefte van de mens aan verkoeling en een leefbare woon-en werkomgeving. Ook de gezondheid van de mens wordt nadelig beïnvloed door de warmere lucht, hierdoor ontstaat een toename van zomersmog in combinatie met CO2-uitstoot. Dit gezondheidsrisico kan beheerst worden door het planten van groen, bomen en heesters. Die filteren het fijnstof en zorgen voor een schonere lucht.
Bronnen:
Nieuwenhuizen Wijbenga, C. (2018, 4 april). Aanbiedingsbrief bij Uitvoeringsprogramma 2018-2019 Nationale Klimaatadaptatiestrategie. Den Haag
Ministerie van IenW. (2018 maart). Uitvoeringsprogramma 2018 – 2019 Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Den Haag.
Ministerie van IenM. (2016 december). Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS). Den Haag.
 

Boomkwekers van Greenport Midden Brabant hebben een educatieve animatiefilm gelanceerd. De film geeft informatie over de groene (bomen)kraamkamer rondom de N65 en laat zien dat met goede keuzes in groen de grootste klimatologische, economische en sociaal-maatschappelijke thema’s van vandaag beter opgelost kunnen worden.
De kwekers van Greenport Midden Brabant (www.greenportmb.nl) hebben een bijzondere en onderhoudende educatieve animatiefilm voor jong en oud gemaakt. Hierin wordt op een laagdrempelige wijze uitgelegd, doch wetenschappelijk onderbouwd, wat de waarde is van bomen voor mens en dier op deze aarde met betrekking tot klimaat, ecologie, economie en gezondheid. De film beleefde zijn première op 21 maart 2018 tijdens het evenement ‘De Waarde van Groen’ dat plaatsvond bij Boomkwekerijen M. van den Oever te Haaren, Midden Brabant. Er waren meer dan 100 mensen aanwezig met zeer verschillende achtergronden o.a  architecten, designers, gemeenten, waterschappen, groenbeheerder en o.a. gedeputeerde Johan van den Hout van provincie Brabant en ZLTO en LTO voorzitters.
De kwekers van Greenport Midden Brabant hebben de film gemaakt in samenwerking met de Provincie Brabant, Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant, Adviesbureau Ivanhoe Management en Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur, omdat zij in de praktijk merkten dat veel mensen zijn vergeten of vaak niet weten wat de eigenlijke opbrengsten van groen zijn en in het bijzonder de waarde van bomen. Elke school, gemeente of ‘groene stakeholder’ kan de film inzetten om de meerwaarde van groen en vooral bomen over de bühne te brengen op een luchtige en toegankelijke wijze in een zeer korte kijktijd. Ook in de www.groenxylotheek.nl, een andere initiatief van de kwekers, zal de film te zien zijn.
Op een verhalende wijze wordt de kijker voorgeschoteld hoe de mens zijn eigen klimatologische, ecologische, economische en welzijn uitdagingen heeft gecreëerd. Ze laten in de film onder andere zien hoe groen en bomen, maar ook groene innovaties een goed antwoord hierop zijn en juist opwarming kunnen vertragen, CO2 vastleggen, fijnstof filteren, biodiversiteit vergroten, een koelende werking hebben, de waterhuishouding kunnen verbeteren én mensen gelukkiger kunnen maken.
Greenport Midden Brabant, waaronder Boomkwekerij M. van den Oever presenteert zich met deze film als de groene (bomen)kraamkamer naast de N65 in Brabant voor ‘De Groene Stad’ in binnen- en buitenland, maar ook voor het groene buitengebied.  Ze vinden het van algemeen belang dat steeds meer mensen begrijpen hoe belangrijk bomen zijn voor een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefwereld. Een wereld die zonder groen niet kan voortbestaan. Als laatste beeld in de film doen de kwekers een duidelijke oproep aan iedereen: “Wat ga jíj doen om onze leefwereld verder te vergroenen?”
 

In Amsterdam komt een proef met een plant die “ verslaafd” is aan fijnstof om de luchtkwaliteit in stadsdeel zuid.

In de President Kennedylaan aan de zuidkant van de stad wordt 10 dage lang een testopstelling met planten en een transparante windtunnel geplaatst op groenstroken.
In de opstelling wordt een extra harige variant van kamperfoelie met grotere bladen geplant. De plant wordt een ‘green junkie’ genoemd omdat het relatief veel fijnstof uit de lucht haalt. De plant is op natuurlijke wijze gecultiveerd door plantenveredelaar MyEarth.

