Infor­ma­tie­ve video! Heb­ben we bomen nodig?Boom­kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant heb­ben een edu­ca­tie­ve ani­ma­tie­film gelan­ceerd. De film geeft infor­ma­tie over de groe­ne (bomen)kraamkamer rond­om de N65 en laat zien dat met goe­de keu­zes in groen de groot­ste kli­ma­to­lo­gi­sche, eco­no­mi­sche en soci­aal-maat­schap­pe­lij­ke thema’s van van­daag beter opge­lost kun­nen wor­den.
De kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant (www.greenportmb.nl) heb­ben een bij­zon­de­re en onder­hou­den­de edu­ca­tie­ve ani­ma­tie­film voor jong en oud gemaakt. Hier­in wordt op een laag­drem­pe­li­ge wij­ze uit­ge­legd, doch weten­schap­pe­lijk onder­bouwd, wat de waar­de is van bomen voor mens en dier op deze aar­de met betrek­king tot kli­maat, eco­lo­gie, eco­no­mie en gezond­heid. De film beleef­de zijn pre­mi­è­re op 21 maart 2018 tij­dens het eve­ne­ment ‘De Waar­de van Groen’ dat plaats­vond bij Boom­kwe­ke­rij­en M. van den Oever te Haaren, Mid­den Bra­bant. Er waren meer dan 100 men­sen aan­we­zig met zeer ver­schil­len­de ach­ter­gron­den o.a  archi­tec­ten, desig­ners, gemeen­ten, water­schap­pen, groen­be­heer­der en o.a. gede­pu­teer­de Johan van den Hout van pro­vin­cie Bra­bant en ZLTO en LTO voor­zit­ters.
De kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant heb­ben de film gemaakt in samen­wer­king met de Pro­vin­cie Bra­bant, Stuur­groep Land­bouw Inno­va­tie Bra­bant, Advies­bu­reau Ivan­hoe Mana­ge­ment en Bra­bants Ken­nis­cen­trum Kunst en Cul­tuur, omdat zij in de prak­tijk merk­ten dat veel men­sen zijn ver­ge­ten of vaak niet weten wat de eigen­lij­ke opbreng­sten van groen zijn en in het bij­zon­der de waar­de van bomen. Elke school, gemeen­te of ‘groe­ne sta­ke­hol­der’ kan de film inzet­ten om de meer­waar­de van groen en voor­al bomen over de büh­ne te bren­gen op een luch­ti­ge en toe­gan­ke­lij­ke wij­ze in een zeer kor­te kijk­tijd. Ook in de www.groenxylotheek.nl, een ande­re ini­ti­a­tief van de kwe­kers, zal de film te zien zijn.
Op een ver­ha­len­de wij­ze wordt de kij­ker voor­ge­scho­teld hoe de mens zijn eigen kli­ma­to­lo­gi­sche, eco­lo­gi­sche, eco­no­mi­sche en wel­zijn uit­da­gin­gen heeft gecre­ëerd. Ze laten in de film onder ande­re zien hoe groen en bomen, maar ook groe­ne inno­va­ties een goed ant­woord hier­op zijn en juist opwar­ming kun­nen ver­tra­gen, CO2 vast­leg­gen, fijn­stof fil­te­ren, bio­di­ver­si­teit ver­gro­ten, een koe­len­de wer­king heb­ben, de water­huis­hou­ding kun­nen ver­be­te­ren én men­sen geluk­ki­ger kun­nen maken.
Green­port Mid­den Bra­bant, waar­on­der Boom­kwe­ke­rij M. van den Oever pre­sen­teert zich met deze film als de groe­ne (bomen)kraamkamer naast de N65 in Bra­bant voor ‘De Groe­ne Stad’ in bin­nen- en bui­ten­land, maar ook voor het groe­ne bui­ten­ge­bied.  Ze vin­den het van alge­meen belang dat steeds meer men­sen begrij­pen hoe belang­rijk bomen zijn voor een gezon­de, vei­li­ge en aan­trek­ke­lij­ke leef­we­reld. Een wereld die zon­der groen niet kan voort­be­staan. Als laat­ste beeld in de film doen de kwe­kers een dui­de­lij­ke oproep aan ieder­een: “Wat ga jíj doen om onze leef­we­reld ver­der te ver­groe­nen?”