Eenvoudige oplossing

De gemeente werkt samen met het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solution en Wageningen UR in de test.
Vrijdag 10 juni werd de start van het onderzoek gepresenteerd. 6 september worden de resultaten gepresenteerd. Daarna volgen mogelijk andere plekken in Zuid, waar ‘green junkies’ worden geplaatst.
Men hoopt op een resultaat dat stedelijke gezondheid en welzijn een enorme impuls kan geven met een eenvoudige oplossing.
bron: groenecourant.nl

Waar zou jij – bij jou in de wijk – een boom willen plaatsen?
Groen staat niet alleen mooi, het heeft ook een positief effect op de buurt: bomen brengen verkoeling, leggen fijnstof vast en mensen voelen zich er zelfs gezonder door. Help je mee de beste plekken te vinden? Daar worden tijdens Nationale Boomfeestdag 2016 ook daadwerkelijk bomen geplant. Doe mee, jij bent immers expert in jouw buurt!
Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het RIVM gaat Nudge op zoek naar de beste locaties om nieuwe bomen te plaatsen. Basisscholen in de deelnemende gemeenten zullen de bomen tijdens Nationale Boomfeestdag 2016 ook daadwerkelijk planten.
Samen kunnen de aangemelde bomen al 29 kg fijn stof afvangen!
Hoe werkt het?
Heb je de ideale plek voor een boom gevonden die aan alle criteria voldoet? In de uitgebreide kaarten van de Atlas Natuurlijk Kapitaal vind je verschillende ‘lagen’. Zo kun je meehelpen om te onderzoeken of de boom in jouw straat bijvoorbeeld bijdraagt aan het afvangen van fijnstof op de fijnstofkaarten in de ANK.
Tot 16 januari kun je jouw plekken aangeven. Daarna worden alle aangemelde bomen getoetst op de criteria en voorgelegd aan de deelnemende gemeenten.
Bomen in je buurt
Van meer groen in de buurt worden we blij, maar waarom eigenlijk?
Bomen hebben een verkoelende werking, een gezonde boom levert naar schatting een koelend vermogen van ongeveer 10 airco’s;
bij uitzicht op een plantsoen of park stijgen de huizenprijzen tot 6%;
met meer groen en minder tegels stroomt er tot 32,3 miljoen kuub minder regenwater het riool in.
kinderen spelen vaker buiten als er groen in hun omgeving is;
het is goed voor het milieu. Eén stadsboom kan net zoveel stikstofdioxide en fijnstof vastleggen als wordt geproduceerd door 10.000 autokilometers;
mensen voelen zich gezonder in een groene woonomgeving.
Meedoen? ga naar https://www.nudge.nl/projects/boom-in-je-buurt/

‘Iedereen kan bijdragen aan een gezonde en groene omgeving’
De Levende Tuin wordt een beweging. Daartoe hebben initiatiefnemers Branchevereniging VHG en NL Greenlabel vandaag met een kerngroep van organisaties een eerste stap gezet. Met het ondertekenen van het Manifest De Levende Tuin onderstrepen de partners dat zij zich actief zullen inzetten om consumenten, bedrijven en overheden te overtuigen om duurzame keuzes te maken voor tuinen en andere buitenruimten.
De initiatiefnemers willen De Levende Tuin als beweging breed neerzetten. Daarom zijn ze verheugd dat zij met de volgende partijen het Manifest hebben kunnen afsluiten: Tuinbranche Nederland, GNL Stadswerk, Netwerk Groene Bureaus, de Vlinderstichting, de Vogelbescherming, de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten en Wageningen Universiteit/Alterra. Binnenkort zal het Manifest worden aangeboden aan de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. Met deze ministeries werd eerder al een Green Deal afgesloten voor het realiseren van meer duurzame buitenruimten.
Elke handeling telt
Uitgangspunt van de beweging is dat ieder individu kan bijdragen aan een gezonde en groene leefomgeving. Elke handeling telt, hoe klein ook. De deelnemende partijen zullen binnen hun achterban en netwerk de principes van De Levende Tuin zichtbaar maken en makkelijk toepasbaar. Ook zullen ze de effecten ervan tonen en samenwerken om deze duurzame beweging groter te maken.
Verbindende schakel
“De Levende Tuin is een filosofie”, aldus Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG. “Het vormt de verbindende schakel tussen vele afzonderlijke initiatieven. Denk aan de promotie van groen, maar ook aan initiatieven om de tuin vriendelijk(er) te maken voor vogels, egels, vlinders en bijen. Aan de aanpak van energie- en watervraagstukken, aan de gezondheid van mensen en aan het stimuleren van duurzame producten in de tuinen en openbare ruimten. Deze beweging kan al deze afzonderlijke boodschappen nog sterker zichtbaar maken.”
Herstel evenwicht mens en natuur
Lodewijk Hoekstra, presentator van het tv-programma Eigen Huis en Tuin en mede-oprichter van NL Greenlabel benadrukt dat het streven vooral is om mensen bewust te maken van de natuur en hun omgang daarmee. “Het zijn kleine dingen die het verschil maken. Iedereen kan meedoen. Alle handelingen samen zorgen voor een grote, echte verandering: een beter evenwicht tussen mens en natuur.”
De Levende Tuin
De Levende Tuin is een concept – ontwikkeld door Branchevereniging VHG – voor het realiseren van tuinen (en andere buitenruimten) waarin de natuur te zien, voelen, horen, ruiken én proeven is. Door gebruik van groen en natuurlijke materialen ontstaat een prettige omgeving voor mens en dier. Bovendien biedt een levende tuin tal van voordelen: de groene omgeving vangt fijnstof en CO2  op en houdt regenwater langer vast. Daarnaast verhoogt zo’n tuin de waarde van de woning.
De ondertekenaars van het Manifest De Levende Tuin
Rien van der Spek, voorzitter Branchevereniging VHG
Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG
Jacco Wisman, voorzitter VHG Vakgroep Hoveniers
Richard Maaskant, hoofd Ledencontact en secr. VHG Vakgroep Hoveniers
Lodewijk Hoekstra, directeur NL Greenlabel
Brenda Horstra, adjunct-directeur Tuinbranche Nederland
Maarten Loeffen, directeur GNL Stadswerk
Johan Burger, voorzitter Netwerk Groene Bureaus
Titia Wolterbeek, directeur Vlinderstichting
Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming
Frans Boots, voorzitter Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchtitecten

Peter Bongers is al ruim dertig jaar actief in de boomkwekerij. Met passie en gedrevenheid bestiert hij zijn bedrijf in het Brabantse Boekel.
Kwaliteit en innovatie zijn de kernwaarden van het bedrijf, zo valt op de site te lezen. Peter Bongers, eigenaar en oprichter, heeft zijn bedrijf door de jaren heen dan ook zien veranderen. Vandaag vertelt hij over één van deze innovaties, de kant en klare heg.
‘Het idee is eigenlijk in één dag geboren’, vertelt Bongers. ‘Een zware hagelbui in 2006, die onze boomkwekerijproducten veel schade had berokkend, dwong ons na te denken over innovaties binnen het bedrijf. Ik ben toen met wat slimme jongens van de Universiteit Wageningen om de tafel gaan zitten. Zij waren net afgestudeerd en een bedrijf begonnen voor het leveren van GPS apparatuur. Samen met hen heb ik het idee doorgesproken en zo ontstond uiteindelijk een nieuw product: de kant en klare heg.
Kweekproces
Wat het kweekproces van de hagen zo bijzonder maakt, is het gebruik van GPS. Bongers: ‘Het GPS systeem in onze teeltapparatuur zorgt ervoor dat we in kaarsrechte rijen kunnen planten en onze heggen mooi strak kunnen snoeien. Daarnaast zorgt de GPS ervoor dat we de wortels machinaal kunnen ondersnijden, waardoor we in 5 tot 6 jaar een heg kunnen opkweken die in zijn geheel verplaatst kan worden naar een nieuwe locatie.’ Een van de plaatsen waar Bongers’ hagen in volle glorie te bewonderen zijn, is de toegangsroute naar het beroemde Wembley stadion in Londen.
Voordelen van een kant en klare heg
Dat een volgroeide heg voordelen biedt boven een heg die vanuit jonge planten zelf moet worden opgekweekt, is evident. Een grote plus is volgens Bongers het feit dat de heggen – door de hoge kwaliteit van de wortelkluit- jaarrond geplaatst kunnen worden. Bongers: ‘In feite zit er bijna meer kwaliteit onder, dan boven de grond.’
Daarnaast is een heg een prima alternatief voor de veelgebruikte schutting. Bongers somt op: ‘Een groene haag heeft zo veel voordelen ten opzichte van een houten of betonnen afscheiding. Het is levendig, fris, groen, beschermt je beter tegen de warmte en absorbeert ook nog fijn stof uit de lucht. Wat wil je nog meer?’
Skyline ‘the Green City’
Speciaal voor de Floraliën in mei ontwierp Bongers het kunstwerk ‘the Green City’, een volledig uit taxus baccata opgetrokken skyline van 12 meter lang en 4 meter diep. De skyline is opgebouwd uit 100 kleine heggen, die uiteindelijk met elkaar vergroeid zijn. Bongers: ‘Het leek me een leuk idee om eens op een andere – een kunstzinnige- manier met het product om te gaan. Daar is dit uiteindelijk uitgekomen.’
Wat er nu met het kunstwerk gaat gebeuren, weet Bongers nog niet: ‘Ik hoop natuurlijk dat we een mooie – wellicht internationale- plek voor deze ‘groene stad’ vinden. Op dit moment zijn we nog bezig met het vinden van de juiste plek.’
 
Foto: ’the Green City’ tentoongesteld op de Floraliën
 
 

Amsterdam gaat deze zomer onderzoek doen naar de invoering van een lokaal smogalarm, naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren. Volgens deze partij informeert Nederland zijn inwoners nauwelijks actief over luchtvervuiling, terwijl de gezondheid van risicogroepen zoals longpatiënten extra te lijden heeft onder de aanwezigheid van bijvoorbeeld fijnstof en stikstofoxiden. Juist bij stedelijke verkeersaders komen deze stoffen soms in grote hoeveelheden in de lucht voor. In de gemeenteraadsvergadering van 2 juli is besloten dat de gemeente zelf het initiatief moet nemen om Amsterdammers te informeren over gevaarlijke vormen van luchtvervuiling. Het college komt na de zomer met een voorstel.
Amsterdam voldoet niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die vanaf 2015 overal gaan gelden. In september 2013 vroegen ruim 10.000 Amsterdammers de gemeenteraad daarom via een petitie van Milieudefensie om hardere maatregelen te nemen voor schone lucht. Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam: ‘De Amsterdamse lucht is nog steeds ongezond. Ondanks de petitie zijn maatregelen die het probleem bij de bron aanpakken, zoals uitbreiding van de milieuzone, nog steeds niet ingevoerd. Financiële belangen hebben steeds aan het langste eind getrokken. En dat terwijl mensen hun gezondheid het allerbelangrijkste vinden. We zijn ingehaald door steden als Utrecht en Rotterdam die wel strengere milieuzones hebben ingevoerd. Met een smogalarm kunnen we er nu in elk geval voor zorgen dat mensen hun dagindeling kunnen aanpassen aan de situatie van de lucht. Dat komt de gezondheid Amsterdammers enorm ten goede. Wij blijven ons daarnaast inzetten voor aanpak bij de bron, zoals we dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan.’
 
 
 
 
 
 
Bron: Partij voor de Dieren Amsterdam
 
 

Meer dan 40% van de Nederlandse bevolking woont in steden en de verwachting is dat dit percentage zal blijven toenemen. Hoewel deze mensen er bewust voor gekozen hebben om in de stad te gaan wonen, hebben zij wel degelijk behoefte aan een groene buitenruimte. Sterker nog: zij willen het liefst allemaal tegelijk gebruik maken van de groene ruimtes in de stad. We zitten dus met een stedelijke omgeving met steeds meer inwoners, en een hoge druk op de beschikbare ruimte. De oplossing bevindt zich boven onze neuzen, dat wil zeggen op het dak. Groene daken zijn immers de perfecte manier om groene ruimten te creëren zonder daarvoor extra m2 te gebruiken.
Groene eilanden in de stad
Het inrichten van groene daken wordt al eeuwen gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het wereldwonder ‘de hangende tuinen van Babylon’ of aan de Andes indianen die hun hutten bedekten met plaggen. In Scandinavië, Canada en Duitsland zijn groendaken al jarenlang gemeengoed. En langzamerhand begint ook in Nederland het besef door te dringen dat groene daken de toekomst zijn.
Gezondheid/fijnstof
Groene daken kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit. De beplanting  filtert fijn stof, stikstofoxiden en roet uit de lucht, wat de volksgezondheid ten goede komt. En dat is nodig ook: ieder jaar sterven er 4000 tot 7500 mensen aan de gevolgen van luchtverontreiniging door het wegverkeer. Wanneer meer gebouwencomplexen in de buurt van of naast snelwegen een groen dak zouden krijgen, zou dat al een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren.
Waterberging
Een ander probleem van deze tijd. Hevige regenbuien zijn op zichzelf niets nieuws, ook niet hier in Noordwest Europa. Maar algemeen verwachten deskundigen dat als gevolg van klimaatveranderingen onstuimig weer steeds vaker zal voorkomen, met alle problemen van dien voor de verwerking van al dat water. Groene daken zorgen ervoor dat in elk geval een deel van de gevallen regen tijdelijk kan blijven ‘hangen’ op de daken. Vervolgens verdampt het vocht geleidelijk, zoals dat ook gebeurt in de natuur
.
Biodiversiteit
Zoals elke toevoeging aan het ‘groen’ in de bebouwde omgeving, bieden ook de groene daken een onderkomen aan allerlei insecten, die in de steenwoestijn geen kans op overleven hebben. Bij verstandig beheer dragen groene daken op die manier bij aan behoud en verbetering van de biodiversiteit.
Esthetisch
Al eeuwen zijn we eraan gewend de stad te zien als een verzameling gevels en daken. Vooral daken – fraaie pannen- of lei gedekte daken, beheersen het beeld. Daar is vanzelfsprekend in esthetische zin niets min mee. Maar juist bedrijfsgebouwen, met naargeestige dakpartijen van, bijvoorbeeld, bitumen, dragen niet echt bij aan een aantrekkelijk ogende stad. Juist nieuwbouw, bijvoorbeeld van kantoren, en flats, maar ook van villa’s, biedt kansen voor meer groen in de stad. Met prachtige vergezichten als resultaat.
Hitte en kou
Een belangrijk motief om op een dak, dat op zichzelf (uiteraard) waterdicht moet zijn en zo de bewoners beschermt tegen de elementen, toch nog een extra laag aarde plus plantengroei aan te leggen, is bescherming tegen hitte en kou. Isolatie, kortom. Dat was ook, naast esthetische overwegingen, de beweegreden achter de al genoemde hangende tuinen van Babylon. Maar bijvoorbeeld in ons buurland Duitsland worden ook in de huidige tijd groene daken op grote schaal toegepast, als energiebesparende maatregel.
Imago
De vraag rijst waarom in een toch zeer energiebewust land als Nederland de groene daken nog betrekkelijk weinig worden toegepast, ook al zijn er steeds meer gemeenten (zoals Amsterdam en Rotterdam) die een groene-dakenbeleid hebben geformuleerd. We kunnen rustig stellen dat voor alle bezwaren die u en wij kunnen bedenken (gewicht, onderhoud etcetera) oplossingen zijn bedacht. Te vrezen valt dat Nederlanders van jongs af aan een zekere weerzin tegen ‘plaggenhutten’ hebben meegekregen. Door de verhalen van schrijvers van (vooral) jeugdboeken hebben die plaggenhutten een symboolwaarde gekregen, als zinnebeeld van achterlijkheid en armoede. Maar de tijden zijn, wat dat betreft, fundamenteel veranderd.
Compensatie en besparing
Wie zich even in de materie verdiept komt er al gauw achter dat het tegenwoordig juist moderne gemeentebestuurders zijn die groene daken inzetten, bijvoorbeeld daar waar groen is opgeofferd voor bouwlocaties en moet worden gecompenseerd. Maar ook in het streven het almaar toenemende energieverbruik, met name voor verwarming maar ook voor koeling, af te stoppen. Berekeningen wijzen uit dat, als aan een aantal voorwaarden is voldaan, groene daken al na een paar jaar voordeliger zijn dan klassieke vormen van dakbedekking. Die voordelen zullen, met het stijgen van de gasprijzen, alleen maar toenemen.
Meer weten
Geïnteresseerde bouwers, bestuurders en bewoners kunnen zich verder oriënteren op de verschillende aspecten en mogelijkheden van groene daken door het boekje ‘Groen boven alles’ te raadplegen. Uitgave TripleE productions, www.tripleee.nl. Veel van de hierboven weergegeven informatie is ook gebaseerd op ‘Groen boven alles’.
 
foto: Groene Daken in Amsterdam Community

Bomen vangen fijnstof uit de lucht. De vraag is alleen of het zoden aan de dijk zet. In het Binnenveld bij Wageningen doet Annette Pronk van Plant Research International (PRI) proeven om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. De proef betreft een opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en richt zich met name op de mogelijkheden om fijnstof uit stallen af te vangen met erfbeplanting.

De proef sluit aan op een experiment dat twee jaar geleden plaatsvond, waarbij Wageningse onderzoekers probeerden te achterhalen of bomen langs de A50 bij Valburg fijnstofdeeltjes wegvangen. Die slaagde maar ten dele. Er kon een positief effect worden vastgesteld voor het wegvangen van stikstofoxiden, maar de proefopstelling bleek niet goed genoeg om eenduidige uitspraken te doen over fijnstof.

 

 

 

 

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
AgriHolland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.